X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 1260
Przesłano:

Wynikowy plan kształcenia - plastyka klasa V

Program numer : DKW – 4014 – 132/00


Co to jest sztuka ?

Wstępne osiągnięcia uczniów

Poziom A - Rozpoznaje źródła przeżyć estetycznych, wymienia naturę jako źródło tematów, form i tworzyw w sztuce, rozróżnia klasyczną systematykę sztuki.
Poziom B - Dostrzega, że dzieło sztuki jest wyrazem uczuć i emocji, ilustruje za pomocą znanych sobie technik plastycznych elementy natury, uczucia i emocje
Poziom C - Stosuje znane techniki plastyczne, buduje kompozycje z motywów zaczerpniętych z natury.

Cele ogólne nauczania

Przyswajanie klasycznej systematyki sztuk plastycznych oraz pojęć i terminów dotyczących sztuki.
Doskonalenie nowo poznanych technik plastycznych.
Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości plastycznej, a także szacunku dla dziedzictwa kulturowego.

Cele operacyjne- zamierzone osiągnięcia uczniów
Materiał nauczania- tematy lekcji

Poziom A - Podaje przykłady tworów natury będących źródłem form i tematów w sztuce; wymienia podstawowe dziedziny sztuki - Zaproszenie do sztuki. – 1 h- Sztuka wokół nas - 1 h
Poziom B - Przekształca motywy z natury w kompozycje plastyczne; opisuje dzieła będące przykładami poszczególnych dziedzin sztuki.
Poziom C - Wyjaśnia motywy natury występujące w dziełach sztuki, charakteryzuje przykłady dzieł z różnych dyscyplin sztuki.
Poziom D – Analizuje motywy natury występujące w dziełach sztuki; interpretuje wybrane dzieła z różnych dziedzin sztuki; ocenia wybrane dzieła z różnych technik plastycznych; wykonuje prace w różnych technikach.

Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuować naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
Istotne ponadprzedmiotowo
Użyteczne

Rozróżnia podstawowe techniki i dziedziny sztuk plastycznych Odczytuje konteksty historyczne wybranych dzieł sztuki
Stosuje różne techniki plastyczne w innych sferach życia i nauki.


Kreska

Wstępne osiągnięcia uczniów

Poziom A – Poznaje i rysuje różnorodne rodzaje linii, rysuje kształty przedmiotów,
Poziom B – Ilustruje za pomocą kresek różne rodzaje faktur.
Poziom C – Charakteryzuje rodzaje linii, rysuje fakturę przedmiotów, rzeczy przez zmianę układu linii – różnicuje kreskę

Cele ogólne nauczania

Przyswajanie nowych pojęć z zakresu faktury , kreski konturowej, kreski fakturowej.
Doskonalenie umiejętności posługiwania linią.
Doskonalenie umiejętności powiązania wybitnych dzieł sztuki z okresami w historii.
Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości plastycznej.


Cele operacyjne- zamierzone osiągnięcia uczniów
Materiał nauczania- tematy lekcji

Poziom A – Rozpoznaje i rysuje różnorodne rodzaje linii, rysuje kształty przedmiotów
- Na początku była linia 1 h
- Kreska jako kontur 1 h
-Kreska fakturowa: puszyste, miękkie, kolczaste 1 h
- Na desce, monecie, liściu 1 h
Poziom B – Analizuje i przedstawia różnorodne kształty za pomocą kreski, wypełnia kształt plamą barwną, przedstawia sceny inspirowane przez malowidła prehistoryczne
Poziom C – Określa rodzaje faktury i opisuje linie , które ją budują
Poziom D – W działaniach plastycznych dowodzi istnienia zależności między linią a fakturą


Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuować naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
Istotne ponadprzedmiotowo
Użyteczne

Poprawnie posługuje się terminami: kreska konturowa,kreska fakturowa Rozróżnia faktury w dziedzinach pozaplastycznych np. w muzyce. Stosuje różnorodne faktury w działaniach praktycznych.Kompozycja

Wstępne osiągnięcia uczniów

Poziom A – Rozróżnia kompozycję statyczną i dynamiczną
Poziom B – Poprawnie posługuje się pojęciami kompozycja statyczna, dynamiczna, symetryczna, centralna i wieloosiowa.
Poziom C – Charakteryzuje rodzaje kompozycji plastycznych, rozpoznaje rytm w kompozycji płaskiej i przestrzennej, zna zasady kompozycji w obrazie.

