X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13470
Przesłano:

Plan pracy zespołu przedmiotowego wczesnej edukacji

Plan pracy zespołu przedmiotowego wczesnej edukacji
na rok szkolny 2011/2012
semestr I i II

(plan sporządzony w tabeli)

1.1.ZADANIE
Przeprowadzenie diagnozy umiejętności i wiadomości uczniów klasy I.
1.2.CEL
Uzyskanie informacji o poziomie uczniów w zakresie badanych umiejętności.
1.3.SPOSÓB REALIZACJI
Przeprowadzenie testu diagnozującego. Sporządzenie raportu.
1.4.NARZĘDZIA
Test diagnozy wstępnej.

2.1.ZADANIE
Analiza wyników diagnozy.
2.2.CEL
Wyłonienie uczniów z trudnościami w nauce, problemami logopedycznymi.
2.3.SPOSÓB REALIZACJI
Skierowanie wyłonionych uczniów do specjalistów, ew. dalszych badań w poradni.
2.4.NARZĘDZIA
Raport z przeprowadzonej diagnozy, opracowane wyniki diagnozy poszczególnych uczniów.

3.1.ZADANIE
Ustalenie kierunków pracy z uczniami szczególnie zdolnymi i mającymi trudności w nauce.
3.2.CEL
Osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauczaniu wykorzystujących wszystkie możliwości ucznia.
3.3.SPOSÓB REALIZACJI
Praca z w/w uczniami na zajęciach dodatkowych, zmotywowanie uczniów zdolnych do uczestniczenia w konkursach, zajęciach rozwijających ich zdolności.
3.4.NARZĘDZIA
Karty pracy, testy konkursowe, pomoce dydaktyczne.

4.1.ZADANIE
Badanie poziomu i przyrostu umiejętności uczniów w zakresie głośnego czytania.
4.2.CEL
Uzyskanie informacji o poziomie / postępie w zakresie badanej umiejętności.
4.3.SPOSÓB REALIZACJI
Przeprowadzenie testu, analiza wyników.
4.4.NARZĘDZIA
Test do badania czytania głośnego dla klas I – III.

5.1.ZADANIE
Uaktualnienie planów opiekuńczo – wychowawczych dla klas I – III uwzględniających priorytety Planu Wychowawczego Szkoły na rok 2011/2012.
5.2.CEL
Opracowanie planów opiekuńczo – wychowawczych dla klas I – III.
5.3.SPOSÓB REALIZACJI
Napisanie planów z uwzględnieniem priorytetów pracy szkoły na rok 2011/2012.
5.4.NARZĘDZIA
Statut Szkoły,Szkolny Program Profilaktyki, Program Wychowawczy,priorytety pracy szkoły na rok 2011/2012.

6.1.ZADANIE
Analiza treści i zakresu umiejętności zawartych w nowej podstawie programowej oraz sposobów dokumentowania stopnia realizacji nowej podstawy.
6.2.CEL
Systematyczna realizacja podstawy programowej, bieżące określenie stopnia realizacji treści zawartych w nowej podstawie.
6.3.SPOSÓB REALIZACJI
Prowadzenie karty monitorowania podstawy progra- mowej, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
6.4.NARZĘDZIA
Podstawa programowa dla I etapu edukacyjnego, dziennik, plany pracy.

7.1.ZADANIE
Analiza wyników testu kompetencji uczniów klasy III w roku 2011.
7.2.CEL
Osiągnięcie wyższych wyników w obrębie poszczególnych standardów nauczania.
7.3.SPOSÓB REALIZACJI
Opracowanie wniosków i przekazanie nauczycielom II etapu edukacyjnego. Uwzględnienie wniosków w trakcie przygotowania do testu uczniów obecnej klasy III.
7.4.NARZĘDZIA
Wyniki testu.

8.1.ZADANIE
Przegląd sal pod kątem wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
8.2.CEL
Dostosowanie pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji nowej podstawy programowej, uaktualnienie bazy dydaktycznej.
8.3.SPOSÓB REALIZACJI
Sporządzenie zapotrzebowania na sprzęt i pomoce dydaktyczne i ich zakup.
8.4.NARZĘDZIA
Podstawa programowa, katalogi.

