X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13707
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO

Eweliny Kujawskiej

nauczycielki języka polskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie

ubiegającej się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego


Ogólne informacje o nauczycielu i stażu
1. Tytuł naukowy, imię i nazwisko:

2. Posiadane kwalifikacje:
wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
na kierunku filologia polska
studia podyplomowe z historii
studia podyplomowe z informatyki

3. Nazwa szkoły, w której jest odbywany staż:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie

4. Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot:
nauczyciel języka polskiego i historii

5. Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany

6. Staż pedagogiczny:
12 lat

7. Okres odbywania stażu:
1. 09. 2011 r. – 31. 06. 2014 r.


WSTĘP

Podstawą i celem działań związanych ze zdobywaniem kolejnego nauczycielskiego stopnia awansu zawodowego jest przekonanie, że nauczyciel jest osobą uczącą się przez całe życie, nieustannie rozwijającą swoją wiedzę merytoryczną oraz profesjonalne kompetencje pedagogiczne. Mam pełną świadomość, iż brak rozwoju, ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
czy zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń byłby równoznaczny z cofaniem się. Pragnąc uczynić zadość temu przekonaniu, ustawicznie podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe.
W 2000 roku ukończyłam wyższe studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku. Niespełna trzy lata później, w 2003 roku ukończyłam studia podyplomowe z historii. Natomiast w roku 2008 ukończyłam studia podyplomowe z informatyki, również na Uniwersytecie Gdańskim.
Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu przyczynią się do rozwoju moich kwalifikacji pedagogicznych, wszechstronnego rozwoju ucznia, który jest nadrzędnym celem pracy edukacyjnej, a także wesprą rozwój szkoły.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 roku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli pragnę przedstawić Plan rozwoju zawodowego na okres stażu z wyszczególnieniem zadań zaplanowanych do realizacji w ramach wymagań niezbędnych
do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

Czynności organizacyjne

1.
Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Przegląd i analiza stosownych przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami oraz Karta Nauczyciela.

Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i portalach internetowych.

Złożenie do Dyrektora Szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie i złożenie do dyrektora Planu rozwoju zawodowego.
09. 2011
okres stażu
01.09. 2011
01.09.2011

Rejestr wybranych ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego.

Orientacja w zmianach i posiadanie aktualnych wiadomości.

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

2.
Analiza dokumentacji szkoły

Zapoznawanie się ze zmianami w dokumentacji szkolnej.

Pogłębianie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i innych.
okres stażu
notatka

3.
Dokumentowanie realizacji Planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego i podwyższanie kwalifikacji.
okres stażu
Portofolio ze zgromadzonymi dokumentami działalności nauczyciela.

4.
Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego
Przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych działań z uwzględnieniem ewaluacji.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

po odbyciu stażu

Opis i analiza konkretnych zadań, sprawozdanie, ocena dorobku zawodowego.


§ 8 ust.1

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN

§ 8 ust.1. pkt 1.
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Doskonalenie kompetencji zawodowych i warsztatu pracy
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i referatów.

Rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowych i reformy oświaty z wykorzystaniem Internetu jako źródła wiedzy: studiowanie fachowej literatury dostępnej na rynku księgarskim; zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami i komunikatami ukazującymi się na stronach MENiS, Kuratorium, OKE i innych portali edukacyjnych.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły.
Prowadzenie klasopracowni – dbanie o wygląd i estetykę szkoły – klasy (urządzenie klasy lekcyjnej, przygotowanie gazetek tematycznych w klasie i w holu szkoły), przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych, kompletowanie filmoteki.
Dokumentowanie własnego działania w zakresie prowadzonej pracy obowiązkowej i społecznej - przygotowywanie planów pracy, scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, sprawdzianów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Dworze Gdańskim.
wg harmonogramu proponowanego przez ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz oficyny wydawnicze

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Zaświadczenia z odbytych szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji, zapisy w protokołach z posiedzeń Rad Pedagogicznych

notatka
notatka
notatka, wykaz pozycji filmowych
notatka, przykładowe scenariusze, testy, karty pracy
notatka, poświadczenie

2.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych
Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań młodzieży.
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji z poziomu nauczania języka polskiego.
09.2011
okres stażu
Notatka, formularze ankiet, analiza wyników, wnioski dotyczące ewentualnej modyfikacji pracy.

