X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12920
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program integracji społeczności szkolnej

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Poniższy program integracji jest adresowany do społeczności szkolnej, obejmującej od trzech lat zarówno uczniów zdrowych jak i niepełnosprawnych. Widoczny od kilku lat w szkolnictwie polskim nurt edukacji integracyjnej, nakłada konieczność opracowania integracyjnego systemu nauczania oraz wychowania polegającego na włączaniu dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi do powszechnych szkół i placówek oświatowych, co umożliwia im rozwój w gronie zdrowych rówieśników bez obniżania poziomu nauczania w klasie.
Fundamentalnym założeniem pedagogiki integracyjnej jest uznanie indywidualności oraz dążenie do wszechstronnego, optymalnego rozwoju dziecka we wszelkich jego aspektach. Powyższy postulat wymaga uwzględniania specyficznych potrzeb poznawczych, edukacyjnych i społecznych uczniów niepełnosprawnych oraz stwarzania warunków pozwalających na zaspokojeniu tych potrzeb.
Całokształt działań ujętych w poniższym programie będzie obejmował dwa podstawowe nurty integracji : integrację poznawczą - związaną z procesem nauczania oraz integrację społeczną .


II. PODSTAWY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia:

a) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07. września 1991 roku z późniejszymi zmianami, nowelizacja z 2001 roku Dz.U. Nr 111, poz. 1194, z późniejszymi zmianami

b) Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych Dz.U. Nr 19, poz 167

c) Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania Dz.U. Nr 13, poz. 114, z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 23, poz. 192 z 2003 roku

d) Rozporządzenie MENiS z dnia 07 stycznia 2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. Nr 11, poz. 114

e) Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz.U. Nr 23, poz. 193, 2003 rok

f) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz.U. Nr 61, poz. 624, zmiana: Dz.U. Nr 10, poz. 96 z 2002 roku; Dz.U. Nr 146, poz. 1416 z 2003 roku; Dz.U. Nr 66, poz. 606 z 2004 roku; Dz.U. Nr 10, poz. 2878 z 2005 roku

g) Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. Nr 51, poz. 458, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 210, poz. 2041 z 2003 roku; Dz.U. Nr 19, poz. 165 z 2005 roku

h) Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U. Nr 15, poz. 142, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 137, poz. 1155 z 2002 roku; Dz.U. Nr 39, poz. 337 z 2002 roku; Dz.U. Nr 116, poz. 1093, z 2003 roku; Dz.U. Nr 43, poz. 393 z 2004 roku

i) Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania ich dopuszczania Dz.U. Nr. 25, poz. 220

j) Rozporządzenie MENiS z dnia 07 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 199, poz. 2046, zmiana: Dz.U. Nr 74, poz. 2046 z 2005 roku

k) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. Nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 107, poz. 1003 z 2003 roku


Dokumenty szkoły:

a) Program Wychowawczy Szkoły
b) Szkolny Program Profilaktyki


III. ZASOBY DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH

Szkoła dysponuje następującymi zasobami, które mogą być wykorzystane w zakresie oddziaływań integracyjnych :

Baza materialna :

a) Wyposażenie szkoły : sprzęt radiowo - telewizyjny, pracownia komputerowa oraz multimedialna, Internet, boisko szkolne, sprzęt sportowy, biblioteka szkolna, specjalistyczne pomoce dydaktyczne .

b) Przystosowanie architektury szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych :
- podjazd przed wejściem do szkoły
- winda do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
- dostosowanie ubikacji na I i II piętrze szkoły

c) Dodatkowe fundusze pieniężne przyznane szkole przez władze miasta na :
- dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
- prowadzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego,
- realizację środowiskowego programu profilaktycznego „Włącz Bezpieczniki”.

Baza organizacyjna :

a) Współpraca z instytucjami wspomagającymi realizację zadań szkoły w zakresie oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i socjalnych : Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna, Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

b) Powołanie do działalności Zespołu d /s Integracji

Baza merytoryczna :

a) Grupa nauczycieli posiadających specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (studia lub kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki)

b) Grono nauczycieli przeszkolonych w zakresie pracy w klasach integracyjnych – warsztaty „Nauczanie i ocenianie w klasach integracyjnych”

c) Zatrudnienie pedagoga specjalnego.


IV. CELE PROGRAMU.

1. Stwarzanie wszystkim uczniom warunków umożliwiających nawiązywanie kontaktów koleżeńskich i współuczestniczenie w życiu szkolnym.
2. Kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych.
3. Stwarzanie w szkole środowiska i warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów.
4. Dostosowanie metod, form i procesu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów – zwłaszcza w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


V. ODBIORCY PROGRAMU:

- Uczniowie
- Rodzice
- Nauczyciele


VI. METODY I FORMY REALIZACJI.


METODY I FORMY REALIZACJI
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
TERMIN REALIZACJI

Przeprowadzanie zajęć integracyjnych dla klas I.
Włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w organizację oraz uczestnictwo w wewnątrzklasowych i ogólnoszkolnych imprezach oraz wycieczkach.
Przeprowadzanie lekcji wychowawczych zgodnie z wytycznymi do realizacji zawartymi w Programie Wychowawczym Szkoły.
Modelowanie wśród uczniów postaw prospołecznych (tolerancja, szacunek, empatia, bezinteresowna pomoc) poprzez osobisty przykład Dyrekcji szkoły i nauczycieli.
Organizacja na terenie szkoły różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych uwzględniających wszechstronne zainteresowania uczniów oraz ich możliwości:
- zajęcia sportowe (UKS, SKS, sekcja breakdance),
- przedmiotowe i artystyczne kółka zainteresowań,
- zajęcia interaktywne prowadzone w ramach środowiskowego programu profilaktycznego „Włącz Bezpieczniki!”.
Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia szkoły do potrzeb uczniów.
Modyfikacja programów przedmiotowych lub tworzenie indywidualnych programów nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Dostosowanie form i metod pracy oraz norm wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach psychofizycznych.
Dążenie do optymalnego rozwoju uczniów poprzez organizowanie zajęć specjalistycznych:
- korekcyjno – kompensacyjne,
- dydaktyczno – wyrównawcze,
- rewalidacyjne,
- terapia dysleksji.
Dostosowanie warunków , form oraz poziomu trudności:
- sprawdzianów,
- konkursów (przedmiotowych, artystycznych itp.),
- zawodów sportowych
do zróżnicowanych potrzeb oraz możliwości uczniów.


VII. EWALUACJA PROGRAMU.

Ewaluacja skuteczności powyższych oddziaływań zostanie dokonana w oparciu o :
- Bieżącą wymianę opinii nauczycieli z pedagogiem, psychologiem i dyrekcją szkoły
- Sondaże ankietowe przeprowadzane wśród społeczności szkolnej w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły
- Wymianę informacji z rodzicami uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.