X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 13420
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc maj dla 5,6-latków

Tematy kompleksowe:

1. Muzyka jest wszędzie.
2. Zawody rodziców.
3. Nasza miejscowość, nasz kraj.
4. Nasi rodzice

Cele operacyjne:
1.Rozwija różnorodne formy ekspresji:
- wyraża gestem, ruchem zjawiska otaczającej rzeczywistości, treści literatury, muzyki;
- bierze udział w improwizacjach rytmicznych i melodycznych( np. poprzez rytmizowanie swoich imion, fragmentów wierszy, przysłów)
2.Jest zainteresowany pracą zawodową rodziców:
-wypowiada się na temat pracy zawodowej rodziców;
-określa czynności wykonywane przez rodziców w toku pracy zawodowej;
3.Wie, że naszą ojczyzną jest Polska, rozumie zwroty ,,jesteśmy Polakami” , ,,mówimy po polsku” , ,,mieszkamy w Polsce”;
-jest zainteresowany miejscowością w której mieszka, zna jej legendę;
4.Wypowiada się na temat sowich rodziców, ich upodobań, wyglądu i czynności domowych.


Muzyka jest wszędzie

(Tabela - dop. red.)

Aktywność i działalność dziecka
Zaplanowane cele zajęć
Spodziewane osiągnięcia dzieci
Zajęcia ruchowe

1. Wiersz L.Marjańskiej
pt. ,,Muzyka” - omówienie treści wiersza;
- doskonalenie poprawnej wymowy;
- słuchanie dogłosów łąkowej muzyki; - omawia treść wiersza;
- mówi wyraźnie;
- rozwija słuch fonematyczny; Zabawa ruchowa ,,Zaczarowany berek”
Zabawa ruchowa przy muzyce ,,Muzyczny dywan”
Ćwiczenia poranne- konspekt V/1
Ćwiczenia gimnastyczne metodą twórczą A.M. Kniessów:
- kształtowanie sprawności ruchowej poprze muzykę, ruch zastosowanie różnych przyborów
2. Utwór E. Żylińskiej pt. ,,Muzyka” - rozmowa na temat wiersza;
- tworzenie domowej muzyki; - odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza;
- tworzy muzykę;
3. Opowiadanie Z. Chmurowej
pt. ,,O trębaczu z wieży mariackiej” - zainteresowanie legendami;
- słuchanie nagrania hejnał z wieży mariackiej
- wymienia wybrane legendy;
- koloruje rysunek przedstawiający trąbkę;
4.Opowiadanie W. Chotomskiej ,,Muzyka Pana Chopina” - uważnie słucha utworu;
- pozna wybrane wydarzenia z życia Chopina;
- wyjaśnienie znaczenia zdania: ,,Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”; - uważnie słucha opowiadania;
- wie kim był Fryderyk Chopin;
- wyjaśni znaczenie zdania C.K Norwida ,, Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”
5. Zabawa dydaktyczna
,, Jaki to instrument” - ćwiczenie prawidłowej wymowy; - rozwija narządy artykulacyjne;
6. Ćwiczenia muzyczne ,,Przygody bębna
i dzwonków” - rozwijanie percepcji słuchowej; - odróżnia dźwięki wysokie od niskich;
7. Zabawa matematyczno-dydaktyczna w sklepie muzycznym - rozwijanie umiejętności liczenia;
- dopełnianie elementów w zakresie 10;
- doskonali umiejętność liczenia;
- poprawnie uzupełnia elementy w zakresie 10;
8.Wykonanie grzechotki z kubeczka po jogurcie - zapoznanie ze sposobem wykonania pracy;
- zachęcenie do wykonanie instrumentów perkusyjnych;
- zna poszczególne elementy wykonania pracy;
- wykonuje grzechotkę;
9.Malowanie ilustracji do miniatury fortepianowej F. Rybickiego ,,Kot i mysz” - rozwijanie ekspresji twórczej; - potrafi zilustrować utwór muzyczny;
10. Konkurs pod hasłem ,,Śpiewem bo lubię”
- rozwijanie umiejętności wokalnych;
- zabawa rytmiczna ,, Przedszkolna orkiestra” ;
- śpiewa piosenki;
- wykonuje akompaniament rytmiczny do utworu;

