X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13440
Przesłano:

Program autorski edukacji ekologicznej w klasach V-VI

Temat:Poznajemy biocenozę lasu.

Głównym zadaniem zajęc ekologicznych jest uwrażliwienie dzieci na problemy środowiska.


Realizację programu autorskiego zaplanowałam w formie lekcji w lesie, które odbędą się w czasie zajęc pozalekcyjnych w klasach piątych i szóstych.
Ogromnym wsparciem w kształtowaniu postaw proekologicznych dzieci będzie współpraca z leśnikami, którzy w ciekawy sposób podzielą się swoją wiedzą i przybliżą uczniom problemy, z jakimi boryka się środowisko.
Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym działaniem wpływającym na postawę dziecka. Przybliżając relacje panujące w środowisku leśnym i towarzyszące im zagrożenia sugerujemy dzieciom styl życia i kształtujemy pozytywna postawę emocjonalną nie tylko wobec środowiska, ale również wobec drugiego człowieka.
Należy bardzo dogłębnie pokazac dziecku, jak bardzo jego postawa wpływa na stan przyrody, jak bardzo jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w środowisku nie tylko lokalnym, ale również globalnym.
Mam nadzieję, że moje działania przyczynią się do tego, iż uczniowie rozbudzą w sobie zainteresowanie przyrodą, jej problemami i uświadomią sobie konsekwencje nieprzemyślanych zachowań wobec otoczenia.
Mój program edukacji o lesie chciałabym realizowac w formie wycieczek, w trakcie których uczniowie zmobilizowani będą do działań na rzecz ekologii.
Będziemy go realizowac w trakcie zajęc pozalekcyjnych w klasach V i VI w roku szkolnym 2011/2012.
Wycieczki są bardzo atrakcyjną formą lekcji, jakie można zaproponowac uczniowi.
Dziecko poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, doznaje wielu przeżyc emocjonalnych, których nie dostarczy lekcja w klasie.
Mam nadzieję, że poprzez realizację tego programu uda mi sie pobudzic wrażliwośc dzieci na otaczającą przyrodę a przede wszystkim na jej problemy.

Program autorski p.t.:,,POZNAJEMY BIOCENOZĘ LASU"został opracowany w oparciu o podstawę programową przyrody w klasach IV-VI.
Uwzględnia on cele edukacji leśnej, zadania szkoły, treści programu, osiągnięcia uczniow oraz ewaluację.

Cele:
1.Ukazanie dzieciom biocenozy leśnej.
2.Wyrabianie u dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska.
3.Rozumienie zależności istniejacych w środowisku leśnym.
4.Zdobywanie umiejetności obserwacji jako metody umożliwiającej zdbywanie wiedzy na temat ekologii.
5.Kształtowanie umiejetnosci formułowania wniosków z zaobserwowanych relacji panujacych w lesie.
7.Poznawanie współzależności panujących między człowiekiem a środowiskiem.
8.Wzbudzanie szacunku do osób zajmujących się ochroną przyrody leśnej.

Zadania szkoły:
1.Przekazywanie wiedzy na temat warunków panujących w środowisku najbliższej okolicy.
2.Tworzenie warunków do dokonywania przez uczniów badań i doświadczeń pozwalających lepiej poznac biocenozę leśną.
3.Kształtowanie postaw proekologicznych.
4.Pobudzanie wrażliwości uczniów na problemy otaczającej przyrody.
5.Uczenie szacunku do zwierząt i otoczenia.

Treści programu:
1.Warunki i zagrożenia ekosystemow leśnych.
2.Znaczenie lasu dla przyrody i człowieka.
3.Rola i znaczenie lesnika w życiu lasu.
4.Przykłady różnorodności organizmów leśnych.

