X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13519
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

BOGUMIŁY ARCHACKIEJ - NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM „BAŚNIOWA KRAINA” W TŁUSZCZU - UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian zawartych w tekście Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.

mgr Bogumiła Archacka mgr Maria Indyk
(imię i nazwisko nauczyciela) (opiekun stażu)

1 wrzesień 2010 r. 31 maj 2013 r.
(data rozpoczęcia stażu) (przewidywana data zakończenia stażu)


Kierunki rozwoju zawodowego

(Tabela - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dokumentacja Organizacyjna

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego.
1. Analiza dokumentacji:
-rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Karta Nauczyciela;
-Ustawa o Systemie Oświaty;
-śledzenie stron internetowych MEN;
-publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, materiały CODN, Internet);
-Konwencja Praw Dziecka;
2.Analiza wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego;
IX.2010r.
Zastosowanie poznanych dokumentów wynikających ze statusu i regulaminu pracy, ksera aktów prawnych.
2. Współpraca z opiekunem stażu. -omówienie zasad współpracy;
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
-ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
IX.2010r.
Przy pomocy opiekuna stażu.
3. Prowadzenie dokumentacji.
-plany roczne i miesięczne;
-zapisy w dzienniku o przebiegu zajęć i pracy indywidualnej z dziećmi;
-prowadzenie kart obserwacji dziecka;
-prowadzenie zeszytu diagnoz dzieci;
-prowadzenie zeszytu rozmów z rodzicami.
okres stażu/na bieżąco
Przedstawienie zgromadzonych i wykorzystanych dokumentów.


Dydaktyczna
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Podnoszenie kwalifikacji.
-tworzenie własnego warsztatu pracy, opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracja sali;
-aktywna współpraca z osobami doskonalącymi własny warsztat pracy (poszukiwanie najlepszych metod i form pracy);
-przygotowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości okolicznościowych oraz regulaminów konkursów;
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora;
-obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
-obserwacja zajęć koleżeńskich;
-organizacja i prowadzenie zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami, pedagogizacja rodziców, min. w zakresie ujednolicania działań wychowawczych, angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola;
-określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;
-bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
-opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu/na bieżąco/
kalendarz imprez
Potwierdzenia.
Protokoły z zebrań i zajęć otwartych.
Zdjęcia.
Notatki.
2. Uczestnictwo w radach szkoleniowych i WDN-ach
-protokołowanie posiedzeń RP;
- zorganizowanie w formie odczytu lub warsztatu opracowanego i przygotowanego przez siebie tematu zgodnie z harmonogramem posiedzeń RP;
-dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami;
-aktywne uczestnictwo w dyskusjach.
Okres stażu/na bieżąco
Potwierdzenia.
Księga Protokołów.
3. Włączanie działań muzycznych i teatralnych do metod i form pracy z dziećmi. -zgodnie z zaleceniami dyrektora lub opiekuna stażu;
-zgodnie z terminarzem imprez przedszkolnych i codziennych zajęć;
Okres stażu/na bieżąco
Zapisy w dzienniku, w planach miesięcznych.
Potwierdzenia.
4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. -przygotowywanie dokumentacji, pomocy dydaktycznych oraz kart pracy;
-wyszukiwanie ciekawych scenariuszy zajęć, przedstawień i zabaw;
-gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych za pośrednictwem Internetu;
-korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-aktualizacja wiedzy z zakresu edukacji przedszkolnej
( psychologii, pedagogiki);
-zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl.
Okres
stażu/na bieżąco
Opracowane materiały.
Potwierdzenia.


Wychowawcza
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci.
-kontakty indywidualne z dziećmi;
-rozmowy i ujednolicenie oddziaływań z nauczycielem współpracującym;
-rozmowy indywidualne z rodzicami, poszukiwanie spójnych metod wychowawczych, ujednolicanie działań
Okres stażu/na bieżąco
Zeszyt rozmów z rodzicami.
2. Rozwój osobowy dziecka:
-kształtowanie pożądanych cech osobowościowych, właściwych postaw i zachowań;
-tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu nowych umiejętności i wiadomości poprzez zabawę.
-przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach plastycznych, teatralnych, muzycznych i ekologicznych;
-prezentacja osiągnięć dzieci;
-umożliwienie dzieciom udziału w różnorodnych wycieczkach, przedstawieniach, koncertach, projekcjach filmowych, występach okolicznościowych i uroczystościach grupowych;
-wystawienie bajek/przedstawień na różnorodne uroczystości, m.in.: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki dla zaproszonych gości, przedszkolaków i rodziców;
-współpraca z zespołem rady pedagogicznej w celu ujednolicenia działań wychowawczych;
-dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Okres stażu/ na bieżąco
Potwierdzenia.
Dyplomy za udział lub zaświadczenia.
Zdjęcia.
3. Włączanie rodziców w aktywny udział w życie Przedszkola. -pomoc w organizacji różnych uroczystości, np.:
przygotowywanie dzieci do występu ( m. in.: nauka roli), strojów, dekoracji scenicznych;
-przyłączenie się do akcji zbierania makulatury oraz baterii;
-uczestnictwo w zajęciach otwartych.
Okres stażu/kalendarz imprez
Potwierdzenia.
Zeszyt rozmów z rodzicami.
Lista obecności.


Osobista
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Samodoskonalenie. - aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego;
- zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z zakresu w/w dziedzin;
-doskonalenie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z dziećmi, współpracy z rodzicami i nauczycielami;
-rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej;
-czytanie ciekawych artykułów w prasie pedagogicznej, np. „Twórczy nauczyciel”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Pomagamy uczyć”;
-podejmowanie zadań dodatkowych:
*dbanie o wystrój w holu przedszkolnym;
*przygotowywanie zaproszeń na imprezy okolicznościowe;
*opieka nad sprzętem audio;
*dbanie o porządek w bibliotece przedszkolnej;
*zorganizowanie konkursu techniczno-plastycznego „Mój ulubiony instrument muzyczny”;
*zorganizowanie i przygotowanie przedstawienia jasełkowego;
*dbanie o estetyczny i kolorowy wystrój sali przedszkolnej. Okres
stażu.
Potwierdzenia.
Wykaz lektur, notatki.
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.