Praca wyrównawcza

Grupa I/1 i 3- łączenie po kropkach i kolorowanie instrumentów;
Grupa II/2- rozpoznawanie instrumentów z magnetofonu- głosowanie ich nazw;
Grupa II/3- układanie i rozwiązywanie zagadek o instrumentach;
Dzieci zdolne- sfera matematyczna- rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie;
Dzieci zdolne- sfera plastyczna- słuchanie utworów F. Chopina i ilustrowanie ich;


Zawody rodziców

1. Opowiadanie
A. Galicy ,,Bajeczka piekarska” - uważne słuchanie opowiadania;
- poznanie różnego rodzaju pieczywa; - omawia treść opowiadania;
- wymienia nazwy różnego rodzaju pieczywa; Zabawa ruchowo-naśladowcza ,,Pracujemy razem”
Zabawa ruchowa- ,,Praca mrówek”
Ćwiczenia poranne- konspekt
V/2
Ćwiczenia gimnastyczne metodą twórczą Kniessów
- jest radosny, wierzy we własne siły i możliwości;
- współpracuje z kolegami;
2. Wycieczka po okolicy - obserwowanie punktów usługowych w pobliżu przedszkola;
- nazywanie zawodów wykonywanych przez pracujących tam ludzi; - potrafi nazwać zakłady usługowe;
- zna nazwy zawodów osób, które w nich pracują
3. Wiersz M. Buczkówny ,, O czym chłopcy rozmawiali” - omówienie treści wiersza;
- zabawa ,, To jest mi potrzebne do pracy’’; - wie co robi kierowca, pilot, astronauta;
- doskonali percepcje słuchową i umiejętność koncentracji uwagi;
4. Opowiadanie
H. Pietrusiewicza ,,Tatuś” - rozmowa na temat opowiadania;
- zabawa słowna ,, Co kto robi”;
- przekazywanie informacji na temat zawodów rodziców; - omawia treść opowiadania;
- wzbogaci swoje słownictwo;
- potrafi nazwać zawody jakie wykonują jego rodzice;
5. Rozwiązywanie zagadek na temat różnych zawodów - rozwijanie mowy i myślenia; - wymienia nazwy narzędzi, przyborów potrzebnych do wykonywanie określonych zawodów;
6.Zabawa dydaktyczna ,,Co należy do tej rodziny?’’ - rozwijanie słownictwa; - wymienia nazwy przedmiotów, roślin należących do danej grupy;
7. Zgaduj- zgadula ,,Co wiemy o zawodach” - poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych w danym zawodzie; - wymienia nazwy narzędzi potrzebnych do wykonywania danego zawodu;
8. Zabawa matematyczno- dydaktyczna ,, Zaczarowany woreczek” - utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych;
- tworzenie zbiorów wg. określonej cechy;
- kolorowanie pól figurowych; - utrwali nazwy figur geometrycznych;
- tworzy zbiory figur;
- poprawnie koloruje pola figurowe;
9. Zabawy muzyczne pod hasłem ,,Zawody rodziców” - utrwalenie poznanych układów ruchowych;
- koncert pt. ,,Przedszkolne piosenki”; - potrafi poruszać się przy muzyce;
- utrwali poznane piosenki, śpiewa solo;
10.Przygotowanie wiosennych kanapek - zapoznanie ze sposobem wykonania kanapek;
- bezpieczne posługiwanie się nożem;
- dba o higienę i estetykę; - potrafi przygotować kanapki;
- bezpiecznie posługuje się nożem;
- estetycznie przygotowuje i spożywa kanapki;
11. Malowanie mamy lub taty w pracy - rozwijanie umiejętności plastycznych;
- doprowadzanie pracy do końca; - maluje sceny realne;
- doprowadza pracę do końca;