Cele ogólne nauczania

Przyswajanie nowych pojęć z zakresu kompozycji.
Doskonalenie umiejętności powiązania wybitnych dzieł sztuki z okresami w historii.
Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości plastycznej.


Cele operacyjne- zamierzone osiągnięcia uczniów
Materiał nauczania- tematy lekcji

Poziom A – Rozpoznaje rodzaje kompozycji plastycznych w sztuce - Kompozycja jako układ elementów na płaszczyźnie 1 h
- Kompozycja statyczna i dynamiczna 1 h
- Kompozycja otwarta i zamknięta 1 h
- Kompozycja symetryczna 1 h
- Kompozycja barwna 1 h
Poziom B – Analizuje kompozycje statyczną i dynamiczną oraz otwartą i zamkniętą ; tłumaczy ; maluje i odbija plamy barwne dla stworzenia kompozycji symetrycznej.
Poziom C – Określa różnicę między poszczególnymi kompozycjami, charakteryzuje poszczególne kompozycje, wyjaśnia pojęcia symetrii , osi symetrii, kompozycji symetrycznej
Poziom D – W działaniach plastycznych poprawnie stosuje poznane kompozycje,


Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuować naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
Istotne ponadprzedmiotowo
Użyteczne

Poprawnie posługuje się terminami: kompozycja otwarta i zamknięta, statyczna i dynamiczna oraz symetryczna
Rozróżnia kompozycje plastyczne w dziedzinach pozaplastycznych np. w muzyce.
Stosuje różnorodne kompozycje w działaniach praktycznych.


Barwa a światło

Wstępne osiągnięcia uczniów

Poziom A - Rozróżnia rodzaje barw, definiuje, na czy polega relatywizm barw, podaje przykłady waloru barw, wskazuje na rolę światła w rzeźbie.
Poziom B – Wyjaśnia co to są barwy czyste, podstawowe, pochodne, dopełniające i złamane, ciepłe i zimne, ilustruje, na czym polega przestrzenne działanie barw, przedstawia, na czym polega światłocień w malarstwie i rysunku.
Poziom C – Charakteryzuje rodzaje barw , wykazuje przestrzenne działanie barw, stosuje walory barw.

Cele ogólne nauczania

Przyswajanie nowych pojęć z zakresu barw i światła.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się barwą i światłem. Doskonalenie umiejętności powiązania wybitnych dzieł sztuki z okresami w historii.
Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości plastycznej.


Cele operacyjne- zamierzone osiągnięcia uczniów
Materiał nauczania- tematy lekcji

Poziom A – Rozpoznaje rodzaje barw; podaje przykłady barw dopełniających i złamanych, wskazuje na przestrzenne działanie barw; rozróżnia kolor mocny i słaby; podaje przykłady działania światła. - Barwy podstawowe i pochodne - 1 h
- Barwy ciepłe i zimne , gama barwna - 1 h
- Kraina słońca – kraina wiecznych mrozów - 1 h
- Akcent kolorystyczny - 1 h
- Barwy dopełniające - 1 h
- Rodzaje plam barwnych - 1h
Poziom B – Analizuje barwy chromatyczne i achromatyczne oraz dopełniające i złamane; tłumaczy ; ilustruje przestrzenne działanie barw, a także walor barw; przedstawia działanie światła w malarstwie, rysunku i rzeźbie.
Poziom C – Ustala zależność między barwami; charakteryzuje różne rodzaje barw; stosuje światłocień w malarstwie i rysunku; wyjaśnia zagadnienie waloru barw; wykazuje przestrzenne działanie barw.
Poziom D – W działaniach plastycznych dowodzi istnienia zależności między barwami; analizuje działanie światła w dziele sztuki.


Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuować naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
Istotne ponadprzedmiotowo
Użyteczne

Rozróżnia relacje między barwami w obrazie
Rozróżnia zjawisko barwy w dziedzinach pozaplastycznych np. w muzyce. Stosuje zjawiska barwne i świetlne w działaniach praktycznych.


Wybrane tematy z dziejów sztuki

Wstępne osiągnięcia uczniów

Poziom A - Rozróżnia wybrane dzieła sztuki z wybranych epok.
Poziom B – Odczytuje informacje na podstawie przykładowych dzieł sztuki, przyporządkowuje dzieła do wybranych epok.
Poziom C – Charakteryzuje wybrane epoki w sztuce, stosuje w praktyce informacje na temat wybranych epok w sztuce.

