X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14186
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowany na okres stażu 01.09.2009 – 31.05.2012

Opracowała: Aneta Szymczuk
Posiadany stopień: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Opiekun stażu:
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy


W trakcie stażu nastąpiła zmiana miejsca pracy ze Szkoły Podstawowej w xxxxxxx, na Szkołę Podstawową xxxxxxx . We wspomnianej placówce nastąpiła kontynuacja stażu, od 01.09.2011 do 31.05.2012. W związku z zaistniałą sytuacją plan rozwoju zawodowego uległ pewnym zmianom.

Mianowicie w:
• § 7. 2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Rozszerzeniu uległy punkty 1 i 2. Natomiast dodane zostały punkty 3 i 4.

• § 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Modyfikacji został poddany punkt 1, a rozszerzeniu uległy punkty 2, 3 i 4.

• § 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozszerzeniu uległ punkt 2.

• § 7.2.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Rozszerzeniu uległy punkty 1 i 3.

§ 7. 2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach:

(Tabela - dop. red.)

Podejmowane w tym zakresie działania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
IX 2009
Okres stażu Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, przedłożenie planu rozwoju zawodowego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem.
• Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
• Opracowanie projektu sprawozdania
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji działań edukacyjnych.
IX 2009
VI.2012
Okres stażu
Harmonogram współpracy.
Wniosek, plan rozwoju
Sprawozdani
Omówienia

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela • Autorefleksja, samoocena IX.2009 Projekt planu rozwoju zawodowego

4. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy itp. Cały okres stażu Zgromadzona dokumentacja

5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły. • Udział w pracach rady pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, praca w zespole samokształceniowym, zespole przedmiotowym.
• Współpraca z Radą Rodziców. Cały okres stażu
Protokoły zebrań rady pedagogicznej i spotkań zespołów.

6. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Kursy tematyczne , kursy kwalifikacyjne, warsztaty, szkoleniowe rady pedagogiczne, uczestnictwo w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
• Aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Umieszczenie w planie i realizacja treści ścieżek międzyprzedmiotowych.
• Praca w zespole przedmiotowym – dzielenie się
zdobytą wiedzą
• Opracowywanie scenariuszy i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych.
• Udział w organizacji dyskotek i wycieczek szkolnych. W ciągu stażu Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia, zaświadczenia,
scenariusze zajęć wykorzystujące nowo nabyte wiedzę i umiejętności,
dokumentacja projektów.

7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. • Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, poznawanie najnowszych opracowań dotyczących nauczania języka angielskiego.
• Lektura prasy pedagogicznej, literatury dotyczącej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
• Doskonalenie planów wynikowych, planów wychowawczych.
W ciągu stażu
Zbiór materiałów.

8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. • Wpisy w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen dziennikach nauczania indywidualnego, świadectwach, protokołach.
W ciągu stażu
Dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, protokoły.


§ 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Poznanie środowiska uczniowskiego.
• Zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej i zespołu wychowawczego Cały okres stażu Dokumentacja szkolna udostępniona przez Dyrektora Szkoły, pedagoga.

2. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych uwzględnieniem potrzeb uczniów.
• Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach.
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych z języka angielskiego.
• Organizacja wycieczek szkolnych.
• Organizacja pogadanek na ciekawe tematy według zgłaszanego zapotrzebowania.
• Prowadzenie koła języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych
Według harmonogramu Potwierdzenia udziału, dyplomy, zapisy w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, programy pracy koła i zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.

3. Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym, świetlicą szkolną.
• Rozmowy indywidualne z uczniami, projekcja filmów profilaktycznych.
• Udział w akcjach społecznych organizowanych przez szkołę (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)
• Realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień
W ciągu stażu
Wpisy w dzienniku.
Scenariusze zajęć

4. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów .
• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej
• Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.
• Realizacja programu profilaktycznego przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi.
W ciągu stażu
Plany dydaktyczne i wychowawczy.


§ 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej.
• Opracowanie testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, zaproszeń, podziękowań, dyplomów.
• Korzystanie ze strony MEN i Kuratorium Oświaty.
W ciągu stażu
Testy, sprawdziany, zaproszenia, podziękowania, dyplomy, itp.
Zebrane materiały.

2. Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w praktyce szkolnej.
• Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole.
• Wyszukiwanie w Internecie informacji na potrzeby szkoły, własne i innych nauczycieli.
W ciągu stażu
Zebrane materiały.
• Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych
do doskonalenia pracy własnej.
W ciągu stażu
Zestawy informacji do powielenia.
• Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji.
• Korzystanie z poczty elektronicznej i list dyskusyjnych w celu wymiany doświadczeń i poglądów.
• Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju.
W ciągu stażu
W ciągu stażu
Materiały pomocnicze, karty pracy, prezentacje multimedialne.
Informacje w Internecie.


§ 7.2.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy pedagogicznej.
• Analiza dokumentacji szkolnej : statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
Według harmonogramu
Cały okres stażu
Potwierdzenia udziału.

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami.
Cały okres stażu
Potwierdzenia, dokumentacja podjętych działań.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
Cały okres stażu
Opis rozwiązywanych problemów.
• Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych.
Według potrzeb
Ankiety.
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów mających trudnościami w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym. Tworzenie programów pracy z tymi uczniami w szkole.
• Wprowadzenie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Dokumentacja, programy pracy z uczniem o obniżonym poziomie intelektualnym.
Konspekty lekcji.


§ 7.2.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
• Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów.
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
• Śledzenie zmian prawa oświatowego
• Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
Według harmonogramu
Zaświadczenia, sprawozdania.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Analiza podstawowych aktów prawnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzeń MEN, przepisów dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły oraz analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka W ciągu stażu Wypisyz obowiązujących aktów prawnych.

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty szkolne.
W ciągu stażu
Zapisy w protokołach.
• Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
W ciągu stażu.
Plany wynikowe.
• Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.
• Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych
W ciągu stażu Dokumentacja z przebiegu.


Opinia opiekuna stażu:
........................................
........................................

Zatwierdzam do realizacji:
........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.