X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1400
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Lp
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN

§ 8 ust. 2 pkt 1 UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1 Zaznajomienie się z obecnie obowiązującymi warunkami awansu zawodowego.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego.
-Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego.
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Zaświadczenie z odbytego szkolenia.
Plan rozwoju zawodowego.
IX/X2005

IX/X2005

IX2005


2 Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Zapoznanie z dokumentami szkoły (Statut Szkoły, program wychowawczy, regulamin WSO, kalendarz imprez i uroczystości szkolnych).
Dokumentacja własna
VIII/X2005

3 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie informacji o realizacji poszczególnych zadań.
Zaświadczenia
Cały staż

4 Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju.
-Analiza realizacji własnego planu rozwoju
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Sprawozdanie
V 2008

5 Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
Praca w zespołach zajmujących się mierzeniem jakości pracy szkoły,opracowaniem szkolnego kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, opracowaniem planu rozwoju szkoły
Dokumentacja szkolna oraz własna
Cały staż

6 Udział we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb moich i szkoły.
Udział w szkolnych konferencjach samokształceniowych RP, w pracach zespołu przedmiotowego, a także w zewnątrzszkolnych szkoleniach i warsztatach metodycznych dla nauczycieli.
Zaświadczenia o odbytych formach doskonalenia.
Cały staż

7 Realizacja celów wychowawczych określonych programem szkoły. -Współpraca z zespołem wychowawczym i zespołem przedmiotowym nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
-Podejmowanie działań na rzecz integracji zespołu klasowego.
-Kontakty z rodzicami.
-Współpraca z Domem Dziecka w Pszczynie.
Dokumentacja szkolna oraz własna.
Cały staż

8 Aktywna realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych podczas zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych. -Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: kółko informatyczne, „Wiem wszystko”.
-Organizacja wycieczek oraz imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz integracyjnych.
-Praca z dziećmi z trudnościami w nauce
-Kontakty z pedagogiem szkolnym.
Dokumentacja własna.
Cały staż

9 Samodzielne pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin. Studiowanie literatury pedagogicznej artykułów, opracowań, programów, konspektów lekcji oraz zasobów Internetu.
Własne notatki
Cały staż

10 Organizacja warsztatu pracy.
-Gromadzenie scenariuszy lekcji oraz wszelkich materiałów pomocniczych
-Gromadzenie materiałów związanych z technologią informacyjną niezbędną do prowadzenia zajęć informatycznych
-Gromadzenie pomocy dydaktycznych
-Systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą.
Materiały własne
Cały staż


§ 8 ust. 2 pkt 2 WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1 Pełnienie w szkole dodatkowej funkcji w zakresie „Obsługi informatycznej szkoły”.
-Bieżąca pomoc w komputerowym opracowywaniu dokumentacji szkolnej.
-Komputerowe opracowywanie dyplomów, wyróżnień, nagród itp.
-Wykorzystanie różnych programów komputerowych do pracy własnej.
-szkolenie nauczycieli w zakresie pracy z oprogramowaniem służącym do sporządzania oceny opisowej uczniów.
Przykładowe dyplomy, wyróżnienia, nagrody itp.
Cały staż

2 Wykorzystanie technologii komputerowej we własnej pracy pedagogicznej
Wykorzystanie komputera do:
-prowadzenia własnej dokumentacji za okres stażu,
-przygotowywania zajęć z dziećmi,
-opracowywania sprawdzianów, testów osiągnięć, kart pracy,
-wyszukiwania materiałów w Internecie celem wykorzystania ich w pracy.
Dokumentacja własna.
Cały staż

3 Organizowanie lekcji multimedialnych w komputerowej pracowni szkolnej
-Przygotowanie prezentacji multimedialnej umożliwiającej przeprowadzenie zajęć
-Opracowanie scenariusza zajęć
-Prezentacja multimedialna na płycie CD.
-Scenariusz zajęć.
3 x podczas stażu

4 Wykorzystanie możliwości komunikacyjnych Internetu -Nawiązanie kontaktu z innymi nauczycielami za pomocą komunikatorów internetowych: „Gadu-Gadu” , „Tlen”
-Wymiana doświadczeń i wiadomości i materiałów za pomocą poczty internetowej.
-Publikacje na stronach internetowych.
Dokumentacja własna.
Zestaw stron internetowych.
Cały staż

§ 8 ust. 2 pkt 3 UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI

1 Uczestniczenie w spotkaniach zespołu przedmiotowego nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz zespołu wychowawczego. -Praca w zespole
-Przygotowanie referatów do wygłoszenia
Dokumentacja szkolna oraz własna.
Cały staż

2 Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
-Uczestnictwo w posiedzeniach RP
Dokumentacja szkolna.
Cały staż

3 Opracowanie i wdrożenie do pracy własnych materiałów. Opracowanie scenariuszy imprez szkolnych, konkursów oraz udostępnienie ich innym nauczycielom w bibliotece szkolnej.
Scenariusze imprez i uroczystości.
Cały staż

4 Prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
-Przygotowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć otwartych.
-Prowadzenie zajęć otwartych.
-Konsultacja i ewaluacja.
-Scenariusze.
Cały staż

5 Wymiana doświadczeń z nauczycielami innych szkół.
Udział w spotkaniach z innymi nauczycielami
Dokumentacja własna
Cały staż

6 Zgromadzenie materiałów własnych w bibliotekach innych szkół oraz w Internecie
-Opracowanie i udostępnienie własnych publikacji innym bibliotekom
-Opracowanie referatów i ich publikacja w Internecie.
Dokumentacja własna
Publikacja oraz zaświadczenie
Cały staż

7 Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego
Publikacja w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt 4a OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

1 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród uczniów.
Organizacja spotkań z pedagogiem szkolnym oraz z psychologiem. Cały staż

2 Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych
-Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych „Wiem wszystko”
Programy zajęć
Cały staż


§ 8 ust. 2 pkt 4c POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1 Podejmowanie samodzielnie lub z zespołem różnych zadań na rzecz edukacji.
-Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
-Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych oraz środowiskowych.
Dokumentacja własna.
Cały staż

2 Przygotowanie dyplomów uznania za szczególne osiągnięcia uczniów, zaproszeń na uroczystości szkolne, itp.
Opracowanie szablonów potrzebnych dokumentów.
Przykładowe szablony dyplomów, zaproszeń itp.
Cały staż


§ 8 ust. 2 pkt 4e WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

1 Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty Dalsza współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z Domem Dziecka w Pszczynie
Potwierdzenia współpracy.
Cały staż

2 Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły.
Współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim. Potwierdzenia współpracy.
Cały staż

3 Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie: profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej oraz zwolnień uczniów.
-Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną
-Konsultacje wychowawcy z pielęgniarką. Potwierdzenia współpracy. Cały staż

4 Współpraca z rodzicami.
-Podjęcie prób zaangażowania rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły.
-Aktywna współpraca z klasową trójką rodziców.
Dokumentacja własna
Cały staż


§ 8 ust. 2 pkt 5 UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH

1 Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków.
Opisy przypadków
Cały staż


Zakładam możliwość modyfikacji planu rozwoju w zależności od potrzeb szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.