X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13730
Przesłano:

Innowacja - Film uczy, bawi, wychowuje

Opis zasad innowacji.

1. Zakres innowacji:
Nazwa innowacji pedagogicznej: Film uczy, bawi i wychowuje.
Czas trwania: rok szkolny 2011 / 2012
Innowacja pedagogiczna: metodyczno – organizacyjna
Innowacją objętą zostanie: klasa II a ; klasa 0 b.
Zajęcia edukacyjne , które obejmuje innowacja: edukacja polonistyczna, plastyczna, muzyczna, społeczna, techniczna i sprawność fizyczna.
Miejsce i czas realizacji:
• Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół
w Rąbinie - zajęcia w klasie II a odbywać się będą raz w tygodniu po 45 minut w ramach godziny wynikającej z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN.
• Gminne Przedszkole w Zespole Szkół w Rąbinie - zajęcia w klasie „0” b
odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 30 minut w ramach czasu dowolnie zagospodarowanych przez nauczyciela (1/5).

Zajęcia będą dotyczyły wybranych zajęć edukacyjnych w ramach podstawy programowej, poszerzając ją o treści zawarte w innowacji.
Szkoła, w której pracujemy położona jest na wsi, z dala od ośrodków kulturalnych – kina. Nasi uczniowie nie mają możliwości uczestniczyć w odbiorze dóbr kultury, dlatego też, większą część wolnego czasu spędzają przed ekranem komputera lub telewizorem, wybierając nie zawsze wartościowe programy pod względem edukacyjnym.
Najczęściej są to gry komputerowe, którym towarzyszy przemoc, walka i krew.
Wizyta w kinie, dostęp do filmów są sporadyczne, ze względu na sytuację materialną rodziny.
Dlatego uważamy, że warto podnieść nie tylko poziom wiedzy i kultury ogólnej, ale także należy zadbać o poziom wrażliwości dzieci, tak, aby w przyszłości potrafiły dzielić się swoimi odczuciami z innymi, propagując upowszechnianie kultury.
Zdobywając nowe wiadomości dzieci jednocześnie wzbogacają swój słownik o nowe nazwy. Film inspiruje dzieci do dłuższych swobodnych wypowiedzi, a stając się tematem zabaw stwarza okazję do ćwiczeń w posługiwaniu się określonymi wyrazami czy zwrotami.
Film pokazując zdarzenia może stanowić okazję do ćwiczeń w wykrywaniu przyczyn i skutków w tym przyczynę i skutek pokazywanego w danym momencie zdarzenia.
Film może stanowić dobry materiał do ćwiczeń we wnioskowaniu. Chcąc odkryć nadrzędną myśl zawartą w filmie dziecko musi wykryć różne relacje zachodzące między postaciami i zdarzeniami oraz powiązać je w sensowną całość.
Można zatem powiedzieć, że film jest dla dziecka dobrą szkołą spostrzegawczości i myślenia.
Doświadczenie zawodowe, wnioski z podejmowanych działań i refleksja, pozwoliły nam na stworzenie projektu innowacji pedagogicznej, który poprzez zabawę, doświadczanie, wrażenia towarzyszące sytuacjom edukacyjnym, dobór odpowiednich metod i wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych stanowić będzie formę innowacyjną w zakresie wczesnego wspomagania dziecka w jego rozwoju, wczesnej interwencji, specjalistycznej pomocy i wsparcia rodziców w procesie wychowania i opieki. Będzie również świetną metodą terapeutyczną w celu niwelowania lęków dziecka, jego nieśmiałości, agresji czy też nadpobudliwości. Mamy nadzieję, że realizacja innowacji przyczyni się do ukształtowania założonych konkretnych umiejętności i kompetencji tak, aby dziecko było jak najlepiej przygotowane do nauki na kolejnym etapie kształcenia.

2. Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane

Nowatorskie w innowacji jest założenie, że dzieci będą poznawać etapy tworzenia i samodzielnie eksperymentować z twórczością. Do procesu zostaną włączeni rodzice, którzy razem z uczniami będą bawić się i uczyć poprzez min: spotkania warsztatowe metodą Weroniki Sherborne, zajęcia relaksacyjne i inne, których pomysł realizacji zostanie zgłoszony przez rodziców.
Istotnym czynnikiem uzasadniającym wprowadzenie innowacji jest poszerzenie wiedzy dziecka o kino i film oraz rozwijanie jego zainteresowań artystycznych.
Ważny jest fakt, że dzieci nie mogą rozwijać swoich zainteresowań i obcować z filmem, gdyż do tej pory nie prowadzono zajęć o takiej tematyce, jak również ze względów materialnych rodziców i środowiskowych.
Innowacja nasza, to spełnienie oczekiwań zarówno ze strony dzieci jak i rodziców oraz możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, wspomaganie ich rozwojowi intelektualnemu i społecznemu. Program innowacji nawiązuje do ogólnych założeń programowych dla edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej.
Edukacja filmowa, którą nasze dzieci poznają, pozwoli im w przyszłości świadomie odczytywać teksty kultury. Spotkanie z wartościowym filmem spowoduje, że będą one potrafiły dzielić się swoimi odczuciami z innymi, propagując upowszechnianie kultury.
Dzięki innowacji wszechstronny rozwój dzieci zostanie przyspieszony.
Niniejsza innowacja pedagogiczna ma na celu wskazanie dzieciom, że każdy może być twórczy oraz wyzwolony z wszelkich zahamowań. Dzięki metodom aktywizującym staną się one bardziej otwarte i samodzielne. Będą potrafiły nie tylko porozumiewać się w grupie, ale także nabędą umiejętności, które pomogą im w całym procesie edukacyjnym oraz w dorosłym życiu.