Cele ogólne nauczania

Przyswajanie nowych pojęć z zakresu barw i światła.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się barwą i światłem. Doskonalenie umiejętności powiązania wybitnych dzieł sztuki z okresami w historii.
Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości plastycznej.


Cele operacyjne- zamierzone osiągnięcia uczniów
Materiał nauczania- tematy lekcji

Poziom A – Wymienia poznane epoki; zna i rozumie pojęcia : paleolit, neolit, epoka kamienia i brązu, porządek w architekturze,
- Sztuka prehistoryczna - 2 h
- Sztuka starożytnego Egiptu - 1h
- Sztuka starożytnej Grecji - 1 h
- Sztuka starożytnego Rzymu - 1 h
Poziom B – Opisuje przykładowe dzieła z wybranych epok; wyróżnia cechy stylowe poznanych epok; ilustruje przykładami poznane epoki w sztuce; porządkuje dzieła według kolejności powstania; przedstawia wybitnych twórców poznanych epok.
Poziom C – Omawia wybitne dzieła sztuki z wybranych epok; ustala zależność między sztuką danej epoki a sytuacją cywilizacyjną tego okresu; dokonuje syntezy wybranych epok historycznych; porównuje dane epoki pod względem stylowym.
Poziom D – W wybranych dziełach sztuki odkrywa wartości uniwersalne; interpretuje wybrane dzieła sztuki.


Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuować naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
Istotne ponadprzedmiotowo
Użyteczne

Rozpoznaje dzieła sztuki z wybranych epok, charakteryzuje dane epoki w sztuce Odczytuje uniwersalne konteksty kulturowe poznanych dzieł sztuki Stosuje w praktyce znajomość wątków sztuki starożytnej.Działania plastyczne w różnych materiałach technikach i formach
Wstępne osiągnięcia uczniów

Poziom A – Rozróżnia rodzaje barw, nazywa relacje zachodzące między nimi, definiuje rolę światła w dziełach sztuki
Poziom B – Dostrzega relacje zachodzące między poszczególnymi elementami dzieła sztuki (barwy i światła)
Poziom C – Stosuje poznane relacje między barwami oraz barwami a światłem.

Cele ogólne nauczania

Przyswajanie nowych pojęć z zakresu barwy i światła.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się barwą i światłem. Doskonalenie umiejętności powiązania wybitnych dzieł sztuki z okresami z historii.
Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości plastycznej.

Cele operacyjne- zamierzone osiągnięcia uczniów
Materiał nauczania- tematy lekcji

Poziom A – Rozpoznaje różne rodzaje barw, rozróżnia relacje zachodzące między nimi; podaje przykłady tychże relacji; wskazuje na rolę światła w dziele sztuki.
- Wykonanie prac malarskich w trzech wartościach kolorystycznych : chromatycznych, achromatycznych, złamanych - 3 h
- Tematy dla barw czystych i złamanych. Analiza efekty emocjonalnego. – 1 h
- Studium malarskie martwej natury złożone z elementów naturalnych. – 3 h
- Ćwiczenia malarskie z rozjaśnieniem barw. - 2 h
- Ćwiczenia z kontrastem barw – znak plastyczny - 1 h
- Rzeźba w mydle - 2 h
- Forma przestrzenna starego grodu - 2 h
Poziom B –Analizuje relacje między barwami, a także innymi składnikami obrazu, ilustruje rolę światła w dziele sztuki; dostrzega relacje pomiędzy poszczególnymi elementami dzieła sztuki.
Poziom C – Przedstawia plastycznie relacje między barwami oraz między barwami i światłem w obrazie; buduje kompozycje stosując zagadnienia waloru
Poziom D – Buduje i planuje kompozycję dzieła sztuki; dokonuje syntezy poznanych relacji między takimi elementami jak : barwa i światło.


Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuować naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
Istotne ponadprzedmiotowo
Użyteczne

Rozróżnia i stosuje relacje między barwami a światłem oraz innymi elementami obrazu
Stosuje zjawisko światła oraz barwy w innych dziedzinach np. wzornictwie
Wykorzystuje zjawiska związane z barwami i światłem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.