X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13389
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

(Tabela - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 7 ust. 2, pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego. IX 2011

• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.IX 2011
• Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. VI 2014

Opracowanie planu rozwoju zawodowego. IX 2011

Wniosek o rozpoczęcie stażu. IX 2011

Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego. VI 2014

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
•Ustalenie zasad współpracy z opiekunem. IX 2011

•Spotkania, konsultacje, rozmowy.cały okres stażu

•Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.cały okres stażu

•Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu.Cały okres stażu.

3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.
Cały okres stażu.
Dokumentacja procedury awansu zawodowego.

4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji zadań ujętych w planie pogłębiony autorefleksją. VI 2014
Sprawozdanie ze stażu.

5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
• Aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych, analizę badań osiągnięć uczniów.
• Opracowywanie scenariuszy i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych. Cały okres stażu.
Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia, zaświadczenia, scenariusze uroczystości.

6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej. Cały okres stażu.Zbiór materiałów.

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy. Cały okres stażu. Dziennik elektroniczny.


§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska uczniowskiego i sytuacji rodzinnej uczniów.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
• Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe).
• Konsultacje z innymi nauczycielami
• Indywidualne rozmowy z uczniami.
Cały okres stażu.
Adnotacje w dzienniku, listy obecności.

2. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
• Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (praca z dziećmi z trudnościami oraz opieka nad dziećmi zdolnymi).
• Opieka nad stypendystami w ramach edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
• Organizacja wycieczek szkolnych.
• Współorganizowanie szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów . Cały okres stażu.
Dziennik elektroniczny, potwierdzenia udziału, scenariusze uroczystości, podziękowania, dyplomy.

3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
• Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.
• Udział z uczniami szkoły w akcjach charytatywnych.
• Przygotowanie uroczystości szkolnych według harmonogramu pracy szkoły.
• Praca z uczniami z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Cały okres stażu.
Zapisy tematów w dzienniku.
Zaświadczenia.


§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
• Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, itd.
• Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji.
• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”. Cały okres stażu.
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.
Materiały pomocnicze, karty pracy, prezentacje.
Adres strony www.edux.pl

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej.
• Udział w kursach i szkoleniach.
W ciągu stażu.
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń.


§ 7, ust.2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Cały okres stażu.
Potwierdzenia udziału.
2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• Analiza wyników w nauce.
• Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom.
• Objęcie szczególną troską uczniów słabych.
• Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
• Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
• Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
• Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy i pogadanki.
• Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych. Wg potrzeb.
Cały okres stażu.
Dyplomy z konkursów.
Zapisy tematów w dzienniku.

3. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. Uwzględnienie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. Cały okres stażu.
Konspekty lekcji.


§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
• Zapoznanie sie z aktami prawnymi. Cały okres stażu. Akty prawne.

2. Posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
• Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.
• Członek zespołu wychowawczego.
• Koordynator zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Organizacja dokumentacji związana z wycieczkami i wyjściami szkolnymi. Cały okres stażu.Listy obecności.

Sprawozdania.
Karty zakładane uczniom.
Karty wycieczek.
Fotografie.

Marzena Fojt.

Zatwierdzam do realizacji:

(data i podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.