X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14052
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Konspekt lekcji bibliotecznej "Karta katalogowa żródłem wiedzy o książce"

KONSPEKT LEKCJI

Klasa: III gimnazjum SOSW

Przedmiot : lekcja biblioteczna

Temat: Karta katalogowa źródłem wiedzy o książce.

Jednostka lekcyjna : 1 godzina


Cel ogólny : doskonalenie umiejętności odczytywania informacji o książce zawartych
na karcie katalogowej

Cele dydaktyczne :

• przypomnienie wiadomości dotyczących rodzajów katalogów bibliotecznych
• wprowadzenie pojęcia karta katalogowa
• zapoznanie uczniów z zawartością karty katalogowej
• kształcenie umiejętności odczytywania stosowanych w opisie katalogowym skrótów
• doskonalenie umiejętności odczytywania informacji zawartych na kacie katalogowej
• uświadomienie uczniom znaczenia kart katalogowych
• doskonalenie umiejętności posługiwania się kartami katalogowymi przy wyszukiwaniu książek

Cele wychowawcze :
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych
• wdrażanie do kulturalnego zachowania się w bibliotece
• wdrażanie do samodzielnego wykonywania zadań

Cele rewalidacyjne:

• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• wzmacnianie koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu
• kształcenie zdolności grafomotorycznych

Metody pracy:
słowna (rozmowa kierowana, pogadanka) oglądowa(pokaz) , działalności praktycznej

Formy pracy : indywidualna , zbiorowa

Środki dydaktyczne:
Plansze przedstawiające zawartość karty katalogowej, rodzaje katalogów, egzemplarze książek, egzemplarze kart katalogowych do samodzielnego uzupełniania, karta karty katalogowe uzupełnione przez nauczyciela jako wzór


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Część wstępna

1.Powitanie uczniów.
2.Zajecia organizacyjno-porządkowe.
3.Pogadanka wprowadzająca na temat sposobów poszukiwania książek w bibliotece:
-wolny dostęp do półek,
-informacje od bibliotekarza
- katalog biblioteczny


II Część główna

1.Zapoznanie z tematem zajęć
2.Przypomnienie uczniom rodzajów katalogów (alfabetyczny, rzeczowy)

Rodzaje katalogów: prezentacja planszy

Katalog alfabetyczny - gromadzi opisy książek ułożone alfabetycznie według nazwiska autora bądź pierwszego wyrazu tytułu pracy zbiorowej.

Katalog rzeczowy (systematyczny) - gromadzi opisy książek według zawartości treści.
Karty katalogowe ułożone są według UKD, natomiast w obrębie każdego działu
alfabetycznie.

3 Demonstracja zawartości katalogu alfabetycznego
Zwrócenie uwagi na karty rozdzielacze, karty katalogowe.
Wyjaśnienie pojęcia co to jest karta katalogowa.

4. Zapoznanie z zawartością karty katalogowej
Omówienie budowy kary katalogowej(plansza). Zwrócenie uwagi na takie elementy opisu
jak:
hasło, sygnatura, numer inwentarzowy książki, itd., wyjaśnienie stosowanych skrótów

Hasło – najczęściej jest to autor książki
Sygnatura - wskazuje miejsce książki w bibliotece
Znak klasyfikacji - symboliczny zapis treści książki wykonany zgodnie z regułami UKD.
Numer inwentarzowy - liczba porządkowa pod jaką książka wpisana została do księgi
inwentarzowej biblioteki.
oznaczenie odpowiedzialności- np. tłumacz
ISBN to identyfikator handlowy książki
Dokument towarzyszący to np. płyta dodana do książki

5 Uczniowie oglądają i analizują opisy katalogowe wybranej lektury szkolnej .
( Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych należy wybrać książkę polskiego
autora, znaną uczniom).
Porównują ze wzorem karty katalogowej na planszy. Przy pomocy nauczyciela wskazują
jakie jest hasło, gdzie została książka wydana, ile ma stron, jaki ma numer inwentarzowy.

6.Samodzielna praca uczniów.
Każdy uczeń samodzielnie kataloguje wybraną przez siebie książkę wg wzoru na karcie
katalogowej .W przypadku jakiś wątpliwości prowadzący zajęcia instruuje gdzie znajdują
się potrzebne informacje w książce.


III Część końcowa

1.Samodzielna ocena pracy uczniów. Uczniowie sprawdzają czy uzupełnili karty katalogowe
wszystkimi informacjami
2Kontrola i podsumowanie pracy uczniów przez nauczyciela.
3.Zabawa grupowa.
Uczniowie siedzący przy stolikach układają uzupełnione
przez siebie karty w kolejności alfabetycznej tworząc katalog książkowy.
4.Zakończenie zajęć.

Wnioski z lekcji:

Uważam , że cele lekcji zostały zrealizowane. Wszyscy uczniowie pracowali na zajęciach z zaangażowaniem i chęcią pomimo, iż wykonanie samodzielnego opisu książki jest bardzo trudne. Starali się wyszukać potrzebnych informacji w książce i odpowiednio je opisać .Największą trudnością okazało się utrzymanie tekstu w liniaturze (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych maja poważne trudności grafomotoryczne).
Zajęcia te wzbogaciły uczniów o wiedzę biblioteczną ale jednocześnie uświadomiły uczniom role nauczyciela bibliotekarza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.