X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 13072

Program kółka matematycznego

Program przeznaczony jest do pracy z uczniami klasy II i III szkoły podstawowej uzdolnionymi matematycznie. Realizowany będzie w ciągu roku szkolnego w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Nauczyciel organizując zajęcia musi mieć na uwadze wielostronną aktywizację wszystkich uczniów. Zastosowanie czynnościowych metod nauczania pozwoli w sposób naturalny wyzwalać aktywność matematyczną dzieci polegającą na dostrzeganiu i wykorzystywaniu analogii, schematyzowaniu, definiowaniu, dedukowaniu, redukowaniu, kodowaniu, stosowaniu języka symbolicznego. Należy pobudzać działalność poznawczą uczniów i zachęcać do twórczych poszukiwań.
Dziecko nawet uzdolnione umysłowo może przejawiać małą odporność emocjonalną w sytuacjach trudnych, jakimi w edukacji matematycznej są zadania, zwłaszcza problemowe. Duże znaczenie ma tu trening samokontroli przeżyć emocjonalnych. Poprzez zmaganie się z trudnościami – na miarę swoich możliwości – dziecko ma okazję do uczenia się sztuki kierowania swoim zachowaniem, a także buduje wiarę we własne możliwości sprawcze, co jest pomocne w wytrwałym dążeniu do osiągnięcia celu.

Cel ogólny:

•rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i matematycznym analizowaniu zjawisk

Cele szczegółowe:

•rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
•rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
•kształtowanie postaw twórczych,
•rozwijanie umiejętności wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych,
•kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
•doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się przyrządami matematycznymi,
•kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa, samodzielność,
•wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku umysłowego
Metody pracy

•metody aktywne,
•ćwiczenia praktyczne,
•metoda problemowa

Formy pracy

•indywidualna,
•grupowa

Treści kształcenia

1.Geometria
•kreślenie figur geometrycznych z wykorzystaniem cyrkla, ekierki, linijki,
•układanie własnych kompozycji z płaskich figur geometrycznych,
•układanki geometryczne – tangramy,
•składanki papierowe – origami,
•rozwiązywanie łamigłówek geometrycznych

2.Posługiwanie się liczbą
•kształcenie sprawności rachunkowej w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych (obliczenia pamięciowe i pisemne),
•stosowanie poznanych własności działań arytmetycznych,

3.Zadania tekstowe
•rozwiązywanie zadań niestandardowych, złożonych – wymagających zastosowania dwóch działań,
•układanie zadań tekstowych do podanej formuły matematycznej i ilustracji,
•przekształcanie treści zadań

4.Zadania logiczne
•rozwiązywanie zadań logicznych, łamigłówek, zaszyfrowanych zagadek, liczbowych krzyżówek, itp. rozwijających myślenie logiczne – analizę, syntezę, porównywanie, klasyfikowanie, wnioskowanie, uogólnianie, szeregowanie, analogię, dedukcję

5.Wzmacnianie odporności emocjonalnej
•gry matematyczne,
•rozwiązywanie zadań konkursowych

Ewaluacja

Oceną efektów realizacji programu będzie udział uczniów w konkursach matematycznych: Kangur 2009 oraz wewnątrzszkolny konkurs „Mistrz zadań logicznych”. Sukcesem dla prowadzącego będzie coraz bardziej aktywny udział uczniów w zajęciach matematycznych, podejmowanie przez nich dodatkowych zadań i osiąganie jeszcze lepszych wyników w nauce matematyki.


Literatura

Bobiński Z., Burnicka K. i in.: Matematyka z wesołym Kangurem
Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E.: Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Dziecięca matematyka
Grzesiak J.: Jak? Tak! Zbiór zadań z matematyki. Klasa 2
Hanisz J.: Geometryczne doświadczenia uczniów klas I – III
Jestem mistrzem matematyki, tłum. K. Szymanowska
Ludwa A.: Wesoły świat matematyki
Moje pierwsze zagadki logiczne, tłum. K. Szymanowska
Moroz H.: Zabawy i gry dydaktyczne

Opracowała
Ewa Ptaszek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.