X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13117
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Anna Renkiel
Szkoła: Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach
Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2008 – 31.05.2011)


§ 7 ust. 1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

(Tabela - dop. red.)

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI / DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu - Rozporządzenie MENiS z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu - Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy.
- Pomoc przy napisaniu:
• planu rozwoju zawodowego,
• sprawozdań z realizacji planu,
• wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
- Kontrakt zawierający zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu
- Plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
3. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły - Analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły oraz Programu Wychowawczego Szkoły. - Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
4. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań - Aktywne uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej
- Opieka nad Samorządem Szkolnym

- Sprawowanie funkcji Lidera WDN

- Opieka nad pocztem sztandarowym szkoły
- Opieka nad Szkolnym Kołem Caritas
- Współpraca z Radą Rodziców
- Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
- Sprawozdania z działalności Samorządu Szkolnego
- Sprawozdania z działalności lidera WDN
- Potwierdzenie dyrektora szkoły
- Sprawozdania z działalności Koła Caritas
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie dokumentacji
- Dokumentacja procedury awansu zawodowego
6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Autorefleksje.
- Sporządzenie sprawozdania

§ 7 ust. 1 pkt 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Diagnoza własnych umiejętności.
- Ustalenie zadań ujętych w planie rozwoju
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Obserwacja, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja
- Harmonogramy hospitacji na poszczególne lata, konspekty, arkusze obserwacji lekcji, wpisy w dzienniku

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego - Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy

4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
- Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę, śledzenie nowości wydawniczych
- Prowadzenie dziennika lektur


§ 7 ust. 1 pkt 3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawie nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
- Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych
- Zaświadczenie opiekuna stażu
2. Analiza Praw Ucznia i Konwencji Praw Dziecka
- Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka
– stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno
– wychowawczej.


§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Organizowanie konkursów z języka angielskiego
- Napisanie testów oraz przeprowadzenie eliminacji
- Testy konkursów, raporty
2. Podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
- Sprawozdanie z przebiegu pracy dydaktycznej raz w półroczu
- Protokół posiedzeń Rad Pedagogicznych
3. Organizowanie imprez szkolnych i klasowych z zaangażowaniem Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców.
- Układanie planów imprez, przeprowadzenie imprez
- Potwierdzenie o odbytej imprezie przez dyrektora szkoły, dokumentacja fotograficzna
4. Czynne korzystanie z wiedzy uzyskanej na szkoleniach dotyczących egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
- Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w formie zajęć dodatkowych.
- Potwierdzenie dyrektora szkoły o prowadzeniu dodatkowych zajęć


§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
- Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- Kontakty z rodzicami
- Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami
- Obserwacja uczniów w szkole i poza nią oraz indywidualne rozmowy z uczniami
- Wpisy w dzienniku, sprawozdania, ankiety, karty wycieczek
2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. - Koło języka angielskiego dla uczniów
- Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych
- Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek szkolnych i klasowych
- Przygotowywanie gazetek ściennych o tematyce językowej
- Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina lub teatru
- Potwierdzenie dyrektora szkoły o prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych
- Protokoły z konkursów
- Karty wycieczek
3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
- Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
- Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę
- Realizacja ścieżek przedmiotowych
- Zapisy w dziennikach, plan wychowawczy


§ 7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
- Opracowywanie dokumentów szkolnych
- Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach internetowych i wykorzystywanie ich na lekcjach
- Przygotowywanie wystroju pracowni językowej
- Korespondowanie za pomocą poczty elektronicznej z innymi nauczycielami lub przedstawicielami wydawnictw językowych
- Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej
- Dokumentowanie przebiegu stażu
- Testy, konspekty, sprawozdania, dyplomy, dokumenty szkolne
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela. - Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach dotyczących poszerzenia umiejętności pracy z komputerem
- Wykorzystywanie Internetu w celu samokształcenia - Zaświadczenia


§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowany przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- Udział w doskonaleniach i kursach - Zaświadczenia
2. Wygłaszanie referatów na szkoleniowych Radach Pedagogicznych - Opracowywanie materiałów oraz przedstawienie ich na zebraniach Rady Pedagogicznej
- Protokoły Rady Pedagogicznej
3. Realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w pracy z uczniami
- Opracowanie planów wychowawczych klasy, planów wynikowych
- Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w kształtowaniu charakteru
- Diagnozowanie możliwości uczniów
- Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych
- Opieka nad uczniami w trakcie wycieczek i imprez szkolnych
- Realizacja zadań wychowawczych podczas godzin z wychowawcą
- Uczestnictwo w pracach zespołów wychowawczego i przedmiotowego
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej
- Motywowanie uczniów szczególnie uzdolnionych do udziału w konkursach i kołach zainteresowań
- Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę z uczniami na lekcjach do dyspozycji wychowawcy.
- Plany wychowawcze, plany wynikowe, zapisy tematów i adnotacje w dziennikach lekcyjnych, ankiety, zaświadczenia
4. Pedagogizacja rodziców
- Organizowanie spotkań z rodzicami, stały kontakt z nimi w celu rozwiązywania bieżących problemów
- Informowanie uczniów o zagrożeniach, na które narażona jest młodzież
- Protokoły z zebrań, adnotacje w dziennikach lekcyjnych


§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


L.P. ZADANIA FORMY REALIZACJI/DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły
- Aktualizacja wiedzy poprzez analizę Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, dokumentów szkolnych oraz obowiązujących regulaminów
- Udział w kursach i szkoleniach podejmujących tematy zmian w systemie oświaty
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
- Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
- Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
- Zaświadczenia
2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela
- Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych
- Tworzenie planów wychowawczych i wynikowych
- Praca w komisjach powoływanych w szkole
- Protokoły ze spotkań Rady Pedagogicznej
- Plany wychowawcze i wynikowe
- Sprawozdania

...............

podpis nauczyciela


Zatwierdzam do realizacji:

........................................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.