X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12447
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

· Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
· Stanowisko:
· Nazwa szkoły:
· Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
· Czas trwania stażu: 01.09.2010- 31.05.2010
· Opiekun stażu:
· Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
· Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
· Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym: sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji oraz przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku;
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich;
3. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzprzedszkolnych, pozaprzedszkolnych i samokształcenia).
Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 ) - dalej zwana ustawą
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 ) dalej zwane rozporządzeniem

PLAN DZIAŁANIA:

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznanie się z zasadami tworzenia planu rozwoju zawodowego. Opiekun stażu Do 18.092010 Znajomość procedury awansu zawodowego.Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego.
2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa, ustalenie zasad współpracy, opracowanie harmonogramu. Opiekun stażu Do 30.09.2010 Pisemne opracowanie zasad współpracy oraz harmonogramu spotkań.
3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie zakresu, tematów oraz terminów zajęć. Opiekun stażu Październik 2010 Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. Opiekun stażu W trakcie trwania stażu Teczka stażysty.
5 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu Maj 2011 Sprawozdanie z realizacji stażu
6 Zaplanowanie innych form doskonalenia zawodowego. Udział w min trzech wybranych warsztatach i kursach organizowanych przez dyrekcję. Dyrektor W trakcie trwania stażu Uzyskanie zaświadczeń ukończenia kursów i warsztatów.
7 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena Opiekun stażu Maj 2011

2. POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

1 Poznanie zadań, zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola oraz sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Udział w Radach Pedagogicznych, analiza dokumentacji przedszkola. Dyrektor, opiekun stażu Wrzesień 2010- maj 2011 Lista obecności na radach, potwierdzenie osób prowadzących.
2 Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu oraz rocznym planem przedszkola Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych, udział w przygotowaniu planu. Dyrektor, opiekun stażu. Wrzesień 2010 Organizacja zajęć własnych, opracowanie planu na październik, lista obecności na radach.
3 Poznanie dokumentów obowiązujących w przedszkolu: regulaminy przedszkola, statut, karty informacyjne, zakres obowiązków nauczyciela itd.Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika. Analiza dokumentacji, Dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika. Dyrektor, Opiekun, Wrzesień 2010Czas trwania stażu wpisy w dziennikach, umiejętne stosowanie zasad, własne wnioski i protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
4 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor, pracownik BHP Wrzesień 2010 Świadectwo ukończenia kursu BHP.

3. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ SPOSTRZEGAWCZOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I WYCIĄGANIA WNIOSKÓW

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Opiekun stażu, nauczyciele W trakcie trwania stażu Wnioski z obserwacji i hospitacji.
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora. Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja z opiekunem stażu, analiza i ocena słabych i mocnych stron. Dyrektor, opiekun stażu W trakcie trwania stażu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi.
3 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w grupie II. Opracowanie konspektów. Opiekun stażu W trakcie trwania stażu Konspekty zajęć.
4 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzprzedszkolnym, pozaprzedszkolnym i samokształceniu. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, aktywny udział w warsztatach i kursach, lektura książek pedagogicznych i psychologicznych Dyrektor, opiekun stażu, W trakcie trwania stażu Zaświadczenia, Potwierdzenie udziału w radach, kursach i szkoleniach, notatki.
5 Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych dla dzieci i ich rodzin oraz wycieczek dla dzieci Współorganizacja uroczystości z udziałem bliskich z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Wielkanocy, Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka, oraz Zakończenia Roku Szkolnego. Dyrektor, opiekun stażu W trakcie trwania stażu Występy dzieci podczas uroczystości, przygotowanie dekoracji, oraz upominków dla Rodziców i Dziadków. Plany wycieczek.
6 Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w internecie planu rozwojuPrzygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznejWykorzystanie projektora multimedialnego podczas zajęć popołudniowych (godz. 17-18- sala gimnastyczna) Opiekun stażu, dyrektor Listopad 2010W trakcie trwania stażuW trakcie trwania stażu Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym, potwierdzenie przeprowadzenia zajęć przez dyrektora lub innego nauczyciela.
7 Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Współorganizacja oraz przygotowanie wychowanków do udziału w konkursie „Piosenki przedszkolnej”. Dyrektor, opiekun stażu II semestr Plan uroczystości, przygotowanie dekoracji, występ wychowanków.
8 Realizowanie „Maluch poznaje ekologię” Prowadzenie zajęć zgodnie z programem „Maluch poznaje ekologie” 2 razy w każdym miesiącu Dyrektor W trakcie trwania stażu Konspekty zajęć
10 Ocena własnych umiejętności Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy Opiekun stażu W trakcie trwania stażu Autorefleksja, autoanaliza.
11. Prowadzenie kroniki przedszkolnej Tworzenie wpisów w kronice, opisywanie imprez, uroczystości oraz wycieczek organizowanych przez przedszkole. Wywoływanie oraz wklejanie zdjęc. Dyrektor W trakcie trwania stażu Zapisy w kronice

4. ZDOBYCIE WIEDZY Z ZAKRESU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH PRZEDSZKOLA ORAZ UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ INFORMACJI O DZIECKU

1 Pomoc dziecku w funkcjonowaniu w środowisku przedszkolnym, opieka, troska i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Kontynuowanie współpracy z rodzicami w celu poznania środowiska dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i domu.Pomaganie dzieciom w zapoznaniu się z zasadami panującymi w przedszkolu.Obserwacja wychowanków, rozmowy z nimi, pomaganie w wykonywaniu obowiązków i rozwiązywaniu problemów, stymulowanie rozwoju dziecka, wspólna zabawa w celu stworzenia atmosfery zaufania, współpraca z psychologiem, logopedą i innymi specjalistami. Opiekun, Dyrektor, logopeda, psycholog W trakcie trwania stażu Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej.Zapis w dzienniku.Karty obserwacji.
2 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków (gr. II) Rozmowa z dziećmi i ich rodzicami, obserwowanie zachowań dzieci i ich zabaw, spotkania z rodzicami. Opiekun, psycholog przedszkolny, dyrektor W trakcie trwania stażu Charakterystyka grupy II w przygotowanej przez siebie formie
3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna, rozmowy z psychologiem. psycholog, opiekun stażu W trakcie trwania stażu Prezentacja literatury w dowolnie wybranej formie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.