X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12376
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Joanny Nizińskiej

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy im. Janusza Korczaka

Celem podstawowym niniejszego planu jest :
UZYSKANIE
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2008 roku
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2011 roku

Dębica, wrzesień 2008 rok


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

I. § 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, itd.).
2. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy.
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych.
4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dydaktyki.
5. Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia.
6. Organizacja wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych.
7. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
8. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dla uczniów zdolnych w ramach przygotowania do udziału w konkursach i olimpiadach oraz dla uczniów słabych w celu wyrównywania wiedzy.
9. Wszelkie inne przedsięwzięcia i działania na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.
10. Aktualizowanie tablicy ogłoszeniowej o osiągnięciach uczniów z przedmiotów ekonomicznych.
11. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
12. Opracowywanie własnych materiałów dydaktycznych.
13. Studia podyplomowe z zakresu „Technologie informacyjne” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

II. § 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
2. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej oraz w pracowni technik biurowych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
3. Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów ekonomicznych.
4. Uczestniczenie w konkursach i projektach realizowanych drogą internetową.
5. Bieżące śledzenie aktualności na portalach internetowych.
6. Korzystanie z encyklopedii multimedialnej.

III. § 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, dla członków Zespołu Przedmiotów Zawodowych oraz dla nauczycieli stażystów.
2. Uczestnictwo w szkolnym Zespole Przedmiotów Zawodowych.
3. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.
5. Poprowadzenie lekcji koleżeńskiej.
6. Konsultacje z nauczycielami uczącymi przedmiotów ekonomicznych, wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem.
7. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania zestawu testów, materiałów.

Realizacja zadań:

IV. § 8 ust.2 pkt 4 lit. a a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu oraz udział w realizowanych programach.
2. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela.
3. Praca z uczniem– dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
4. Praca z uczniem zdolnym – wzbudzanie szerszych zainteresowań celem uzyskania większej efektywności pracy.

V. § 8 ust 2 pkt 4 lit. c c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Praca na rzecz promocji szkoły.
2. Angażowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach.

3. Organizowanie działań przygotowujących młodzież do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
4. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
5. Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
6. Współpraca przy organizacji cyklicznych imprez środowiskowych.

VI. § 8 ust.2 pkt 4 lit. e e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
3. Współpraca z podmiotami gospodarczymi i różnymi instytucjami.

VII. § 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych wśród uczniów.
2. Ustalenie metod pracy z młodzieżą. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.


Zatwierdzam do realizacji
....................................... ........................................

miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.