3. Cechy innowacji:

• Systematyczność i celowość podejmowanych działań.
• Opracowanie dokładnego zestawu proponowanych form i technik pracy dostosowanego dla danej grupy dzieci, uwzględniającego stopniowanie trudności.
• Zintegrowanie innowacji z realizacją zadań wynikających z podstawy programowej.

4. Cel ogólny:

• Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
• Umożliwienie dzieciom kontaktu z filmem i przygotowanie do jego odbioru.
• Pobudzanie do działań twórczych, dostarczenie przeżyć emocjonalnych
i estetycznych oraz umożliwienie prezentacji własnych dokonań.
• Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacji.
• Stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby wszystkie dzieci w grupie osiągnęły umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia.

5. Cele szczegółowe:

• Kształcenie postaw twórczych, pomysłowości w myśleniu i działaniu.
• Poznanie najważniejszych faktów związanych z filmem, rodzaje filmów.
• Umiejętność samodzielnego posługiwania się językiem mówionym i pisanym.
• Rozwijanie postaw społecznych, współdziałania i współżycia w grupie.
• Rozwijanie sfery emocjonalnej oraz wspomaganie rozwoju dziecka.
• Pokazanie dzieciom jak wiele osób bierze udział w powstawaniu filmu.
• Rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
• Współpraca z rodzicami poprzez ich czynny udział w innowacji.

6. Przewidywane efekty:

Oczekiwane efekty dzieci z klasy „0” b:

• potrafi współdziałać w grupie,
• potrafi rozróżniać rodzaje filmów / animowany, fabularny, rysunkowy, niemy, dźwiękowy/,
• zna słownictwo związane z filmem,
• potrafi rozmawiać na określony temat z wykorzystaniem nowego fachowego słownictwa filmowego,
• potrafi kulturalnie zachować się podczas projekcji filmu,
• potrafi wyrazić własną, krótką opinię na temat oglądanego filmu,
• uczeń nabiera nawyku systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką filmową,
• potrafi interpretować problemy niewerbalne: mimika, gesty,
• umie redagować krótkie wypowiedzi ustane,
• potrafi odgrywać role -,, mówić" w sytuacjach publicznych,
• interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania,
• jest oryginalne w różnych formach wypowiedzi ( plastycznych, muzyczno- ruchowych),
• potrafi współdziałać w grupie, dobrze się komunikuje,
• potrafi kontrolować swoje emocje.

Oczekiwane efekty uczniów klasy II a:
• potrafi rozróżniać rodzaje filmów / animowany, fabularny, rysunkowy, niemy, dźwiękowy/,
• zna słownictwo związane z filmem,
• potrafi rozmawiać na określony temat z wykorzystaniem nowego fachowego słownictwa filmowego,
• potrafi kulturalnie zachować się podczas projekcji filmu,
• potrafi wyrazić własną, krótką opinię na temat oglądanego filmu,
• potrafi czytać z intonacją,
• potrafi redagować dłuższe wypowiedzi ustne,
• ma zainteresowania czytelnicze,
• umie redagować krótkie wypowiedzi pisemne,
• jest oryginalne w różnych formach wypowiedzi ( plastycznych, muzyczno- ruchowych),
• potrafi współdziałać w grupie, dobrze się komunikuje,
• potrafi kontrolować swoje emocje.

7. Ewaluacja

Ewaluacja innowacji będzie prowadzona na bieżąco i na koniec roku szkolnego. Ewaluacji będzie podlegała atrakcyjność zajęć dla dzieci, stosowane metody pracy, użyteczność innowacji w życiu dziecka oraz jej skuteczność a więc określenie, czy założone cele zostały osiągnięte.
Dominującą formą aktywności dziecka jest zabawa. Dziecko uczy się - bawiąc i bawi się - ucząc. Dlatego proces nauczania powinien być zabawą. Aktywność dziecka wspomagana przez ekspresję słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną, dramową pozwoli na kształtowanie umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej, plastycznej, ruchowej i muzycznej.

Narzędzia sprawdzające i badające zmiany między osiągnięciami końcowymi a początkowymi:
• rozmowy z dziećmi i rodzicami,
• ankieta dla rodziców,
• obserwacje / kwestionariusz zdolności i osiągnięć dziecka w wieku 5-6 lat/
• obserwacje / kwestionariusz zdolności i osiągnięć ucznia klasy II a
• kronika przedszkolna i szkolna klasy II a,
• umieszczanie artykułów na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rąbinie,
• scenariusze,
• protokoły zebrań z rodzicami.
Dowody realizacji:

• karty pracy,
• notatki uczniów,
• wpis w dziennikach lekcyjnych,
• prace plastyczne,
• karty wycieczek ,
• scenariusze zajęć,
• tworzenie albumów, fotogazetek o tematyce filmowej,
• współpracę z chętnymi rodzicami - spotkania warsztatowe metodą Weroniki Sherborne, zajęcia relaksacyjne,
• liga czytania- czyli forma pracy z książką / klasa II a /,
• udział w konkurach związanych z tematyką innowacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.