X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13851
Przesłano:

Plan wychowawczy

Plan pracy wychowawczej dla klasy III Szkoły Podstawowej w Sychowie na rok szkolny 2010 / 2011


Cel główny
Zadania i sposoby realizacji

I.
Przestrzeganie i poszanowanie praw dziecka i ucznia

Prawa i obowiązki ucznia:
• przypominanie praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie Ucznia oraz Przedmiotowym Systemie Oceniania;
● troska o wyniki w nauce – wdrażanie do systematycznej nauki, samooceny, współzawodnictwo w nauce, odpowiedzialności za innych – pomoc koleżeńska;

II.
Wypełnianie obowiązków uczniowskich

Wdrażanie uczniów do różnorodnych form samorządności:
• przeprowadzenie wyborów do samorządu klasowego;
● zorganizowanie dyżurów klasowych i przypomnienie uczniom
obowiązków dyżurnego;
● aktywne uczestnictwo w życiu szkoły;


Dbałość o poszanowanie godności drugiego człowieka i przestrzeganie kultury osobistej i kultury języka:
• szacunek dla rodziców, ludzi starszych, osób niepełnosprawnych, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
• tolerancja wobec innych;
• dbałość o kulturę języka i poprawność językową;
• stosowanie zwrotów grzecznościowych;
• przestrzeganie ładu, porządku w klasie i w szkole;

III.
Poznawanie historii i kultury naszego regionu i kraju

Kształtowanie postaw patriotycznych – ważne rocznice:
• 1 września - wybuch II wojny światowej;
• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
• uchwalenie Konstytucji 3 Maja;
● Święto Flagi Państwowej ;
● opieka nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w najbliższej okolicy;

Budzenie dumy narodowej poprzez poznawanie życia oraz twórczości wielkich Polaków:
• Jana Pawła II,
• Mikołaja Kopernika,
• Józefa Piłsudskiego,
• Fryderyka Chopina,
• Tadeusza Kościuszki
• Jana Matejki
• autorów literatury dziecięcej

Rozwijanie szacunku do symboli i tradycji narodowych:
• zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi – godło, flaga, hymn państwowy ;
• szacunek dla symboli narodowych;

Poznawanie tradycji i obyczajów naszego regionu:
• zapoznanie z opowiadaniami i legendami dotyczącymi najbliższych stron;
• poznawanie zabytków znajdujących się w najbliższej okolicy;
● poszukiwanie informacji z zakresu historii i geografii na temat własnego regionu;
● położenie swojego regionu na mapie Polski;
● poznawanie herbów różnych miast ;

IV.
Postawa młodego Europejczyka

Miejsce Polski w Europie:
● przypomnienie nazwy państw należących do Unii Europejskiej;
● poznanie warunków życia oraz kultury naszych sąsiadów;
● kształtowanie postaw tolerancji dla innych narodów, kultur i religii;

V.
Wspieranie rozwoju uczniów

Umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień:
● rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie i przygotowywanie do konkursów wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych , zachęcanie uczniów do udziału w konkursach;
● udział w inscenizacjach klasowych i uroczystościach szkolnych;

Ukazywanie uczniom właściwych postaw i zachowań społecznych:
• poszukiwanie wzorów do naśladowania w literaturze dziecięcej i wśród znanych postaci;
• promowanie właściwych zachowań wśród uczniów;
• wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się ;

Wspieranie uczniów mających trudności w nauce oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
• umożliwienie udziału w zajęciach wyrównawczych, logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych, gimnastyki korekcyjnej;
• organizowanie pomocy koleżeńskiej;
• aktywizowanie uczniów, stosowanie pochwał, otaczanie szczególną opieką;
● współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną ;
● systematyczne rozmowy z rodzicami;

VI.
Poznawanie tradycji szkolnych

Udział w uroczystościach szkolnych:
● Ślubowanie klas I, Sprzątanie Świata , Dzień Edukacji Narodowej , Dzień Patrona, Święto Szkoły, Rocznica Odzyskania Niepodległości, Mikołajki, Boże Narodzenie, Zabawa karnawałowa, Dzień Papieski, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka , Zakończenie roku szkolnego;
Kształtowanie szacunku do tradycji i symboli szkolnych:
• zachowanie właściwej postawy podczas uroczystości;
• uczestniczenie w uroczystościach szkolnych w odświętnym stroju;
• przypomnienie znaczenia sztandaru i postaci patrona szkoły ;

VII.
Edukacja ekologiczna i prozdrowotna

Kształtowanie kultury ekologicznej:
• udział w akcjach – Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi;
• poznawanie sposobów ochrony środowiska, sposoby sortowania śmieci;
• dbanie o środowisko, pielęgnowanie roślin znajdujących się w klasie;
• kształtowanie aktywnych postaw związanych z ochroną przyrody;
• kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt – dokarmianie zimą, zachowanie ostrożności wobec zwierząt;

Kształtowanie nawyków związanych z higieną osobistą i właściwym odżywianiem:
• dbałość o czystość ciała i odzieży;
• mycie rąk, higiena jamy ustnej;
• przypominanie o właściwym korzystaniu z urządzeń sanitarnych;
• higiena i estetyka przygotowywania posiłków;
• wartość odżywcza warzyw i owoców;
• racjonalne i urozmaicone odżywianie się;
• konieczność spożywania drugiego śniadania;
● zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pory roku;
● zdrowe spędzanie wolnego czasu, sport, turystyka, rozgrywki sportowe;
● szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu;

VIII.
Troska o bezpieczeństwo

Zapoznanie i przypominanie uczniom z zasad bezpieczeństwa:
• prawidłowe przechodzenie przez jezdnię i poruszania się po drogach na wsi i w mieście;
• uświadomienie bezpieczeństwa zabaw w pobliżu jezdni oraz jazdy na rowerach;
• przypomnienie znaków drogowych w najbliższym otoczeniu;
• bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych;
• przypominanie zasad zachowania się podczas zajęć lekcyjnych, przerw (na boisku i na holu ), podczas dni wolnych od zajęć;
• zachowanie się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia – przypominanie numerów telefonów alarmowych;
• przypomnienie drogi ewakuacji i zachowania się na wypadek pożaru;
• nauka zachowań (uświadamianie skutków) wobec napotkanych zwierząt nauka zachowań (uświadamianie skutków) w przypadku zaczepiania przez
obce osoby;
● zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi;

IX.
Życie w rodzinie

Rola rodziny w życiu dziecka:
● przypomnienie członków rodziny i spełnianych przez nich funkcji;
● miejsce dziecka w rodzinie, prawa i obowiązki;
● rola matki i ojca
● przypomnienie tradycji i obyczajów w rodzinie;
● praca zawodowa rodziców;

X.
Współpraca z rodzicami

Integracja rodziców ze szkołą:
● zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy;
● wybór Klasowej Rady Rodziców;
● wzajemne wspomaganie w realizacji funkcji opiekuńczej i dydaktyczno – wychowawczej;
● zebrania klasowe, rozmowy indywidualne z rodzicami
● pedagogizacja rodziców;
● udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych;
● pomoc rodziców przygotowaniu paczek z okazji świąt, w opiece nad
dziećmi podczas wycieczek;
● wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.