X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13982
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko : Bożena Bakuła
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot : chemia, matematyka
Nazwa szkoły : Gimnazjum nr 7 w Elblągu
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2009 rok
Długość stażu : 2 lata i 9 m-cy


C E L G Ł Ó W N Y :
uzyskanie stopnia awansu zawodowego

Zakładam, że mój Plan Rozwoju ma charakter otwarty, co oznacza, że w trakcie jego realizacji mogą pojawić się nowe zadania i wyzwania, których nie byłam w stanie przewidzieć w momencie pisania planu.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania.

§ 8 ust. 2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły”
Zadania:
• Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
• Analizowanie dokumentów szkoły oraz uczestniczenie w ich tworzeniu
i doskonaleniu.
• Wstępną ocenę własnych umiejętności, podsumowanie dokonań.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
• Stałe uczestniczenie w pracach organów szkoły.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Opracowanie i realizacja działań, które przyczynią się do ulepszenia pracy szkoły.
• Praca nad szkolnymi dokumentami – tworzenie dokumentów zgodnych ze specyfiką placówki.
• Udział w formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce:
- konferencje metodyczne, rady szkoleniowe,
- warsztaty, kursy,
• Dbanie o wystrój i wyposażenie pracowni chemicznej.
• Realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji wychowawcy klasowego:
- opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego,
- diagnozowanie potrzeb uczniów i wkomponowanie ich w plan pracy,
- poznanie wychowanków i ich środowiska,
- opracowanie narzędzi diagnostycznych badających „klimat” panujący w klasie,
- integracja środowiska klasowego,
- systematyczne informowanie rodziców o postępach ich dzieci.
• Udział w organizowaniu imprez szkolnych.
• Współorganizowanie szkolnych konkursów z chemii, ekologii i matematyki.
• Przygotowanie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności ze zrealizowanych działów.
• Przygotowanie środków dydaktycznych umożliwiających prowadzenie lekcji.
• Współpraca z rodzicami.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Współpraca z Urzędem Pracy.
• Współpraca z pielęgniarką szkolną


§ 8 ust. 2 pkt 2
„ wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej"
Zadania:
• Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
• Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych.
• Podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
• Pokazywanie uczniom, jakie możliwości w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy chemicznej, matematycznej i ekologicznej niesie ze sobą komputer i Internet.
• Wykorzystanie programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych na lekcjach chemii i matematyki, a także na zajęciach pozalekcyjnych z koła ekologiczno-chemicznego .
• Wykorzystanie Internetu do pracy dydaktycznej jako źródła cennych informacji, śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, technicznej, przyrodniczej.
• Wykorzystanie komputera do przygotowywania sprawdzianów, kart pracy, scenariuszy lekcji.
• Wykorzystanie programów komputerowych do analizy wyników nauczania.


§ 8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
Zadania:
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli (w miarę potrzeb).
• Uczestniczenie w WDN i pracach w zespołach powoływanych doraźnie przez dyrektora.
• Studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism tj. „Chemia w szkole”, „Matematyka”, „Matematyka w szkole”, „Wychowawca”.
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
• Aktywna praca w zespole matematyczno-przyrodniczym.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
• Prelekcje na spotkaniach z rodzicami.
• Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej materiałów dla nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt 4b
„wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych”

Zadania:
• Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez OKE w Łomży.
• Udział w szkoleniach na odległość dotyczących kryterialnego oceniania (praca w portalu Moodle).
• Praca w charakterze egzaminatora OKE.
• Opracowanie i wdrożenie programu o tematyce wychowawczej.
• Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego na lekcje chemii.
• Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego koła ekologiczno-chemicznego.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
"poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych"

Zadania:
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
• Aktywna realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy.
• Aktywna realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji opiekuna szkolnego koła ekologicznego.
• Udział w organizowaniu wycieczek, imprez i uroczystości odbywających się
na terenie szkoły.
• Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi w ramach koła ekologiczno-chemicznego.
• Realizacja zadań kulturalno wychowawczych mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów - przygotowanie uczniów do konkursów chemicznych i matematycznych.
• Praca z uczniem zdolnym i słabym, prowadzenie zajęć w ramach nauczania indywidualnego
• Propagowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.
• Organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
• Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
• Koordynacja akcji ekologicznych „Sprzątanie Świata” i „Dnia Ziemi”, koordynacja ścieżki prozdrowotnej
• Pogadanki i dyskusje w ramach godzin wychowawczych
• Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów.
• Organizowanie samopomocy uczniowskiej w klasie.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Zadania:
• Współtworzenie i realizacja szkolnych projektów edukacyjnych.
• Nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu.
• Współpraca ze szkolnym koordynatorem do spraw wolontariatu w z PCK .
• Współpraca z Urzędem Miasta w Elblągu do Spraw Ochrony Środowiska.
• Współpraca z ZUO w Elblągu w zakresie zbiórki surowców wtórnych.


§ 8 ust. 2 pkt 5
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Zadania:
• Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych. Ustalenie metod pracy
z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Opis i analiza tych dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.