X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12722
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego Małgorzaty Stalmach – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu:1 września 2008
Termin zakończenia stażu:31 maja 2011

Rodzaj działań
i przedsięwzięć wynikających z rozporządzenia MEN z dnia
1 grudnia 2004r.

(Plan został sporządzony w formie tabeli - dop. red.)

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego 1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2.Organizowanie i współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
-Jasełka, Wieczór Wigilijny
-Choinka Noworoczna
-Dzień Babci i Dziadka
-Dzień Matki
-Dzień Dziecka
3.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza przedszkole.
4.Współpraca z rodzicami. W okresie stażu
Według terminarza
W okresie stażu
W okresie stażu Potwierdzenie obecności
Potwierdzenie organizacji imprez

§7ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego 1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- radach szkoleniowych.
3.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
-konferencje szkoleniowe
-warsztaty metodyczne dotyczące pedagogiki przedszkolnej
4.Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki – biblioteczka metodyczno przedmiotowa.
5.Samodzielne studiowanie czasopism nauczycielskich.
6.Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja
sali itp. W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu Potwierdzenia
Potwierdzenie obecności, własne notatki
Zaświadczenia
Własne notatki
Spis zebranych pozycji, strona internetowa
Notatki z wybranych artykułów
Zbiór pomocy dydaktycznych

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
1.Analiza dokumentacji:
a) Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
b)Karta Nauczyciela
c)Ustawa o systemie oświaty
d)Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
2.Udział w konferencjach o systemie oświaty
3.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
4.Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących temat prawa oświatowego.
W okresie stażu
W okresie stażu
Systematycznie
W okresie stażu
Potwierdzenia, notatki
Zaświadczenia
Potwierdzenie obecności, własne notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1.Współpraca z opiekunem stażu.
-Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
-Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza.
-Określenie mocnych i słabych stron własnych działań.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
-Opracowanie pomocy dydaktycznych, gazetki.
3.Publikowanie własnych prac.
-Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
-Publikacja scenariuszy zajęć.
4.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć Wrzesień 2008
Wrzesień 2008
Według kontraktu z opiekunem
Systematycznie
W okresie stażu
Systematycznie
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Konspekty
Wykonane pomoce dydaktyczne
Dzienniki zajęć

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Promowanie przedszkola poprzez redagowanie przedszkolnej strony internetowej.
2. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: spacery do parku, wyjścia do kina, Domu Kultury „Hutnik”, Straży Pożarnej, apteki, Biblioteki Miejskiej.
3.Przygotowanie uroczystości przedszkolnych według harmonogramu pracy przedszkola.
4.Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
5.Zorganizowanie przedszkolnego festynu w ogrodzie przedszkolnym promującym zdrowe odżywianie oraz zabawy ruchowe.
6.Współorganizowanie i udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych:
- „Sprzątanie Świata”
- „Góra Grosza”
- Zbiórka baterii.
7.Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów.
8.Rozmowy z rodzicami w ramach „dni otwartych przedszkola”.
W czasie trwania stażu
W okresie stażu
Według planu
Czerwiec 2009
W okresie stażu
Strona internetowa
Potwierdzenia, karty wycieczek
Potwierdzenia, scenariusze
Potwierdzenie współpracy, udziału
Potwierdzenie udziału w konkursach

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1.Opieka nad stroną internetową przedszkola.
2.Przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
3.Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
4.Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
Cały okres stażu
Strona internetowa
Strony internetowe
Opracowane materiały

§ 7 ust. 2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela 1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej.
3.Samokszkałcenie – zapoznanie z najnowszymi propozycjami wydawniczymi (książki , czasopisma).
4.Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem specyfiki okresu rozwojowego.
W okresie stażu
Notatki

§ 7 ust. 2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1.Analiza przepisów prawa oświatowego.
2.Udział w konferencjach
o systemie oświaty.
3.Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących temat przepisów prawa oświatowego.
W ciągu całego stażu
Notatki
Zaświadczenia
Potwierdzenie dyrektora


Przygotowała : Małgorzata Stalmach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.