X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1274
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

MAŁGORZATA CHORZEMPA
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W STOBIERNEJ

Termin stażu:
1 września 2006r. – 31 maja 2009r.
( 2 lata i 9 miesięcy)

Cele stażu:
1.Poszerzenie zakresu wiedzy.
2.Doskonalenie własnych umiejętności.
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4.Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8, ust.2, p.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (...)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole

Popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu

Organizacja własnego doskonalenia zawodowego

Praca wychowawcza i opiekuńcza - dokonywanie ewaluacji planów pracy oraz PSO
- zdiagnozowanie potrzeb pracowni matematycznej i geograficznej oraz możliwości ich zaspokojenia
- wdrażanie aktywizujących metod nauczania
- opracowywanie testów kompetencji
- opracowanie własnej miniwideoteki pod kątem nauczanego przedmiotu
- wykonywanie pomocy dydaktycznych

- opieka nad SU,
- prowadzenie koła ekologicznego „Klub Bocian„
- opieka nad uczniowskim Komitetem Inwestycyjnym The Business Worrios i Multimilionerzy

- urządzanie wystaw prac uczniowskich
- prowadzenie koła matematycznego
- organizowanie konkursów szkolnych
- praca z uczniem zdolnym, przygotowywanie do konkursów przedmiotowych

- zapoznanie się z procedurą awansu i opracowanie planu rozwoju zawodowego
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, konferencjach, itp.
- uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji

- organizowanie imprez klasowych, szkolnych, turystycznych, rekreacyjnych i środowiskowych
- opieka nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych i podczas wyjazdów na basen
- pozyskiwanie sponsorów, funduszy
- organizowanie akcji charytatywnych i pomocy materialnej
- włączenie rodziców do działań na rzecz klasy i szkoły Okres stażu

Okres stażu
2005/2006

Na bieżąco
Raz w roku

W miarę potrzeb

2005/2006

W okresie stażu

2005/2006

§ 8, ust.2, p.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej - przeprowadzanie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów edukacyjnych i Internetu
- przygotowywanie dokumentacji, pomocy szkolnych, testów
- wykorzystywanie filmów edukacyjnych, przeźroczy, rzutnika pisma
- opracowywanie analizy wyników testów kompetencji z zastosowaniem programu Microsoft Excel
- samodzielne tworzenie dyplomów na konkursy przedmiotowe stosując m.in. program PowerPoint
- przygotowywanie materiałów na gazetki ścienne korzystając z programu Morel Draw
W miarę potrzeb w okresie całego stażu


§ 8, ust.2, p.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla
nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Praca na rzecz Rady Pedagogicznej

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem - aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach
- prowadzenie szkoleń dla Rady Pedagogicznej
- opracowywanie Tygodniowego Planu Pracy

- udział w pracach zespołu przedmiotowego
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców
- udział w opracowywaniu szkolnych dokumentów: Programu Naprawczego Szkoły, Programu Doskonalącego Pracę Szkoły, WSO itp.
- praca w szkolnych komisjach przedmiotowych i egzaminacyjnych
- publikowanie w Internecie opracowanych przez siebie materiałów

2007/2008

W okresie stażu

Na bieżąco

2007/2008

W okresie stażu

W miarę potrzeb

§ 8, ust.2, p.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie programów edukacyjnych i wychowawczych
- opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych
- opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu pracy SU

W okresie stażu

§ 8, ust.2, p.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, (…)
Pełnienie zadań egzaminatora OKE - udział w pracach okręgowej komisji egzaminacyjnej w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych 2005/2006

§ 8, ust.2, p.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Podejmowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych - wyrównywanie braków środowiskowych poprzez organizowanie wyjść do kina i wycieczek klasowych
- opiekowanie się dziećmi podczas ferii zimowych i półkolonii
- przygotowywanie i przeprowadzanie z uczniami kiermaszów świątecznych
- współpraca ze świetlicą profilaktyczno-wychowawczą
- współpraca z GOPS-em
- organizowanie akcji charytatywnych
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- pozyskiwanie sponsorów na zakup pomocy dydaktycznych
- opieka nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych i podczas wyjazdów na basen
- nawiązanie współpracy z Leśnictwem na Wysokiej Głog. Na bieżąco,
według potrzeb


§ 8, ust.2, p.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania na rzecz oświaty i pomocy społecznej
- w ramach SU organizowanie akcji charytatywnych
- współorganizowanie akcji „Góra grosza„
- współpraca z PTPP „pro Natura„
w realizacji programu edukacyjnego BOCIAN
- współpraca z Lecznicą „Ada”
p. Fedaczyńskiego w Przemyślu
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury podczas przeprowadzania Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego
- włączenie się do akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy W czasie stażu

2005/2006

W czasie stażu


§ 8, ust.2, p.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych - patologia w rodzinie, zaburzone relacje
- trudności ucznia w nauce
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.