9.1.ZADANIE
Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości ślubowania i pasowania uczniów klasy I.
9.2.CEL
Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej SP Nr 23.
9.3.SPOSÓB REALIZACJI
Napisanie scenariusza uroczystości. Przygotowanie dekoracji.Przygotowanie uczniów do występu. Poprowadzenie uroczystości.
9.4.NARZĘDZIA
Scenariusz, teksty piosenek i wierszy, kasety z linią melodyczną piosenek.

10.1.ZADANIE
Wykorzystanie technologii komputerowej przez nauczycieli wczesnej edukacji.
10.2.CEL
Promowanie korzystania z komputera i internetu jako źródła zdobywania wiedzy.Uatrakcyjnienie zajęć.
10.3.SPOSÓB REALIZACJI
Zajęcia w Centrum Multimedialnym.Wyszukiwanie przez uczniów materiałów na zajęcia, wykonanie na komputerze np. laurki. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.
10.4.NARZĘDZIA
Komputery, internet, płyty cd, nośniki danych.

11.1.ZADANIE
Współpraca z biblioteką.
11.2.CEL
Promowanie czytelnictwa.
11.3.SPOSÓB REALIZACJI
Udział w szkolnej akcji „Czytamy młodszym kolegom”.Udział w zajęciach zorganizowanych przez bibliotekę pedagogiczną.
11.4.NARZĘDZIA
Książki wypożyczone ze szkolnej biblioteki.

12.1.ZADANIE
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego wiosennego konkursu recytatorskiego.
12.2.CEL
Popularyzacja literatury dziecięcej.
12.3.SPOSÓB REALIZACJI
Pomoc uczniom w wyborze literatury. Opracowanie regulaminu.Przeprowadzenie konkursu. Zakup nagród i dyplomów.
12.4.NARZĘDZIA
Literatura dla dzieci.

13.1.ZADANIE
Udział w konkursach organizowanych poza szkołą.
13.2.CEL
Poszerzanie zainteresowań uczniów, motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy pozaszkolnej.
13.3.SPOSÓB REALIZACJI
Rejestracja uczniów do konkursów, rozwiązywania testów, zadań konkursowych.
13.4.NARZĘDZIA
Karty pracy. Regulamin konkursu. Testy, dyplomy.

14.1.ZADANIE
Przeprowadzenie testu badania kompetencji uczniów kl. III.
14.2.CEL
Sprawdzenie stanu wiadomościi umiejętności po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego. 14.3.SPOSÓB REALIZACJI
Przeprowadzenie testu, sprawdzenie prac, opracowanie raportu.
14.4.NARZĘDZIA
Test Operon.

15.1.ZADANIE
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem członków zespołu.
15.2.CEL
Doskonalenie warsztatu pracy.
15.3.SPOSÓB REALIZACJI
Organizowanie zajęć otwartych i lekcji pokazowych. Przekazywanie wiedzy nabytej podczas szkoleń.
15.4.NARZĘDZIA
Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.Materiały otrzymane podczas szkoleń.

16.1.ZADANIE
Analiza problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
16.2.CEL
Lepsze funkcjonowanie ucznia w klasie, podnoszenie jego samooceny i motywacji do pracy.
16.3.SPOSÓB REALIZACJI
Rozmowy z uczniami, zajęcia z pedagogiem, psychologiem szkolnym.
16.4.NARZĘDZIA
Karty samooceny uczniów, konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, opinie z poradni.

17.1.ZADANIE
Analiza metod pracy z uczniami mającymi dysfunkcje.
17.2.CEL
Usprawnianie dysfunkcji podczas pracy dydaktycznej.
17.3.SPOSÓB REALIZACJI
Poszerzenie wiedzy i zastosowanie jej podczas pracy z uczniami mającymi dysfunkcje. Omawianie ćwiczeń ułatwiających pracę z dzieckiem mających zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych, orientacji przestrzennej.
17.4.NARZĘDZIA
Opinie specjalistów, wskazówki i zalecenia do pracy z uczniem.

18.1.ZADANIE
Poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności.
18.2.CEL
Doskonalenie umiejętności w pracy pedagogicznej.
18.3.SPOSÓB REALIZACJI
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
18.4.NARZĘDZIA
Materiały szkoleniowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.