Praca wyrównawcza:

Grupa II/1 i 3- omawianie ilustracji przedstawiających różne zawody
Grupa IV/1- powierzanie dodatkowych dyżurów
Praca z dzieckiem zdolnym- sfera polonistyczna- czytanie tekstu z Elementarza


Nasza miejscowość, nasz kraj

Aktywność i działalność dziecka Zaplanowane cele zajęć Spodziewane osiągnięcia dzieci Zajęcia ruchowe
1.Wycieczka po naszej miejscowości - poznanie ważniejszych miejsc znajdujących się w naszej miejscowości;
- bezpiecznie zachowanie w czasie wycieczki; - wymienia nazwę miejscowości i ważniejsze miejsca znajdujące się w niej;
- dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie wycieczki; Zabawa ruchowa ,,Płyną statki Wisłą i Odrą”;
Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Idziemy na spacer”
Ćwiczenia poranne V/3
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
- współpracuje z partnerem;
- poprawnie wykonuje ćwiczenie przeciw płaskostopi;

2.Zapoznanie z legendą naszej miejscowości - poznanie legendy związanej z naszą miejscowością;
- rozwijanie mowy; - dostrzega w legendzie występującą tam kolejność wydarzeń;
- samodzielnie opowiada legendę;
3. Słuchanie opowiadania W. Chotomskiej
,,Wars i Sawa” - zapoznanie z historią powstania Warszawy;
- przybliżenie ważniejszych miejsc i zabytków Warszawy; - pozna historię powstania Warszawy;
- rozpoznaje i nazywa wybrane zabytki Warszawy;
4. Historyjka obrazkowa na podstawie legendy S. Szuchowej ,,Baśń o smoku i Krakusie” - przybliżenie wiadomości o zabytkach Krakowa;
- zapoznanie z legendą o Smoku Wawelskim; - wskazuje i nazywane wybrane zabytki Krakowa;
- opowiada legendę o Smoku zgodnie z kolejnością wydarzeń;
5. Wiersz Cz. Janczarskiego ,,Barwy ojczyste” - poznanie treści wiersza;
- zapoznanie z symbolami narodowymi; - zna treść wiersza i omawia go;
- rozpoznaje Polską flagę, godło i hymn państwowy;
6.Zabawy przy piosence ,,Na warszawskim moście” - rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się;
- omawianie treści piosenki; - porusza się przy muzyce;
- omawia treść piosenki, określa jej nastrój;
7.,,Warszawska syrenka”- wyklejanie plasteliną - zapoznanie ze sposobem wykonania pracy;
- rozwijanie małej motoryki; - wie, jak wykonać pracę;
- doskonali małą motorykę;
8.,,Moja miejscowość”- malowanie farbami - rozwijanie umiejętności odtwarzania swoich spostrzeżeń w pracy plastycznej;
- budzenie wiary we własne siły i możliwości; - rysuje na określony temat na całej powierzchni kartki;
- jest dumny ze swojej pracy;
9. Zabawa dydaktyczna ,,Po lewej stronie, po prawej stronie” - rozwijanie orientacji przestrzennej;
- tworzenie zbiorów równolicznych; - stosuje słowa: na prawo od, na lewo od;
- tworzy zbiory równoliczne;
10. Rozmowa na temat,, Poznajemy inne kraje” - zapoznanie z Unią Europejską; - wie co to jest Unia Europejska;

Praca wyrównawcza:
Grupa I/1 i 3- łączenie po kropkach i kolorowanie godła Polski
Grupa II/2 i 3- omawianie obrazków, nadawanie im tytułów, przeliczanie wyrazów
Grupa II/1- wyszukiwanie wśród innych flag- flagi Polski;
Praca z dzieckiem zdolnym- sfera matematyczna- rozwiązywanie rebusów matematycznych
Praca z dzieckiem zdolnym- sfera plastyczna- zapoznanie z twórczością Jana Matejki


