X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12377
Przesłano:

Przygoda z teatrem - program edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY

PRZYGODA Z TEATREM

Autor projektu: Aleksandra Malosek

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Publiczna Szkoła Podstawowa
CZAS REALIZACJI:
kwiecień 2011-maj 2011
REALIZATORZY PROJEKTU:
uczniowie klasy integracyjnej
AUTOR I KOORDYNATOR PROJEKTU:
mgr Aleksandra Malosek


Spis treści

1. Cele projektu........................................ 4
a) Cele główne........................................ 4
b) Cele szczegółowe..................................... 4
2. Sposób realizacji i prezentacji zadań ........................................ 5
3. Formy realizacji zadań projektu........................................ 5
4. Formy pracy........................................ 5
5. Metody pracy........................................ 6
6. Źródła informacji........................................ 6
6. Harmonogram realizacji projektu........................................ 6
7. Kryteria oceny........................................ 9
8. Ewaluacja........................................ 10


Cele projektu

Cele ogólne

Uczeń:
- propaguje kulturę teatralną wśród uczniów,
- rozwija umiejętności artystyczne
- rozwija wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość,
- określa swój światopogląd oraz upodobania teatralne
- doskonali umiejętność rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
- poszerza wiedzę na temat teatru, rodzajów sztuk i widowisk teatralnych
- tworzy gazetkę, słowniczek pojęć, afisz teatralny, plakat, prezentację
- wzbogaca zasób słownictwa,
- rozwija wyobraźnię, empatię, kreatywność, pogląd na świat.
- doskonali umiejętność autoprezentacji


Sposób realizacji projektu

1. Projekt realizowany będzie grupowo oraz indywidualnie.

2. Jego realizatorami będą uczniowie klasy IV ( w tym uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych) Publicznej Szkoły Podstawowej...Projekt realizowany będzie zarówno na godzinach wychowawczych, jak i na zajęciach rewalidacyjnych.

3. Prace uczniów będą nadzorowane oraz koordynowane przez wychowawcę, który będzie służył pomocą na każdym etapie realizacji projektu.

4. Uczniowie będą pracowali według wytycznych ustalonych wspólnie z nauczycielem.

5. Zadaniem uczniów będzie wykonanie zleconych im zadań i omówienie lub zaprezentowanie wyników ich realizacji na forum klasy. Z realizacji projektu zostanie sporządzona odpowiednia dokumentacja.


Formy realizacji (zadań) projektu

1. Słowniczek pojęć teatralnych
2. Gazetka ścienna
3. Afisz teatralny
4. Prezentacja multimedialna
5. Plakat
6. Czytanie z podziałem na role

Formy pracy

1. Indywidualna forma pracy
2. Zespołowa forma pracy


Metody pracy

1. Pogadanka
2. Metoda poszukująca
3. Metoda praktycznego działania
4. Metoda oglądowa


Źródła informacji

1. „Czarowanie słowem” podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa IV WSIP
2. Księgozbiory bibliotek ( szkolnej, miejskiej)
3. Internet
4. Czasopisma
5. Wywiad z aktorami i pracownikami teatru


Harmonogram realizacji projektu

• Czas trwania projektu : kwiecień 2011-maj 2011r.
• Plan realizacji etapów projektu:

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zagadnienia etapowe
Termin wykonania
Odpowiedzialni

1. Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu
(przedstawienie zagadnienia, celów projektu, etapów realizacji, form prezentacji, realizacji zadań).
kwiecień 2011
wychowawca
2. Opracowanie planu pracy związanego z realizacją projektu – podział na grupy, przydział obowiązków, zadań, określenie terminów realizacji.
kwiecień 2011
wychowawca

GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV

3. Prace związane z realizacją poszczególnych zadań; gromadzenie materiałów, przetwarzanie informacji, analizowanie, praca twórcza.
maj 2011
Wszystkie grupy

4. Opracowanie podstawowych informacji związanych z teatrem:
- Co to jest teatr i afisz teatralny?
- Jak przygotować przedstawienie teatralne?
- Rodzaje widowisk teatralnych?
- Rodzaje sztuk teatralnych?
maj 2011
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV

5. Czytanie tekstu pt. „Malutka Czarownica” z podziałem na role. Adaptacja tekstu powieści Otfrieda Preusslera w przekładzie Hanny Ożogowskiej i Andrzeja Ożogowskiego
II połowa maja
• Malutka Czarownica- ...
• Kruk Abraksas- ...
• Cistka Rrum-Brum-Trrach-...
• Czarownice-...
• Kobiety- ...
• Tani Jakub-...
• Sprzedawca owoców-...
• Sprzedawca warzyw- ...
• Dziewczynka sprzedająca papierowe kwiaty- ...
• Kupujący- ...
• Kupująca-...
6. Wyjście do teatru spektakl oraz udział w zajęciach teatralnych prowadzonych przez aktorów
13 maja 2011
Wychowawcy

Wszystkie grupy

7. Zwiedzanie teatru
- Przygotowanie pytań
II połowa maja
Wychowawcy
Wszystkie grupy

8. Stworzenie słowniczka pojęć teatralnych.
II połowa maja
GRUPA I
GRUPA III

9. Opracowanie afisza teatralnego do wybranego tekstu.
II połowa maja
GRUPA II
GRUPA IV

10. Przedstawienie z okazji Dnia Matki w ramach projektu „Spotkanie z mamą”.
26 maja wychowawca
Wszystkie grupy

11. Prezentacja efektów pracy
(gazetka ścienna, słowniczków, plakatów, prezentacji.
maj 2011
wychowawcy

12. Ocena pracy i zaangażowania uczniów, podsumowanie doświadczeń zdobytych w realizacji i prezentacji projektu ( ankieta ewaluacyjna) zredagowanie sprawozdania z realizacji projektu. maj 2011
wychowawcy


Kryteria oceny

Ocenione zostanie:
a) zaangażowanie, aktywne uczestnictwo uczniów w przygotowaniach oraz w prezentacji efektów pracy ( 0 -6 pkt.),
b) stopień realizacji powierzonych zadań, wywiązania się z obowiązków
( 0 - 6 pkt. ),
c) współdziałanie, współpraca z członkami grupy
( 0 –6 pkt.).


Ewaluacja ( ankieta ewaluacyjna)

Po zrealizowaniu projektu uczniowie indywidualnie sformułują odpowiedzi na pytania:

1. Czego nauczyłem się podczas realizacji projektu?
........................................
........................................
........................................
........................................

2. Które z zadań , form realizacji projektu okazało się:
a) najtrudniejsze
........................................
Dlaczego?
........................................
c) najciekawsze
........................................
Dlaczego?
........................................

3. Które zadanie – forma prezentacji miało największy wpływ, siłę oddziaływania na potencjalnych odbiorców? Wybierz dwa spośród niżej wymienionych:
• afisz
• słowniczek
• spektakl
• czytanie tekstu z podziałem na role
• lekcja teatralna

1. ........................................
2. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.