X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12315
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty: mgr Małgorzata Patyna
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara Berny
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: 01.09.2008 r. - 31.05.2011 r.

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust.2 pkt 1).
1.Opracowanie planu rozwoju zawodowego: analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Określenie zadań do realizacji w okresie stażu.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu: rozmowa, ustalenie zasad współpracy oraz harmonogramu spotkań.
3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wykorzystanie zdobytych informacji w pracy: aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym: kursach, warsztatach, szkoleniowych radach pedagogicznych, konferencjach, udział w zespole samokształceniowym, obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
4.Utworzenie bazy konspektów, scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych: opracowanie konspektów, scenariuszy zajęć oraz imprez szkolnych, indywidualnych planów edukacyjnych, samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych, pozyskiwanie specjalistycznych pomocy dydaktycznych z funduszy szkolnych.
5.Ewaluacja własnej pracy: prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, wspólne dokonywanie analizy zajęć, dokonywanie nagrań wideo – samodzielna analiza przeprowadzonych zajęć, przeprowadzenie ankiety wśród rodziców.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust.2 pkt 2).
1.Diagnoza środowiska rodzinnego uczniów: rozmowy z rodzicami, obserwacja sytuacji rodzinnej.
2. Określenie i realizacja indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów: obserwacja uczniów, współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą.
3.Realizacja szkolnego programu profilaktyki: szczegółowe poznanie programu profilaktyki, wdrożenie go do pracy.
4.Integrowanie uczniów ze środowiskiem lokalnym: udział lub współorganizowanie: Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”, imprezy plenerowej na bulwarze wiślanym„ O Uśmiech Dziecka”.

III. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust.2 pkt 3).
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej: opracowywanie ankiet, dokumentów szkolnych, konspektów, pomocy dydaktycznych itd. w środowisku komputerowym Windows lub Linux.
2.Wykorzystanie internetu w pracy zawodowej: wyszukiwanie informacji w internecie, wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi nauczycielami poprzez portale internetowe, publikowanie w internecie własnych konspektów, planu rozwoju zawodowego.
3.Założenie i prowadzenie własnej strony internetowej o tematyce z zakresu pedagogiki specjalnej: kurs tworzenia stron „html”, systematyczne gromadzenie informacji z zakresu metod i technik pracy rewalidacyjnej.

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust.2 pkt 4).
1.Aktualizacja wiedzy z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki przedmiotu: studiowanie najnowszej literatury, czasopism:„Charaktery” , „Rewalidacja”, udział w formach doskonalenia, które tą wiedzę propagują.
2.Wykorzystanie zdobytej wiedzy w realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych czy opiekuńczych: wdrażanie nowych metod pracy, pedagogizacja rodziców, opracowanie programu profilaktycznego (np.„Dziecko z głęboką niepełnosprawnością w rodzinie i w społeczności szkolnej”), doraźna pomoc uczniom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów dydaktycznych lub wychowawczych.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust.2 pkt 5).
1.Poznanie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: analiza ustawy i rozporządzenia, opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu.
2.Rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego: analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących oświaty, śledzenie nowelizacji poznanych aktów prawnych, zapoznawanie rodziców z ważniejszymi zmianami w oświacie.
3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego: udział w radach pedagogicznych.


Zatwierdzam do realizacji
.........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.