Nasi rodzice

1.Rozmowa na temat
,,Jak pomagam rodzicom’’ w oparciu o ilustracje i doświadczenia dzieci - poprawne budowanie zdań;
- omawianie ilustracji, nadawanie im tytułów;
- zachęcanie do pomagania rodzicom; - poprawnie formułuje dłuższe wypowiedzi;
- omawia ilustracje nadaje im tytuły;
- pomaga rodzicom w pracach domowych; Zabawa ruchowa przy muzyce ,,Układamy serduszko”
Zabawa ruchowa ,,Zamień woreczki”
Ćwiczenia poranne- konspekt V/4
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
- dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie ćwiczeń;
- słucha poleceń nauczyciela;
2. Opowiadanie
H. Bechlerowej ,,Zajączek z rozbitego lusterka” - rozmowa na temat opowiadania;
- ćwiczenia ekspresji językowej ,,Czarujemy dla mamy”;
- ocena postępowania bohaterów opowiadania; - odpowiada na pytania dotyczące utworu;
- doskonali ekspresje językową;
- potrafi ocenić postępowanie innych;
3. Nauka wiersza
D. Gellnerowej ,,Mamo” - omówienie treści wiersza;
- wypowiedz pod hasłem ,,za co kocham swoją mamę”;
- ćwiczenie pamięci od twórczej i koncentracji uwagi; - omawia treść wiersza;
- poprawnie formułuje swoje wypowiedzi;
- doskonali pamięć odtwórczą i koncentrację uwagi;
4. Ćwiczenia słuchowe pod hasłem ,,Co lubi mama ? Co lubi tata?” - rozwijanie percepcji słuchowej; - dzieli na głoski nazwy obrazków;
5. Zabawa twórcza ,,Mój dom, moja rodzina” - wzmacnianie więzi uczuciowej w rodzinie;
- wymienia znaczenia słowa ,,dom”;
6. Mierzeni długości za pomocą kroków - rozwijanie umiejętności mierzenia; - mierzy długość krokami;
7. Rysowanie kredkami na temat,, Jak pomagam rodzicom” - przedstawienie własnych doświadczeń w pracy plastycznej:
- zagospodarowanie całej powierzchni kartki; - potrafi przedstawić swoje doświadczenia w pracy plastycznej;
- rysuje na całej powierzchni kartki, dba o estetykę pracy;
8. Lurka dla mamy i taty - zapoznanie ze sposobem wykonania lurki;
- prawidłowe posługiwanie się nożyczkami;
- ćwiczenia drobnych ruchów rąk; - wie, jak wykonać laurkę;
- bezpiecznie i prawidłowo wycina po liniach prostych;
- potrafi wykonać prezent;
9. Nauka piosenki ,,Najlepiej jest u mamy” - rozwijanie umiejętności wokalnych;
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wysokich i niskich; - śpiewa piosenkę;
- rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie;

Praca wyrównawcza:
Grupa IV/1- wdrażanie do wytrwałości i staranności w czasie kolorowania kwiatów
Grupa I/1i 3- tort dla mamy i taty- lepienie z plasteliny
Praca z dzieckiem zdolnym- sfera polonistyczna- rozwiązywanie krzyżówki

Literatura:
Program Moje Przedszkole
Przewodnik metodyczny ,,Bawię się i uczę”
H. Bechlerowa ,,Zajączek z rozbitego lusterka”
H. Kruk ,,Wybór literatury do zajęć i zabaw w przedszkolu”
,, Z ludźmi i przyrodą”
W. Chotomski ,,Wars i Sawa”

Współpraca z rodzicami: kontakty indywidualne, zorganizowanie uroczystości z okazji Święta Mamy i Taty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.