X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13013
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (matematyka i informatyka)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
nauczyciel matematyki i informatyki

Zadania i formy realizacji

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
(z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.

• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portalach internetowych itp.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.

Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły.

• Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, regulaminów.

Czynny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.

• Opracowywanie ankiet dla rodziców i pracowników szkoły oraz ich analiza i podsumowanie.

• Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej – opracowanie i wdrożenie programu poprawy efektywności kształcenia.

• Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.

• Współpraca z rodzicami.

Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły

• odbycie kursów na administratora szkolnej pracowni internetowej.

• szkoleniowe Rady Pedagogiczne

• Aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego.


Współtworzenie lub tworzenie programów: rozwoju szkoły, programów przedmiotowych, wychowawczych itp.

• Opracowanie dokumentów


Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Tworzenie i opieka nad pracownią informatyczną.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki i informatyki.

• Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

Rozwój zainteresowań

• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
i informatycznych.

• Organizacja Szkolnego Konkursu Matematycznego dla klas I-ych i II-ich.


Sprawowanie opieki nad gazetkami ściennymi o tematyce matematycznej i informatycznej

• Kontrola nad aktualizacją gazetki

Wykorzystanie doświadczenia zawodowego w pracy szkoły

• Opieka nad nauczycielem kontraktowym

• Opieka nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkole


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.

• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

• Opracowanie dokumentów, prezentacja wyników, danych, zestawień w formie graficznej z zastosowaniem projektora multimedialnego

• Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.

• Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

• Sporządzanie dokumentacji awansu zawodowego.

• Motywowanie dzieci do korzystania z komputera i Internetu.

• Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych


§ 8 ust.2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Praca na rzecz rady pedagogicznej.

• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli - dzielenie się doświadczeniem.

• Przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej dotyczącej wykorzystania pracowni internetowej do przeprowadzania lekcji przedmiotowych.


Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego.

• Opracowanie scenariuszy do zajęć.


Przygotowywanie uroczystości szkolnych.

• Przygotowywanie uroczystości szkolnych oraz współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu akademii (np. oprawa multimedialna)


§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie programu koła matematycznego.

• Opracowanie i realizacja programu koła poprzez prowadzenie koła zgodnie z programem.

Opracowanie programu szkolenia informatycznego nauczycieli.

• Opracowanie i realizacja programu poprzez prowadzenie rad szkoleniowych, indywidualnych porad itp.

Organizacja wycieczek szkolnych.

• Przygotowanie miejsca, programu wycieczki, wynajęcie autokaru i sporządzenie karty wycieczki.
Wyjazdy z uczniami na wycieczki krajoznawczo-przyrodniczych, edukacyjne i rekreacyjne.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Strona szkoły

• Tworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły.


Podjęcie działań na rzecz szkoły oraz wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji.

• Prowadzenie koła zainteresowań.

• Organizowanie wycieczek klasowych, imprez klasowych i szkolnych, konkursów itp.


§ 8 ust. 2 pkt 4 d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

Podjęcie studiów licencjackich w zakresie języka angielskiego.

• Ukończenie kolegium w zakresie filologii języka angielskiego.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Uczestniczenie w pracach Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

• Praca na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako opiekun koła.

Uczestniczenie w konkursach matematycznych

• Zgłoszenie szkoły do udziału w międzynarodowym konkursie matematycznym „testMATEMATYKAplus” organizowanym przez wydawnictwo Polskie Media Amer.Com SA w Warszawie przy współpracy z Oxford Educational International-London.

• Przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły i odesłanie kart odpowiedzi do wydawnictwa.

Współpraca ze strukturami samorządu terytorialnego

• udział w organizacji imprez gminnych i samorządowych.
• Włączenie do tematyki lekcji wychowawczych zagadnień samorządu terytorialnego i problematyki rozwoju gminy.


Współpraca z Policją

• Współorganizowanie spotkań na temat bezpieczeństwa oraz wychowania komunikacyjnego.
• Współudział w organizowaniu karty motorowerowej.

Współpraca z organami działającymi na terenie szkoły

• Udział w pracach Rady Szkoły.

• Współpraca z Radą Rodziców w organizowaniu imprez na terenie szkoły

Współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego

• Pomoc przy akcjach charytatywnych w ramach różnych fundacji ( m.in. Góra Grosza, WOŚP, Pomoc Polskiej Szkole na Wileńszczcyżnie, Dzień Papieski)


Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

• Udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Przysusze.

• Kierowanie uczniów na badania do poradni.

• Współpraca z pedagogami w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

Współpraca z GOPS

• Analiza środowiska rodzinnego ucznia.

• Pozyskiwanie środków, funduszy w celu pomocy dzieciom z rodzin biednych i wielodzietnych (np. dofinansowanie wyjazdów na wycieczki)


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

• Zgromadzenie niezbędnych dokumentów.

• Opisywanie i analizowanie wybranych uczniów lub grupy.

• Udział w warsztatach doskonalących mających na celu poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności ucznia.

• Współpraca z wychowawcami w zakresie rozpoznania sytuacji rodzinnej ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.