3.
Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów
Przeprowadzenie testu kompetencji i analiza wyników.
okres stażu
Notatka, egzemplarz testu, analiza wyników

4.
Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez studiowanie fachowej literatury, śledzenie nowości dotyczących technologii informacyjnej.
okres stażu
notatka

5.
Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy dydaktyczno--wychowawczej
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych na lekcjach i w czasie przygotowania do lekcji, podczas zajęć pozalekcyjnych, szkolnych uroczystości, szkoleniowych rad pedagogicznych.

Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera.

Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych i zasobów Internetu.

Wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnych przydatnych do przeprowadzenia lekcji.

Opracowywanie wyników osiągnięć uczniów. Sporządzanie tabel i zestawień: wyniki konkursów, sprawdzianów, analiza wyników testów diagnozujących itp.

okres stażu

Konspekty lekcji, środki dydaktyczne, karty pracy, testy,
prezentacje multimedialne, prace uczniów, rejestr stron internetowych i wykaz multimedialnych środków edukacyjnych, materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach, notatki,

6.
Komputerowe opracowanie materiałów wynikających ze statusu nauczyciela
Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji związanych z procesem dydaktyczno--wychowawczym.

Opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.
Archiwizowanie danych w formie elektronicznej na CD lub DVD, drukowanie i skanowanie materiałów.

na bieżąco

Scenariusze uroczystości szkolnych, wzory dyplomów, zaproszeń, ankiet, podziękowań, protokoły, rozkłady materiału, plany pracy, sprawozdania, dokumentacja działalności nauczyciela w trakcie odbywania stażu,

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

7.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia skutecznej komunikacji
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauczanymi przedmiotami i promowanie nowoczesnych technik porozumiewania się.

w miarę potrzeb

notatka

8.
Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego

Opublikowanie autorskich programów edukacyjnych.
Umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego, programu autorskiego zajęć artystycznych i projektu edukacyjnego na stronie internetowej.

okres stażu

Certyfikat publikacji lub adres strony www.


§ 8 ust. 1. pkt 2.
Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

Aktywna praca w zespole przedmiotowym, realizacja przydzielonych zadań, współtworzenie wymaganej dokumentacji przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń, warsztatów.

Dzielenie się informacjami na temat dydaktyki j. polskiego i wychowania, prezentacja wyników i analiz testów diagnozujących.
Dzielenie się informacjami na temat awansu zawodowego, przekazywanie zainteresowanym osobom nowych informacji na temat awansu zawodowego w szkole.

Współpraca z nauczycielami uczącymi w danej klasie, wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych i edukacyjnych.

Aktywna praca w zespole wychowawczym.

Prezentacja wypracowanych materiałów na edukacyjnych portalach internetowych.

Gromadzenie i opracowanie różnorodnych materiałów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.

Współpraca w organizowaniu imprez szkolnych i uroczystości klasowych, konkursów, wewnętrznych sprawdzianów wiadomości i egzaminów.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i udział w lekcjach koleżeńskich.
okres stażu

Notatka, poświadczenia nauczycieli, potwierdzenia

2.
Praca z młodzieżą w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje humanistyczne

Prowadzenie zajęć koła polonistycznego.

Prowadzenie zajęć koła historycznego.

Przygotowywanie z młodzieżą apeli okolicznościowych i przedstawień teatralnych, opracowanie scenariuszy apeli i akademii szkolnych.

Zorganizowanie DNIA JĘZYKA POLSKIEGO (opracowanie scenariusza imprezy, pozyskanie sponsorów, przeprowadzenie imprezy.

okres stażu

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, potwierdzenie Dyrektora Szkoły, notatki

3.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły

Przeprowadzenie badania wyników nauczania na koniec każdego roku szkolnego.

Systematyczna kontrola i diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów.

Zespołowe opracowywanie wyników wewnętrznych sprawdzianów i egzaminów prezentowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako część składowa raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

Udział w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA (przeprowadzenie testów sprawdzających umiejętności uczniów; opracowanie tabel zbiorczych z wynikami testów (Internet); porównywanie wyników klas naszej szkoły w odniesieniu do wyników wszystkich uczestniczących w programie w kraju; prezentowanie wyników na zebraniach z rodzicami i na radzie pedagogicznej).
okres stażu

na bieżąco

zgodnie z harmonogramem działań

okres stażu

Sprawozdania ze zrealizowanych przedsięwzięć uwzględniające graficzne opracowanie wyników i wnioski do dalszej pracy,

potwierdzenie

Dyrektora Szkoły.

Notatka, certyfikat

4.
Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych.

Występy artystyczne młodzieży dla rodziców i lokalnej społeczności.

Współudział w organizowaniu imprez środowiskowych - „Wiosenny Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej”.

