X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13804
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Cel główny: zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

§7 ust.1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.(*)

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
> Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
> Współpraca z Samorządem Uczniowskim
> Praca w zespołach Rady Pedagogicznej opracowujących, bądź nowelizujących dokumentację placówki
Wg harmonogramu
Wg terminarza
Cały okres stażu
Potwierdzenie obecności
Potwierdzenia

2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.
> Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
> Uczestnictwo w obrzędach i świętach narodowych, religijnych i szkolnych.
Cały okres stażu
Potwierdzenia

§7 ust.1, pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.(*)

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
> Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych,
> Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności ( zgodnie z potrzebami i możliwościami dyrektora szkoły) Cały okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
> Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.
> Tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.) Cały okres stażu Spis przyswojonych pozycji
Spis zebranych pozycji

§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.(*)

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły. > Analiza ustaw i rozporządzeń.
> Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu

2. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły.
> Zapoznanie programów wychowawczych szkoły na lata szkolne 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013
> Analizowanie dokumentacji: statutu, WSO, planów, regulaminów, programów itp. IX każdego roku
szkolnego
Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu

3. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
> Analiza Praw Ucznia, Karty Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Rok szkolny 2010/2011 Potwierdzenie opiekuna stażu
§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.(*)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
> Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
> Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
> Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Cały okres stażu
VIII - IX 2010
VI 2013
Potwierdzenie opiekuna stażu
Wniosek, plan rozwoju
Wniosek

2. Współpraca z opiekunem stażu.
> Zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.
> Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji).
> Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza).
IX 2010
Cały okres stażu

Kontrakt
Potwierdzenia
Wnioski

3. Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.
> Ocena skuteczności własnych działań.
> Dokonywanie, w razie potrzeby, modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
> Analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych w Planie Rozwoju celów.
> Przygotowanie sprawozdania na temat swojej pracy w okresie
stażu.
Cały okres stażu
VI 2013
Wnioski
Korekty w programach nauczania
Sprawozdanie ze stażu

4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
> Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
> Opieka nad pracownią przedmiotową.
> Przygotowywanie materiałów wzbogacających pracownię matematyczną.
> Gromadzenie prac uczniów.
Cały okres stażu

Pomoce dydaktyczne
Potwierdzenia
Prace wykonane przez uczniów

5. Dokumentowanie własnych działań.
> Stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły
> Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy oraz nauczyciela matematyki.
IX corocznie
Cały okres stażu
Tematyka w dzienniku lekcyjnym
Plany wychowawcy klasy
Dzienniki lekcyjne,
arkusze

6. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
> Wygłaszanie referatów podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych.
> Przeprowadzenie lekcji otwartej.
> Pedagogizacja rodziców (referaty).
Cały okres stażu
Referaty
Potwierdzenia

§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.(*)

1. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
> Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
> Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową).
> Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
> Konsultacje z innymi nauczycielami.
> Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
> Indywidualne rozmowy z uczniem.
Cały okres stażu
Potwierdzenie pedagoga szkolnego
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
> Przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych etapów konkursów matematycznych.
> Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
> Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina i teatru.
> Organizowanie uroczystości klasowych.
Cały okres stażu
Potwierdzenia udziału Protokół konkursu
Karty wycieczek
Fotografie
Zaświadczenia
Sprawozdania

3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
> Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
> Przeprowadzenie zajęć niwelujących poziom agresji, pogłębienia wiedzy na temat AIDS, różnego typu uzależnień i nałogów.
> Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
> Udział w społecznych akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
Cały okres stażu
Tematy w dzienniku lekcyjnym
Potwierdzenia

§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.(*)

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
> Dokumentowanie przebiegu stażu.
> Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej.
> Przygotowywanie materiałów dydaktycznych.
> Przygotowywanie wystroju pracowni matematycznej.
Cały okres stażu
Dokumentacja dorobku zawodowego
Płyty CD
Potwierdzenia
Wydruki

2. Korzystanie z Internetu.
> Wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
> Korzystanie z portali edukacyjnych.
> Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – Planu Rozwoju Zawodowego.
Cały okres stażu
Rok szkolny 2010/2011
Potwierdzenia
Adresy stron www

§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.(*)
1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
> Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w nauce i indywidualna pomoc wychowankom.
> Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów).
> Zorganizowanie koła matematycznego dla chętnych uczniów klas VI (przygotowanie do sprawdzianu kompetencji).
> Prowadzenie zajęć matematycznych dla swoich uczniów słabszych
> Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wg potrzeb
Potwierdzenia
Program koła
Potwierdzenie

2. Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów.
> Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych.
> Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
> Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
> Propagowanie wśród uczniów idei szeroko pojętej integracji.
> Uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi słabościami.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Potwierdzenia

§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.(*)

1. Uczestnictwo w kreowaniu
prawa wewnątrzszkolnego.
> Praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole (m.in. egzaminacyjnych, konkursowych).
> Uczestniczenie w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji dokumentacji szkolnej.
> Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Wg potrzeb
Sprawozdania
Potwierdzenia

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
> Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań.
> Poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
Cały okres stażu
Zaświadczenie pedagoga szkolnego

(*)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.