X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13909
Przesłano:

Magiczny czas świąt Bożego Narodzenia

KONSPEKT LEKCJI

JĘZYKA POLSKIEGO

- KL. IV

TEMAT: MAGICZNY CZAS ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

PODSTAWA PROGRAMOWA:

Pojęcia nadawcy i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi.
Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania.
Wprowadzanie w tradycje kultury narodowej.

CELE:
Uczeń:
- powinien wypowiadać się na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia,
- stara się podać i zapisać nazwy potraw wigilijnych w porządku alfabetycznym,
- próbuje ułożyć świąteczne życzenia,
- stara się współpracować i komunikować w grupie.

Nauczyciel:

- kształcenie u uczniów umiejętności wypowiadania się, kontrowania spójnej i logicznej wypowiedzi,
- kształcenie u uczniów praktycznych umiejętności, poprawnego posługiwania się zasadami
ortograficznymi i interpunkcyjnymi,
- uświadamianie uczniom piękna uczuć, przeżyć i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem.

METODY PRACY:

- problemowe: - aktywizujące – dyskusja,
- pogadanka,
- metoda tworzenia-mapa skojarzeń.

FORMY PRACY:

- praca indywidualna,
- praca w grupie,
- praca z tekstem.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

- kartki świąteczne z poetyckimi zwrotami,
- kolorowe, papierowe kółka – bombki,
- choinka z brystolu,
- symbole świąt Bożego Narodzenia (biały obrus, sianko, opłatek, chleb, świeca),
- nagrania kolęd, pastorałek,
- karty pracy dla uczniów.

TOK LEKCJI:

1. Powitanie. Pogadanka nauczyciela wprowadzająca w tematykę zajęć.

2. Uczniowie tworzą mapę skojarzeń do nazwy: Boże Narodzenie (zapisują skojarzenia na kartonikach
w kształcie bombek, a następnie odczytują i przyczepiają na wspólnej choince).

3. Wypowiedzi uczniów na temat zbliżających się świąt (polskie zwyczaje, tradycje w ich rodzinnych
domach, potrawy wigilijne).

4. „Menu wigilijne” – praca w grupach: układanie nazw potraw wigilijnych według alfabetu (dzieci
otrzymują na kartach pracy wypisane potrawy wigilijne-ich zadaniem jest ponumerować poprawnie
wszystkie nazwy według kolejności alfabetycznej).

5. Nauczyciel monitoruje pracę w grupach i ocenia(załącznik nr 1).

6. Ćwiczenia redakcyjne – układanie życzeń świątecznych.
Liderzy grup losują zestawy kart ze środkami poetyckimi, aby je wykorzystać przy układaniu
świątecznych życzeń do różnych adresatów (np,Dyrektor szkoły, Mama, Kolega, Bezrobotny). Każda
grupa korzystając z zebranego materiału językowego układa życzenia dla określonej osoby. Aby
uniknąć powtarzania zwrotu „życzę ci” podane są propozycje innych zwrotów, które należy
wykorzystać; (Życzę Ci..... Żeby....Składam ...........Niech............Oby.............) Praca będzie
oceniana według kryteriów (załącznik nr 2).

7. Wspólne zredagowanie i zapisanie życzeń na tablicy, a także w zeszytach.

8. Ocena pracy uczniów.

9. Stworzenie kręgu – wspólne wysłuchanie utworu muzycznego „Niesiemy wiarę”.

10. Praca domowa
– Zredaguj życzenia świąteczne skierowane do samego siebie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Grupa, która pierwsza wykona poprawnie zadanie, otrzymuje 5 punktów, a kolejne grupy punktowane są adekwatnie do czasu i poprawności. (1 – 2 błędy – 4 punkty, 3 – 4 błędy – 3 punkty,
5 – 6 błędów – 2 punkty, 7 – 8 błędów – 1 punkt,
9 i więcej – 0 punktów).

ZAŁĄCZNIK NR 2

Kryteria

I Bezpośredni lub pośredni zwrot do adresata oraz podpisanie kartki przez nadawcę.
2p.
II Dobór słownictwa dostosowany do osoby adresata oraz wyrażonej treści:
- zastosowano minimum 1 przenośnię i 1 porównanie bądź epitet
2p.
- zastosowano tylko jeden środek poetycki – 1p.
0-2p.
III Poprawność
językowa [dopuszczalny 1 błąd]
1p.
IV Poprawność
ortograficzna
[dopuszczalny 1 błąd]
1p.
VPoprawność
interpunkcyjna
[dopuszczalny 1 błąd]
1p.
VI Estetyka zapisu [czystość, czytelność zapisu]
[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]
1p.

Punktacja:

13 – 11 | bardzo dobry
10 – 8 | dobry
7 – 6 | dostateczny
6 – 4 | dopuszczający
3 – 0 | niedostateczny

opracowała Jolanta Modlińska
nauczyciel PSP w Jedlnie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.