X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13544
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - przedszkole

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Joanna Swend
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce:
Czas trwania stażu: 9 miesięcy od 01. 09. 2011 do 31. 05. 2011
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 r. Nr 260 poz. 2593) oraz z dn. 14.11.2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Cel ogólny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Poznanie zasad funkcjonowania oraz organizacji przedszkola.
3. Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu.
4. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez udział w szkoleniach, studiowanie literatury, obserwacje zajęć innych nauczycieli oraz konsultacje z opiekunem stażu.
5. Wspieranie twórczej aktywności dzieci, rozwijanie zainteresowań wychowanków.
6. Nawiązanie współpracy z rodzicami oraz innymi nauczycielami.
7. Zapoznanie się ze środowiskiem życia dzieci.
8. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów zaistniałych w grupie, nawiązanie współpracy ze specjalistami przedszkolnymi – wykorzystywanie ich wskazówek i zaleceń w pracy.
9. Dokonywanie autorefleksji, wyciąganie wniosków z własnej pracy.

(Plan sporządzono w formie tabeli)

Wymagania
- Kwalifikacyjne
Umożliwiające
Uzyskanie awansu
zawodowego,
-Podjęte działania,
-Termin realizacji,
-Sposób dokumentowania,

Poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Zapoznanie się z aktami prawnymi takimi jak:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.,
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.,
Śledzenie informacji poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela w mediach (Internet, literatura pedagogiczna, gazety).
Wrzesień 2011
Kserokopie wymienionych dokumentów w teczce stażysty,
zapis w dokumentacji przebiegu stażu,

Poznanie i analiza dokumentów określających organizację i zadania przedszkola
Zapoznanie się z następującą dokumentacją:
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego,
- Statut Przedszkola w tym:
1) Regulamin Rady Rodziców,
2) Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Roczny plan pracy
dydaktyczno – wychowawczej,
- Regulamin wycieczek,
- Misja Publicznego przedszkola nr 3
-Regulamin korzystania z placu zabaw,
- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
- Program Wychowawczy Publicznego przedszkola nr 3 „Skrzat”,
- program wychowania przedszkolnego oraz pomoce dydaktyczne z serii „Przedszkole trzylatka” wyd. Mac
Wrzesień - październik 2011,
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu,

Zapoznanie się z przepisami mówiącymi o warunkach bezpiecznej i higienicznej nauki i zabawy Udział w szkoleniu BHP, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce -przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.
Wrzesień – październik 2011, cały okres stażu
Zaświadczenia o udziale w szkoleniach,

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Ustalenie przebiegu stażu oraz omówienie treści, które muszą zostać zawarte w planie rozwoju zawodowego. Stworzenie planu rozwoju zawodowego w oparciu o wskazówki opiekuna stażu.
Zawarcie kontraktu o wzajemnej współpracy pomiędzy opiekunem stażu, a stażystą.
Zapoznanie się i zaakceptowanie harmonogramu hospitacji nauczyciela stażysty na bieżący rok.
Wrzesień 2011
Formularz kontraktowy,
Harmonogram hospitacji nauczyciela stażysty na rok 2011/12,
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego,

Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia przedszkolnej dokumentacji
Regularne sporządzanie konspektów z prowadzonych zajęć, uzupełnianie wpisów w dzienniku, pisanie planów miesięcznych, uzupełnianie arkuszy obserwacji dzieci oraz innych dokumentów
Cały okres stażu
Kserokopie planów miesięcznych oraz innych dokumentów, konspekty z prowadzonych zajęć,

Wzbogacanie warsztatu pracy dzięki obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu.Wyciąganie wniosków z obserwacji, omawianie ich z opiekunem stażu, wypełnianie kart hospitacji.
Co najmniej 1 raz w miesiącu, cały okres stażu,
Karty hospitacji , notatki, konspekty,

Prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu dyrektora lub wicedyrektora, innych nauczycieli stażystów
Prowadzenie zajęć oraz omawianie ich z opiekunem stażu, przedstawianie przygotowanych konspektów zajęć opiekunowi, uwzględnianie wskazówek i zaleceń z hospitacji w dalszej pracy. Dobór odpowiednich metod i form pracy na zajęciach dydaktycznych. Wykorzystywanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w zabawach opartych na nowoczesnych metodach i formach pracy (Klanza, Pedagogika zabawy, ruch rozwijający W. Sherborne i inne).
Co najmniej 1 raz w miesiącu,
cały okres stażu,
Konspekty zajęć, notatki z konsultacji z opiekunem stażu – wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość, zeszyt konspektów

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
W ramach samokształcenia: zapoznanie się z literaturą o charakterze pedagogiczno- psychologicznym, czytanie czasopism pedagogicznych („Wychowanie w Przedszkolu”), korzystanie z portali edukacyjnych (Edux.pl, Wychowanie przedszkolne.pl).
Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego, Pedagogicznych Radach szkoleniowych.
Udział w szkoleniach zewnętrznych (kurs wychowawcy kolonijnego i inne).
Udział w szkoleniu „wspomaganie koncentracji metodą M. Montessori”, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce – prowadzenie koła zainteresowań dla dzieci 3-letnich. Gromadzenie i opracowywanie materiałów, tworzenie pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z dziećmi.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej (prezentacje multimedialne). Opublikowanie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego oraz konspektów.
Cały okres stażu
Notatki, zaświadczenia,
Harmonogram szkoleń, prezentacje multimedialne – płyty CD

Aktywizowanie wychowanków, wspieranie twórczej aktywności dzieci
Udział w „życiu przedszkola” tj. współorganizowanie i udział w różnego rodzaju uroczystościach, wycieczkach imprezach (Festyn, Pasowanie na przedszkolaka, przedstawienia i inne).
Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w nich.
Od października do czerwca 2011/2012
Scenariusze przedstawień, notatki, materiały – artykuły, konspekty, scenariusze z zajęć wg. koncepcji M. Montessorii

Posiadanie wiedzy z zakresu środowiska wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z nim
Gromadzenie dokumentacji dotyczącej dzieci, prowadzenie rozmów indywidualnych z dziećmi i ich rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Współpraca ze specjalistami przedszkolnymi (logopeda, psycholog, terapeuta SI).
Zamieszczanie artykułów dotyczących wychowania i rozwoju dziecka na tablicy informacyjnej przed salą.
Pozyskiwanie materiałów do pracy z dziećmi.
Angażowanie rodziców do pomocy w przygotowywaniu uroczystości w grupie.
Cały okres stażu
Karty przedszkolaka, notatki, ksero protokołów ze spotkań grupowych z rodzicami, karty hospitacji z zajęć ze specjalistami

Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu.
Opracowanie artykułu do gazetki „Skrzat”.
Opracowywanie dokumentacji związanej z Nadzorem Pedagogicznym.
Maj 2012
Kserokopie artykułu oraz sporządzonych dokumentów

Gromadzenie dokumentacji pracy z okresu stażu
Pisanie konspektów zajęć, prowadzenie dokumentacji, gromadzenie odpowiednich zaświadczeń.
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za I semestr- własna autorefleksja.
Cały okres stażu, styczeń 2012
Teczka stażysty,
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego semestr I.

Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ........................................

Podpis dyrektora placówki ........................................

Podpis nauczyciela stażysty ...............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.