X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12509
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Małgorzata Karbarz
Nazwa i adres placówki:
Przedszkole Publiczne nr 8
im. Króla Maciusia I
ul. Królowej Jadwigi 17
26-600 Radom

Opiekun stażu:
mgr Małgorzata Toporek – nauczyciel dyplomowany

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Przewidywany termin zakończenia stażu: 31.05.2011 r.


Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie:

Ustawa z dnia 26 stycznie 1982 roku – Karta Nauczyciela,
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

Dz. U. Nr 214, poz. 1580 z 16 listopada 2007 r.

Cel główny:
Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz sposoby jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym higienicznych i bezpiecznych warunków do zabawy, nauki i odpoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego wewnątrz placówki, poza placówką oraz formy samokształcenia.
7.Wspieranie aktywności twórczej dzieci oraz ich indywidualnego rozwoju, pogłębianie współpracy z rodzicami.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust 2 pkt.1 )

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.p.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Dokumentacja

1.
Zapoznanie z przepisami i procedurami związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego.
>>analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
-Ustawa z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami;
>> nawiązania współpracy z opiekunem stażu:
- rozmowa na temat procedur związanych z awansem zawodowym;
- określenie formy współpracy;
- opracowanie kontraktu i planu współpracy;
-konsultacje, analiza, ewaluacja;
>> opracowanie planu rozwoju zawodowego; śledzenie informacji poświęconych oświacie w prasie i Internecie.
wrzesień
- plan rozwoju zawodowego;
- refleksje opiekuna stażu
- dokumentacja własna;
-wnioski z obserwacji:

2.
Zapoznanie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola.
>> analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola:
-uchwała Rady Miasta dotyczące zasad organizacji i funkcjonowania przedszkoli samorządowych;
- statut przedszkola;
-regulamin Rady Pedagogicznej;
-regulamin Rady Rodziców;
-kryteria oceny pracy nauczyciela, przyznawania dodatku motywacyjnego ,nagrody dyrektora, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.;
-roczny plan pracy przedszkola;
-plan wychowawczy ;
- plan nadzoru pedagogicznego dyrektora;
-plan Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli; koncepcja pracy przedszkola
- programy obowiązujące w placówce<<
wrzesień ,październik, na bieżąco
- notatki własne

3.
Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu
>> rejestrowanie pracy w dzienniku zajęć (według wewnętrznych kryteriów);
>> planowanie pracy opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej(według wewnętrznych kryteriów);
>> zapoznanie ze sposobem dokumentowania pracy pedagogicznej i posiedzeń Rady Pedagogicznej;
>> udział w radach pedagogicznych (Wewnątrzprzedszkolne Doskonalenie Nauczycieli).
>> Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji wychowanków
codziennie
- wpisy w dzienniku zajęć;
-plany miesięczne;
- arkusze diagnostyczne;
-materiały szkoleniowe;
- notatki własne.

4.
Zapoznanie z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
-rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
-rozporządzenie MEN i S z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki;
-udział w szkoleniu z zakresu BHP; i p/ppoż.
- udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych
wrzesień,
październik
- notatki własne;
- potwierdzenie odbycia szkoleń.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż((§ 6 ust 2 pkt.2 )

1.
Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć z dzieckiem.
- zapoznanie z podstawą programową wychowywania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego( załącznik do Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 r.);
- zapoznanie z ofertą programową wybór programu;
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
-prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu.
Wrzesień-maj
- scenariusze zajęć;;
-notatki własne.

2.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
-opracowywanie własnych , wykorzystywanie i modyfikowanie narzędzi diagnostycznych, wdrażanie metod aktywizujących.
Cały okres stażu
- pomoce dydaktyczne;
- plany miesięczne;
- zapisy w dzienniku zajęć;
-scenariusz zajęć.

3.
Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych z realizacją jego zadań.
- zapoznanie się akcjami i projektami edukacyjnymi, w których bierze udział przedszkole,
- udział w wycieczkach, wyjściach, współpraca z instytucjami .
Cały okres stażu
- scenariusze i wpisy w dzienniku;
-karty z wycieczek.

4.
Wykorzystywanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informatycznej.
-pisanie planów miesięcznych w wersji elektronicznej,
-redagowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań,
-tworzenie kart pracy,
-poszukiwanie ciekawych rozwiązań metodycznych, doskonalenie własnej wiedzy itp.
- śledzenie informacji dotyczących aktualnego prawa oświatowego.
- korzystanie z portali edukacyjnych
Cały okres stażu
-pomoce dydaktyczne;
- dokumentacja pedagogiczna.
-dokumentacja stażu
- scenariusz zajęć

5.
Udział w formach doskonalenia zawodowego.
-uczestniczenie w kursach, warsztatach, szkoleniach oraz formach WDN
Cały okres stażu
- zaświadczenia, dyplomy,
-materiały metodyczne


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust 2 pkt.3)

1.
Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku dzieci.
-zapoznanie z formami współpracy z rodzicami.
-przedstawienie podczas jakich form realizuje się współpraca z rodzicami np. zebrania ,rozmowy
- analiza arkusza informacji o dziecku
- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- ankietowanie rodziców
Na bieżąco
-plany i protokoły zebrań;
- arkusz informacji o dziecku.
-ankiety

2.
Obserwacja analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach rodzicom.
- spotkania indywidualne z rodzicami
-praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych( z trudnościami oraz dzieckiem zdolnym).
- arkusz obserwacji dziecka
Według ustaleń
- arkusz obserwacji dziecka z załącznikami
-notatki własne

3.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
-zapoznanie się z literaturą fachową ( psychologiczno- pedagogiczna), współpraca z psychologiem,
udział w szkoleniach.
- pedagogizacja rodziców
Cały okres stażu
- notatki własne
- scenariusz spotkania z rodzicami
- tablice dla rodziców

4.
Wspomaganie aktywności twórczej wychowanków.
- udział dzieci w konkursach: plastycznych ,muzycznych recytatorskich itp.);
- prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych;
-stosowanie metod twórczych w codziennej pracy;
Cały okres stażu
- dyplomy, zaświadczenia;
- prezentacja wytworów na tablicach w hotelu.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć(§ 6 ust 2 pkt.4)

1.
Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć
- obserwacja zajęć.
- rozmowa pohospitacyjna.
Cały okres stażu
- scenariusze zajęć obserwowanych;
- protokoły pohospitacyjne zawierające wnioski.

2.
Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora;
- rozmowa pohospitacyjna.
Cały okres stażu
- samooceny;
-wnioski;
-refleksje opiekuna stażu.

3.
Określenie drogi rozwoju
>> zbieranie informacji zwrotnej o skuteczności oddziaływania wychowawczo-dydaktycznego :
- analizowanie własnych działań poprzez zastępowanie różnych technik ewaluacyjnych w pracy z dziećmi: buzie z nastrojami kolorowe kółeczka, wyrażanie ruchem, gestem, maminką, dokańczanie zdań.
- uzyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców
- opinia Rady Rodziców po zakończeniu stażu:
>>dokonywanie samooceny własnych działań:
- kwartalne lub miesięczne określanie mocnych i słabych stron w swojej pracy;
- uzyskiwanie informacji zwrotnych ze strony środowiska przedszkolnego: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, rozmowy z nauczycielami, wypowiedzi dzieci, spostrzeżenia opiekuna;
-uzyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców: ankieta, refleksje o przeprowadzonych zajęciach, rozmowy indywidualne;
- analizowanie własnych działań ,autorefleksja.
maj
-arkusz diagnozy poziomu kompetencji zawodowych
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.