Osiągnięcia:
1.Całościowo postrzega różnorodnośc biocenozy leśnej.
2.Obserwuje składniki środowiska leśnego i ich opisuje.
3.Dokonuje doświadczeń, analiz i wyciąga wnioski w celu uporządkowania zdobytych wiadomości ekologicznych.
4.Propaguje las jako miejsce wypoczynku i rekreacji.
5.Dostrzega walory przyrodnicze najbliższego środowiska.
6.Zna prawnie chronione obszary leśne.
7.Rozpoznaje przy pomocy kluczy i atlasów organizmy leśne.
8.Dostrzega zalezności między elementami biocenozy lasu i człowieka.
9.Propaguje proekologiczne zachowania w najbliższym otoczeniu.
10.Uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
11.Integruje się współpracując w grupie.
12.Prowadzi dziennik obserwacji i wykonuje atlas roślin.
13.Dostrzega kulturowe walory najbliższej okolicy.

Metody i formy pracy:
1.Zajęcia w terenie-obserwacje środowiska najbliższej okolicy.
2.Sporządzenie atlasu roślin.
3.Metoda projektu-sporządzenie plakatów propagujących zachowania proekologiczne.
4.Sporządzenie prac manualnych w dowolnej formie, które w ciekawy sposób przedstawią walory przyrodnicze najbliższej okolicy.
5.Prowadzenie akcji dokarmiania zwierząt połączonej z konkursem na najciekawszy karmnik.

Ewaluacja:
1.Obserwacja postaw i zachowań uczniów w czasie zajęc w lesie.
2.Wykonanie prac technicznych zwązanych z tematyką leśną: karmniki, plakaty, gazetki szkolne, foldery.
3.Udział we wszystkich akcjach poświęconych działaniom ekologicznym.

Przykładowy plan zajęc lekcyjnych.

1.Temat: Biocenoza lasu.
- warunki panujące w poszczególnych warstwach lasu
- działania człowieka,które szkodzą środowisku leśnemu
-jak chronic las
- obyczaje dzikiej zwierzyny i jej łowców
-uczymy się obliczac wiek drzewa

2.Temat:W krainie mchów i paproci.
-jak ważne są mszaki i paprotniki
-jakie znaczenie mają dla człowieka
- problemy ekologii w moim środowisku

3.Temat: Runo leśne
-jak ważną rolę odgrywa runo leśne w funkcjonowaniu całego lasu
-rośliny i inne organizmy tworzące najniższą warstwę lasu.

4.Temat: Leśnik przyjacielem lasu-spotkanie z leśnikiem.
-sposoby ochrony lasów
-jak wygląda praca leśnika
-co możemy zrobic, aby zwierzęta były bezpieczne w swoim środowisku.

5.Temat:Co nam daje las.
-poznajemy gatunki grzybów
-las jako dom zwierząt, źródło pożywienia i surowca
-rola lasu w utrzymaniu życia na naszej planecie
-zasady zachowania się w lesie

6.Temat: Las królestwem grzybów.
-poznajemy gatunki grzybów
-informacje na temat wielu ciekawych i mało znanych organizmów należących do królestwa grzybów
-rola grzybów w przyrodzie i życiu człowieka
-zagrożenia grzybów wynikające z zanieczyszczenia środowiska.

7.Temat: Owady w lesie.
-owady najczęściej spotykane w lesie
-zasady zachowania się wobec owadów leśnych
-znaczenie owadów dla biocenozy lasu

8.Temat: Ssaki lasów i łąk.
-ssaki żyjące w polskich lasach
-ślady i tropy zwierząt leśnych.

9.Temat:Krzewy leśne.
-rośliny podszytu leśnego
-budowa krzewów
-krzewy środowiskiem życia wielu zwierząt.

10.Temat: Ptaki elementem biocenozy leśnej.
-ptaki jako mieszkańcy lasu
-zróżnicowanie gatunków ptaków
-obserwujemy ptaki za pomocą lornetki
-uroki dzikiej przyrody

11.Temat:Ekologia i nasze działania na rzecz środowiska leśnego-spotkanie z leśnikiem.
-ekologia jako nauka
-znaczenie znajomości ekologii dla ochrony środowiska leśnego
-moje działania i postawy w celu polepszenia stanu środowiska przyrodniczego
-działania człowieka szkodzące biocenozie lasu.

12.Temat:Mieszkańcy lasu
-zachęcamy się wzajemnie do poznawania biocenozy leśnej-folder reklamujący walory otaczającej nas przyrody
-cechy miłośnika przyrody
-poznajemy mieszkańców lasu i ich zwyczaje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.