X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13628
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MATEMATYKI
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

(Tabela - dop. red.)

L.p.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1)

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego -Zapoznanie się i analiza dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
-Opracowany plan rozwoju zawodowego.
-Śledzenie stron internetowych MEN wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
-Udział w szkoleniach.
-Znajomość prawa oświatowego
-Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu
-Prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego
VIII/IX 2011
Na bieżąco

2. Poznanie i analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
- Systematyczna analiza dokumentów szkolnych: statut, programy szkolne, WSO, PSO. -Znajomość i poprawne stosowanie przepisów. IX 2011
IX 2012
IX 2013

3. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
-Udział w pracach zespołów samokształceniowych, rad pedagogicznych, zespołów metodycznych, warsztatach.
-Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
-Odwiedzanie stron WWW.
-Wykaz ukończonych form doskonalenia.
-Zaświadczenia.
Wg harmonogramu WDN

4. Udział w konferencjach dla nauczycieli matematyków -Konferencje nauczycieli matematyków.
Zaświadczenia.
Rok szkolny 2012/2013

5. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez przygotowywanie trwałych środków dydaktycznych
-Sporządzanie materiałów potrzebnych w pracy nauczyciela matematyki (karty pracy, zestawy zadań, zagadnień, zestawy powtórkowe do matury).
-Opracowanie i przygotowanie materiałów do gazetki ściennej w klasie i szkolnej gazety „Stefan” (ciekawostki matematyczne, informacje o konkursach i olimpiadach, egzaminie maturalnym, itp.)
-Wykonane materiały.
Wg potrzeb
2razy w ciągu roku szkolnego

6. Uczestnictwo w programie Lepsza Szkoła dla nauczycieli korzystających z podręczników wydawnictwa Matematyka z plusem GWO.
- Przeprowadzanie przynajmniej dwa razy w roku szkolnym sprawdzianów Sesja z plusem mających na celu sprawdzenie postępów uczniów w nauce opracowanych przez wydawnictwo GWO.
- Zaświadczenie z wydawnictwa Wrzesień, styczeń /luty każdego roku szkolnego

7. Wykorzystanie uzyskanych kwalifikacji na studiach podyplomowych.
- Prowadzenie zajęć z matematyki wykorzystując arkusz kalkulacyjny. -Potwierdzenie
I semestr r. szk. 2012/2013

8. Praca wychowawcy klasy I LO oraz opiekuna klasy w LO dla Dorosłych.
-Prowadzenie dokumentacji wychowawcy i opiekuna.
-Przeprowadzanie spotkań z rodzicami.
-Dokumentacja
Rok szk. 2012/2013, 2013/2014

9. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów matematycznych.
-Przeprowadzanie: Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”, Szkolnego Konkursu Matematycznego,
Konkursu Matematyczno-Fizycznego dla uczniów gimnazjum
-Zaświadczenia.
-Potwierdzenie dyrektora
Marzec 2012, 2013, 2014
IIsem. 2011/2012, 2012/2013
2013/2014
Maj/czerwiec 2012,2013

10. Promocja I LO i LO dla Dorosłych w Zawierciu
-Udział w targach edukacyjnych.
-Pomoc w organizacji reklamy LO dla Dorosłych.
-Lekcja pokazowa dla gimnazjalistów podczas Dnia Otwartych Drzwi.
Potwierdzenie dyrektora
IIsem 2011/2012
VI 2012,2013
IV 2012

11. Praca w Komisji Rekrutacyjnej
-Udział w pracach komisji.
Potwierdzenie dyrektora r.szk. 2011/2012
12. Praca przy planie zajęć w LO dla Dorosłych
-Układanie planu zajęć dla nauczycieli w LO dla Dorosłych.
Potwierdzenie dyrektora
IX 2011, 2012, 2013


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2)

1. Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu jako źródła informacji w pracy nauczyciela matematyki. Wykorzystanie komputera do usprawnienia pracy wychowawcy oraz pracy na rzecz szkoły.
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych,
Internetu
-Wykorzystanie komputera podczas tworzenia materiałów niezbędnych w pracy nauczyciela matematyki.
-Przygotowywanie materiałów dla uczniów.
-Przygotowanie wyników ze sprawdzianów Sesja z plusem.
-Prowadzenie klasowej statystyki w oparciu o arkusz kalkulacyjny.
-Przeprowadzenie lekcji matematyki w pracowni komputerowej.
-Przygotowanie wszelkich materiałów zleconych przez dyrekcję szkoły.
-Przygotowanie informacji do szkolnej strony internetowej. -Potwierdzenie dyrektora
Szkoły.
- Wykonywane materiały:
• Zestawy do pisemnych sprawdzianów;
• Karty pracy ucznia;
• Zestawy zadań, zagadnień;
• Wydruki komputerowe;
• Zestawienia klasyfikacyjne;
• Zestawienia maturalne, harmonogramy
Na bieżąco
wg potrzeb
Isem 2012/2013
IX 2011,2012,
2013
II/III 2012, 2013, 2014

