X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13653
Przesłano:
Dział: Języki obce

Countable and uncountable nouns. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Konspekt lekcji języka angielskiego kl.5

Typ: lekcja gramatyczna – powtórzeniowa
Klasa: Va, grupa I
Czas trwania: 45 minut
Liczba uczniów: 14

Temat: “Countable and uncountable nouns – powtórzenie.” (“Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.”)

Cele:
a) ogólny:
– powtórzenie wiadomości o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych (podział rzeczowników, stosowanie konstrukcji there is / there are, zasady użycia some / any, pytania typu How much? / How many?)

b) szczegółowe:
- uczeń rozumie terminy: rzeczownik policzalny i niepoliczalny
- zna słownictwo z zakresu jedzenia i picia
- potrafi pogrupować rzeczowniki według w/w kryteriów
- poprawnie wymawia wyrazy / wyrażenia / zdania
- rozumie tekst nagrania i poprawnie uzupełnia luki w zdaniach
- we właściwy sposób stosuje wyrażenia How much? / How many? oraz konstrukcję there is / there are
- umie opisać obrazek zgodnie z podanym wzorem
- potrafi ułożyć pytanie, przeczenie i zdanie twierdzące z „rozsypanki” wyrazowej
- aktywnie bierze udział w zabawie

Metody / techniki oraz formy pracy:
- praca samodzielna, praca w małej grupie, zabawa ruchowa, przytwierdzanie kartek do tablicy, słuchanie nagrania z taśmy, scenka sytuacyjna, opis obrazka

Środki dydaktyczne:
- podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz magnetofon i płyta CD (”New Friends 2”, ćw.9 s.61), karty obrazkowe do przytwierdzenia na tablicy, magnesy, plakat
tematyczny (food – jedzenie), kserokopie z tekstem piosenki i ćwiczeniem gramatycznym oraz materiały do scenki sytuacyjnej

Przebieg lekcji

1. Faza wstępna:
- czynności administracyjne (przywitanie, sprawdzenie listy obecności)
- sprawdzenie zadania domowego: znajomość słówek typu: tired (zmęczony),
scared (wystraszony), hungry (głodny), thirsty (spragniony), hot (gorący), cold (zimny) – za pomocą mimiki i gestów uczniowie prezentują w/w słownictwo
- krótka pogadanka, zawieszenie plakatu na tablicy i zapisanie tematu

2. Faza główna:
- ćwiczenie sprawdzające znajomość podziału rzeczowników na policzalne i niepoliczalne – dwoje wskazanych uczniów podchodzi do tablicy i magnesami
przytwierdza do niej karty obrazkowe przedstawiające produkty żywnościowe, według kryterium: rzeczownik policzalny i rzeczownik niepoliczalny
- głośne i chóralne odczytanie wyrazów zamieszczonych na kartach
- ćwiczenie „ruchowe”– nauczyciel wymienia rzeczowniki typu: lemonade, sandwich, rice, egg, water, orange juice, tomato, cheese, banana, meat, zaś
uczniowie wstają bądź siadają na swoich miejscach, wg zasady: rzeczownik policzalny sit down (usiądź), niepoliczalny stand up (wstań)
- rozdanie kserokopii z tekstem piosenki; słuchanie nagrania i uzupełnianie luk w tekście wyrazami some / any
- rozdanie materiałów do scenki rodzajowej: In a shop (w sklepie) – troje wskazanych uczniów przedstawia scenkę, stosując konstrukcję there is / there are w pytaniach i odpowiedziach
- ćwiczenie 9 s. 61 w podręczniku – dwoje uczniów zadaje pytania do obrazka i udziela na nie odpowiedzi; pozostali uczniowie „śledzą” poprawność
wypowiedzi (zastosowanie wyrażenia: How much? / How many?)
- ćwiczenie do wykonania przy tablicy: zadaniem ucznia jest połączyć wyrazy 1-5 z wyrazami a-e, tak aby powstały wyrażenia, typu: a cup of tea (filiżanka
herbaty)
- ćwiczenie gramatyczne zamieszczone na kserokopii – uczniowie samodzielnie układają zdania z tzw. „rozsypanki” wyrazowej. (Uwaga: jeśli nie starczy czasu, zadanie to odrabiają w domu)
- zabawa w 2 grupach: nauczyciel pokazuje wybraną kartę obrazkową 1-ej drużynie, która ma za zadanie opisać produkt w kilku słowach bez podawania jego nazwy; drużyna przeciwna odgaduje hasło,
np. It’s round, red or green and sweet. (To jest okrągłe, czerwone lub zielone i słodkie.) Odp.: an apple (jabłko)

3. Faza końcowa:
- podsumowanie lekcji
- nagrodzenie uczniów za pracę i aktywność plusami i / bądź ocenami
- podanie i objaśnienie zadania domowego: ćwiczenie 4 s.52 (zeszyt ćwiczeń)
- pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.