Organizowanie imprez, uroczystości szkolnych i klasowych, zapraszanie na nie rodziców i innych gości.

okres stażu

Notatka, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

5.
Mobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy, czyli praca z uczniem zdolnym

Mobilizowanie uczniów do zdobywania wiedzy i osiągania lepszych wyników, czyli praca z uczniem mającym trudności w przyswajaniu wiedzy

Zdiagnozowanie dzieci zdolnych i dzieci z trudnościami poprzez obserwację, systematyczną współpracę z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz z pedagogiem szkolnym.

Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów na różnych szczeblach.
Przygotowanie uczniów do występów artystycznych.

Prowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów z trudnościami w nauce - opracowanie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów poszczególnych klas.

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, opracowanie materiału nauczania.

okres stażu

Podziękowania, dyplomy, prace młodzieży, notatki
prasowe, osiągnięcia dzieci, potwierdzenie Dyrektora Szkoły, opinie dziennik zajęć, karty pracy, pomoce dydaktyczne.

6.
Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej

Stosowanie metod aktywizujących w czasie zajęć dydaktycznych.

Wdrażanie do umiejętności pracy w grupie, zespole. Zastosowanie norweskiej metody Antares podnoszącej poziom i umiejętności czytania.

okres stażu

Notatka, zapisy w planach, dziennikach

7.
Nawiązanie komunikacji z nauczycielami języka polskiego i historii
z innych placówek

Inicjowanie dialogu w grupie zawodowej nauczycieli polonistów, dzielenie się doświadczeniem, a także nowatorskimi pomysłami metodycznymi.

okres stażu

Kontakty dzięki poczcie elektronicznej

8.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych lub edukacyjnych
w związku z opieką sprawowaną nad zespołem klasowym

Zapoznanie się z opiniami poradni pedagogicznej, opracowanie programu działań na zajęciach wyrównawczych lekcjach wychowawczych; dostosowanie wymogów do możliwości ucznia.

Opracowanie i sukcesywna realizacja Planu pracy wychowawcy .

Integracja zespołu klasowego: pogłębianie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów oraz stosunków interpersonalnych panujących wśród wychowanków.

Prowadzenie stałego monitoringu frekwencji w klasie oraz wyników nauczania.

Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemów.

Aktywna współpraca z rodzicami:
cykliczne zebrania poświęcone analizie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualne kontakty podyktowane konkretnymi potrzebami.

Diagnozowanie sytuacji,omawianie trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów, pedagogizacja rodziców, przeprowadzenie szkoleń, warsztatów dla rodziców.

Zachęcanie rodziców do angażowania się w życie i działalność szkoły: współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych, wycieczek.
Regularna współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Opis i analiza przeprowadzonych działań w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi w zakresie edukacji lub wychowania.

okres pełnienia funkcji wychowawcy

w okresie stażu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami

Zatwierdzony Plan pracy wychowawcy klasy, ankiety ewaluacyjne, karty wycieczek, fotografie z uroczystości klasowych, kserokopie stron dziennika lekcyjnego, referaty, protokoły spotkań z rodzicami.

Dwa potwierdzone opracowania studium przypadku wykonane

według schematu.

9.
Zapewnienie dzieciom maksymalnego bezpieczeństwa

Zapoznanie uczniów z bezpiecznym poruszaniem się w drodze do i ze szkoły oraz na terenie szkoły.

w ramach potrzeb

Zapisy w planach, wpisy w dzienniku

10.
Mobilizacja uczniów i koordynacja ich pozytywnych działań w pracy na rzecz szkoły

Sukcesywna modernizacja sali nr 4 w oparciu o fundusze pozyskane w ramach współpracy z rodzicami.

Doposażenie klasopracowni w niezbędne i środki dydaktyczne oraz aktywowanie uczniów do systematycznej pracy nad aranżacją sali lekcyjnej.

na bieżąco
w okresie stażu

Fotografie, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

11.
Opracowanie i wdrożenie programu koła polonistycznego

Poznanie procedur tworzenia programów autorskich.

Opracowanie i realizacja programu fakultatywnych zajęć. Ewaluacja zrealizowanego przedsięwzięcia, wychwycenie mocnych i słabych stron programu.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu.

09.2011

okres stażu

Program koła polonistycznego, wypracowane materiały i zdjęcia dokumentujące działalność młodzieży, potwierdzenie

Dyrektora Szkoły.

12.
Opracowanie i wdrożenie programu koła historycznego

Poznanie procedur tworzenia programów autorskich.
Opracowanie i realizacja programu fakultatywnych zajęć. Ewaluacja zrealizowanego przedsięwzięcia, wychwycenie mocnych i słabych stron programu.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu.