2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
Adres strony internetowej
X 2011

3. Wykorzystywanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych
-Kontakty e-mailowe z nauczycielami matematyki.
-Kontakty e-mailowe z rodzicami uczniów lub słuchaczami. Przykładowy e-mail
Na bieżąco

4. Udział w kursach doskonalących, warsztatach z zakresu obsługi programów komputerowych.
-Ukończenie kursu komputerowego.
-Samokształcenie w zakresie obsługi programów. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Rok szk. 2012/2013


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt.3)

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w różnych formach doskonalenia zawodowego. -Prowadzenie lekcji otwartej dla
zainteresowanych nauczycieli
-Opracowanie referatu na temat wyników próbnej matury XI 2011 i wygłoszenie go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
-Opublikowanie swoich prac na stronach
Internetowych.
-Scenariusz zajęć, referat
-Potwierdzenia dyrektora
-Publikacje
-Adresy stron internetowych
I sem 2012/2013
XII 2011
Isem 2012/2012

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Udział w lekcjach otwartych
Potwierdzenie
Wg harmonogramu WDN, raz w ciągu roku

3. Dzielenie się wiedzą odnośnie awansu zawodowego z młodszymi koleżankami
-Studiowanie literatury i przekazywanie informacji innym nauczycielom odbywającym staż zawodowy.
- Systematyczne przeglądanie stron internetowych w poszukiwaniu przydatnych informacji i materiałów oraz informowanie o nich nauczycieli.
-Potwierdzenie
-Informacje, porady
Na bieżąco

4. Współpraca i konsultacje z innymi nauczycielami
-Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami
– opinie, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
Na bieżąco

5. Praca przewodniczącego w zespole przedmiotów ścisłych. -Przeprowadzanie spotkań nauczycieli zespołu.
-Przygotowanie planu pracy na poszczególne lata.
-Konsultacje z nauczycielami innych przedmiotów, wzajemna pomoc w realizacji zadań.
-Wykonywanie działań założonych w planie pracy.
- Dokumentacja
Na bieżąco


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4a)

1. Opracowanie programu działań edukacyjnych w klasach pierwszych mających na celu wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności po gimnazjum
- Opracowanie programu i wdrożenie zatwierdzonego programu w klasach pierwszych
-Program, sprawozdanie z realizacji
Opracowanie I rok stażu, wdrożenie-II,III rok stażu

2. Opracowanie Planu Pracy Zespołu Przedmiotów Ścisłych.
-Opracowanie planu zgodnie z założeniami nauczycieli wchodzących w skład zespołu.
Plan
Raz w ciągu roku IX 2011, 2012, 2013

3. Kompletowanie i udostępnianie materiałów w teczkach tematycznych lub w komputerze:
- Awans zawodowy nauczycieli
- Programy.
-Scenariusze lekcji.
Tworzenie notatek , opracowań, scenariuszy.
Dokumentacja
Okres stażu 2011-2014

4. Pomoc w organizacji i realizacji uroczystości szkolnych
Pomoc w organizowaniu wigilii w ILO i LO dla Dorosłych,
WOŚP,
Dnia Otwartych Drzwi
Sprawozdanie z realizacji zadań
XII 2011, 2012, 2013
I 2012,2013, 2014
IV 2012


Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej (§8 ust.2 pkt.4b)

1. Udokumentowanie posiadania uprawnień i wykonywania zadań
egzaminatora
Ukończenie kursu na egzaminatora.
Potwierdzenia ukończenia kursu
r.szk.2012/2013

2. Pełnienie funkcji egzaminatora
Sprawdzanie pisemnych prac maturalnych.
-Zaświadczenie OKE Jaworzno
-Potwierdzenie Przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
V 2013


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e)

1. Część organizacyjna matury
-Przygotowanie komisji egzaminacyjnych podczas ustnej i pisemnej części egzaminu maturalnego.
Potwierdzenie. II, III 2012, 2013,2014

2. Wspieranie uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach -Zachęcanie do udziału i pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów i olimpiad.
Potwierdzenie udział uczniów
Wg potrzeb

3. Współpraca z wydawnictwami
-Stały kontakt z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych.
-Współpraca z wydawnictwem i zakup zbiorów dla maturzystów.
IX,X 2011, 2012 ,2013

4. Aktywne uczestnictwo w akcji WOŚP i innych akcjach charytatywnych
-Uczestnictwo w przeprowadzeniu zbiórki funduszy, pomoc organizacyjna.
-Uczestnictwo w odwiedzinach domu dziecka w Gołuchowicach.
Potwierdzenie dyrektora
XII 2011, 2012, 2013

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.