X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1419
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Dziennik Ustaw Nr 260/2004 r., poz. 2593


Imię i nazwisko: Beata Antczak – Kołodzik
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 6 w Mińsku Mazowieckim
Dyrektor: mgr Agnieszka Mazurek
Opiekun stażu: mgr Ewa Jaroszewicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrz placówki;
- samokształcenie;


Plan działania:
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania


ZADANIA WSTĘPNE


Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.

Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczycieli.

Wrzesień 2007
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r.


Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji.


Bibliografia literatury pedagogicznej.


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowy
i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.

Wrzesień 2007


Okres stażu
Współpraca.


Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem stażu.ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.

§6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż


Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.

Obserwacja.

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

Organizacja zajęć własnych.
Okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć.

Sprawozdania z Rad Pedagogicznych.


Plany miesięczne.

Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące
zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji w grupie (dziennik, dokumentacja wychowawcy).

Wrzesień 2007
Dziennik zajęć.
Karty obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania.

Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola.
Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

Analiza dokumentów:
Statutu Przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego, programu wychowawczego, programów autorskich dopuszczonych do użytku, regulaminu pracy i wynagrodzenia, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej, specjalistów przedszkolnych (logopeda).
Wrzesień – Październik 2007.
Notatki.

Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy
w szkole.

Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce.

Udział w instruktażu.
Udział w szkoleniu BHP.
Wrzesień 2007

Zależny od harmonogramu szkoleń BHP.

Potwierdzenie odbycia instruktażu.

Potwierdzenie odbycia szkolenia.

Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.


Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Okres stażu
Zaświadczenia, dyplomy potwierdzające udział

Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.

Okres stażu

Teczka stażysty

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.


Do końca czerwca 2008.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

§6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja.

Co najmniej raz w miesiącu.
Harmonogram obserwowanych zajęć, spostrzeżenia i refleksje, arkusz hospitacji.


Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora szkoły.

Opracowanie konspektów zajęć, konsultacje, ewaluacja.

Co najmniej raz w miesiącu.
Harmonogram przeprowadzanych zajęć, wnioski, opinie, arkusze hospitacji, scenariusze.


Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Korzystanie
z zasobów Internetu dotyczących edukacji.

Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.

Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.

Przygotowanie dokumentacji stażu
z wykorzystaniem technik komputerowych.

Według potrzeb.
Skonstruowane scenariusze, konspekty z wykorzystaniem literatury i Internetu.

Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Teczka stażysty.

Płyta z zapisem elektronicznym.

Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej.

Okres stażu
Zaświadczenie.
Lista obecności.

Korzystanie z literatury pedagogicznej i czasopism pedagogicznych.

Czytanie.
Okres stażu.
Dziennik lektur.

Doskonalenie własnych działań pedagogicznych.
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.

Na bieżąco w trakcie trwania stażu.
Notatki własne.

§6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów


Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych

Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.

Okres stażu.

Notatki własne.

Rejestr pozycji.

Diagnoza
Prowadzenie kart obserwacji.
Okres stażu.
Karty obserwacji dziecka.


Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych.

Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady.
Okres stażu.
Notatki własne.


Zapoznanie ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku wychowanków z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Konsultacje z opiekunem stażu.

Rozmowy z kadrą pedagogiczną placówki.
Październik – listopad 2007.
Notatki własne.

Współpraca z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie.

Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.

Okres stażu.
Sprawozdanie.

Dokumentacja fotograficzna.

§6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych
i obserwowanych zajęć


Analiza prowadzonych
i obserwowanych zajęć.
Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.
Według harmonogramu prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Notatki.
Arkusze obserwacji.

Własne spostrzeżenia i refleksje w formie pisemnej.ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ
I POTRZEB PLACÓWKI.

Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji.

Kursy, warsztaty, szkolenia.
Okres stażu.
Certyfikaty ukończenia, zaświadczenia uczestnictwa.

Zadania związane z planem rocznym przedszkola.
Prowadzenie kroniki przedszkola.

Dekoracje przedszkola.

Okres stażu.
Kronika przedszkola.

Ksero kilku stron kroniki.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.
Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu.

Okres stażu.
Pomoce wykorzystywane w zajęciach.

Dokumentacja fotograficzna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.