09.2011
okres stażu

Program koła historycznego, wypracowane materiały i zdjęcia dokumentujące działalność młodzieży, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

13.
Wdrożenie programu edukacyjnego z języka polskiego i historii, przedmiotowego systemu oceniania oraz planu wychowawczego
Przygotowanie i wykorzystanie w pracy planów realizacji materiału z j.polskiego i historii.

Przygotowanie i wykorzystanie w pracy przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego w oparciu o WSO, przygotowanie i wdrożenie do pracy planu wychowawczego dla klasy z uwzględnieniem planu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz indywidualnych potrzeb dziecka.

okres stażu

Notatka, przykładowe plany pracy, potwierdzenie dyrektora

14.
Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego
Przygotowanie, opracowanie i realizacja projektu edukacyjne-
go.

w okresie stażu

Wypracowane materiały, sprawozdania, potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

15.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej

Przygotowywanie imprez szkolnych, programów artystycznych i współorganizacja szkolnych akademii.

Przygotowanie DNIA TEATRU

wg kalendarium uroczystości szkolnych

marzec 2012

Przykładowe montaże słowno-muzyczne, dokumentacja fotograficzna, notatka

16.
Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie
lub we współpracy z zespołem nauczycieli

Współudział w organizacji imprez kulturalnych, prelekcji, spotkań z ludźmi kultury, sztuki i nauki.

Udział w projekcjach filmowych, widowiskach scenicznych, koncertach i lekcjach muzealnych mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym
regionu i kraju.

Organizowanie wycieczek, dydaktyczno-krajoznawczych.

okres stażu

Plany imprez, zdjęcia, uczniowskie sprawozdania ewentualne dyplomy.

Karty wycieczek, notatki, potwierdzenia Dyrektora Szkoły.

17.
Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty

Współpraca z Klubem Nowodworskim – prelekcje na temat wyzwolenia Żuław.

Stała współpraca z Domem Kultury, ze stowarzyszeniem Salvinia.

Nawiązanie stałego kontaktu z Biblioteką Pedagogiczną.

Rozwijanie zainteresowań historią i tradycją regionu poprzez współpracę z Muzeum Żuławskim.

Wymiana doświadczeń pedagogicznych w ramach współpracy z lokalnymi szkołami.
Współpraca ze specjalistami, z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz wymiana doświadczeń na temat pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

w okresie stażu

Zaświadczenia, zdjęcia, potwierdzenia kadry kierowniczej placówek.

18.
Organizacja konkursów szkolnych

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych z języka polskiego i historii.

Przygotowanie i przeprowadzenie powiatowego konkursu mitologicznego, powiatowego konkurs ortograficznego, konkursu recytatorskiego.

okres stażu
Protokoły z przeprowadzonych konkursów, notatki

19.
Promowanie szkoły

Organizowanie wystaw, kiermaszów, konkursów, występy artystyczne dzieci na uroczystościach szkolnych, udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Okres stażu

Notatka, protokoły, potwierdzenia

20.
Wykonywanie innych zadań na rzecz szkoły

Pozyskiwanie materiałów, wyprawek szkolnych dla uczniów z najbiedniejszych rodzin.

Organizowanie wycieczek dla dzieci.

Pozyskiwanie sponsorów dla zaspakajania potrzeb klasy, szkoły.
według potrzeb

zgodnie z harmonogramem i realizowaną tematyką

okres stażu

Notatka, karty wycieczek, zapisy w dzienniku, planach, umieszczanie notatek i zdjęć na stronie internetowej szkoły

notatka, zaświadczenia, potwierdzenia dyrekcji lub innych organów


§ 8 ust. 1. pkt 3.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności

Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.

Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych
do potrzeb i zainteresowań.

Udział w szkoleniu „Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu nowodworskiego pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną”.

Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki.

Przygotowanie materiałów na posiedzenie rady pedagogicznej.
Obserwacja i udział w zajęciach nauczycieli dyplomowanych w placówce.
okres stażu
Notatki, potwierdzenia, certyfikaty
2.
Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
rozpoczęcie szkolenia na egzaminatora
Udział w szkoleniach na egzaminatorów OKE.

Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.

wg harmonogramu OKE w Gdańsku

Zaświadczenia OKE.

3.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych

Pełnienie funkcji opiekuna zespołu humanistycznego.

Udział w pracach wewnątrzszkolnych komisji egzaminacyjnych.

Udział w pracach zespołów tworzących ipety.

okres stażu

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.