X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12285
Dział: Gimnazjum

Przedmiotowy system ocenienia do języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania

JĘZYK NIEMIECKI

Opracowała
Marta Gajewska

I. Ogólne zasady oceniania
1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach PSO na początku roku szkolnego, na pierwszych zajęciach.
2. PSO dostępny jest dla uczniów i rodziców w Bibliotece szkolnej i nauczyciela języka niemieckiego.
3. Uczeń nie będzie klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeśli jego absencja przekroczy 50% , bez względu na to, czy nieobecności zostaną usprawiedliwione.
4. Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić jedno ( przy jednej godzinie w tygodniu) lub dwa ( przy dwóch godzinach w tygodniu) nieprzygotowania Pod nieprzygotowaniem rozumie się : brak zeszytu, brak podręcznika, nieodrobienie pracy domowej zadanej na ostatniej lekcji w zeszycie ćwiczeń, nieprzygotowanie do ustnej odpowiedzi.
5. Uczeń ma obowiązek napisania wszystkich zaplanowanych prac klasowych, prac pisemnych oraz sprawdzianów wskazanych przez nauczyciela.
6. Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych , pisze ją w okresie dwóch tygodni od powrotu do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem. W wyjątkowych przypadkach termin ten wydłuża się o kolejne dwa tygodnie. Niezaliczenie pracy klasowej w terminie 4 tygodni powoduje wstawienie oceny niedostatecznej.
7. Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo do poprawy pracy klasowej.
8. Uczeń, który nie był obecny na pracy klasowej z przyczyn nieusprawiedliwionych pisze go w okresie dwóch tygodni od powrotu do szkoły w terminie ustalonym z nauczycielem. Niezaliczenie pracy klasowej w terminie powoduje wstawienie oceny niedostatecznej. Uczeń nie ma możliwości poprawy pracy klasowej.
9. Uczeń, u którego stwierdzi się niesamodzielność pracy, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia.
10. Uczeń może zgłosić się do odpowiedzi ustnej z dwóch ostatnich tematów.
11. Uczeń, który wyczerpał możliwość zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć i po wejściu do klasy nie zgłosi nauczycielowi np. braku zeszytu, itp. lub za bierną postawę na zajęciach otrzymuje „-„ z przedmiotu nauczanego.
Pięć „-„ to ocena niedostateczna z odpowiedzi.
12. Uczeń musi oddać pisemną dłuższą pracę domową na następnej lekcji, jeżeli wcześniej był nieobecny ( nie dotyczy uczniów, którzy ponad tydzień byli nieobecni w szkole).
13. Uczeń, może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej oraz dwie wybrane przez siebie oceny ze sprawdzianów. Ocena wyższa będzie brana pod uwagę.
14. Uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną z pisemnej pracy domowej. Ocena wyższa będzie brana pod uwagę.
15. Uczeń, który bierze udział w konkursach przedmiotowych otrzymuje „+” z przedmiotu nauczanego.
16. Za wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych uczeń otrzymuje w nagrodę ocenę celującą z odpowiedzi oraz ma szansę na wyższą ocenę śródroczną lub roczną.

II. Przedmiot oceny
Uczeń oceniany jest za:
1. Wiedzę i umiejętności językowe
2. Stosunek do obowiązku szkolnego (obecność na lekcji, przygotowanie się do zajęć, odrabianie prac domowych, udział w konkursach ),
3. Pracę na lekcji (zaangażowanie, sumienność, aktywność).
4. Wykonaną pracę w domu

III. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie

Na zajęciach z języka niemieckiego, niezależnie od poziomu klasy i wymiaru godzinowego zajęć, uczeń jest oceniany w następujących obszarach:
1. aktywność w czasie zajęć – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć przez nauczyciela; za wybitną aktywność uczeń otrzymuje „+” z przedmiotu, pięć „+” to ocena celująca z odpowiedzi.
2. stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania języka obcego na poziomie III0 oraz wymagań programowych,
3. przygotowanie do zajęć – posiadanie podręcznika, zeszytu, praca domowa
4. udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez szkołę lub inne podmioty,
5. samodzielne prace ucznia – prace domowe pisemne,
6. umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie.

IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności

1. Ocena z odpowiedzi ustnej- z 2-3 ostatnich lekcji,
2. Praca klasowa – po każdym dziale, poprzedzona syntezą,
3. Sprawdziany – z zadanego materiału gramatyczno-leksykalnego,2-3 jednostki lekcyjne
4. Kartkówka- niezapowiedziana z ostatniej lekcji lub zadanej pracy domowej,
5. Ocena z pracy domowej z zeszytu ćwiczeń – z ostatniej lekcji
6. Ocena z pisemnej pracy domowej – praca zadana tydzień wcześniej w formie pisemnej, np. list, ogłoszenie, opis
7. Zeszyt ćwiczeń – raz w semestrze nauczyciel sprawdza zeszyt ćwiczeń ucznia, który podlega ocenie

Ocena pracy klasowej:
100%-96%- celujący,
95%-86%- bardzo dobry,
85% -71% - dobry,
70% - 51% - dostateczny,
50 %- 31 % - dopuszczający,
30 % - 0 % - niedostateczny,

Kartkówki i sprawdziany
100 % -90 % - bardzo dobry,
89 %- 75 % - dobry,
74 % - 60 % - dostateczny,
59% - 31% - dopuszczający
30% - 0% - niedostateczny

Ocenianie innych form aktywności ucznia
1. Ocenianie bieżącej pracy na lekcji.
2. Aktywność na lekcji. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi.
3. Wkład pracy własnej ucznia (pilność).
4. Przygotowanie do lekcji.

Za kartkówkę, sprawdzian, prace domowe w zeszycie ćwiczeń nie przewiduje się oceny celującej.
Zeszyt przedmiotowy nie podlega ocenie.

V. Dostosowanie wymagań
W ocenie ucznia uwzględnia się opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i respektuje znajdujące się w niej zalecenia, co w konsekwencji prowadzi do:
1. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i samoakceptacji,
2. dostosowania wymogów do indywidualnych możliwości ucznia,
3. dodatkowego nagradzania ucznia (pochwała, ocena) za wkład pracy na lekcji,
4. zwiększenia czasu na wykonanie zadań praktycznych przy komputerze, sprawdziany, odpowiedzi ustne,
5. dodatkowego powtarzania pytań, tłumaczenia poleceń, naprowadzania ucznia na poprawne rozwiązanie problemu lub prawidłową odpowiedź,
6. stosowania metod aktywnych,
7. zróżnicowania form sprawdzania wiadomości teoretycznych i umiejętności obsługi sprzętu komputerowego.
VI. Informowanie ucznia i jego rodziców o osiągnięciach ucznia

Sposoby informowania uczniów o wynikach osiągnięć szkolnych:
1. Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny.
2. Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny.

Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów:
Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom):
1. informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce.
2. dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.
3. przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.
Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:
1. nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia;
2. nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających, jego zdaniem, interwencji.

VII. Zasady ustalania ocen semestralnych i rocznych
Przy wystawianiu oceny semestralnej ustala się następujące zasady:
1. w pierwszej kolejności - brane będą pod uwagę oceny za prace klasowe (testy), które uczeń pisze po zakończeniu działu lub grupy tematów.
2. w drugiej kolejności - brane będą pod uwagę oceny za odpowiedzi ustne, i sprawdziany
3. W trzeciej kolejności – brane będą pod uwagę oceny z prac domowych oraz zeszytu ćwiczeń
4. w czwartej kolejności - brane będą pod uwagę oceny za aktywność ucznia.
5. ocena roczna (semestralna) nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH SPRAWNOŚCI

Sprawność mówienia
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi mówić płynnie bez zastanawiania się;
♦ w trakcie swoich wypowiedzi nie popełnia błędów językowych;
♦ w trakcie swojej wypowiedzi operuje wieloma złożonymi konstrukcjami zdaniowymi;
♦ posługuje się bogatym słownictwem dla wyrażenia myśli i idei wykraczającym poza program;
♦ aktywnie uczestniczy we wszelkich dyskusjach;
♦ potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze złożonym (problematyczne);
♦ w pełni wykorzystuje znajomość fonetyki;
♦ Ucznia zasługującego na ocenę celującą można bez problemu zrozumieć.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi bez problemów przekazać wiadomość;
♦ posługuje się poprawnym językiem popełniając niewiele błędów;
♦ właściwie reaguje na wypowiedzi rozmówcy;
♦ dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania swoich myśli;
♦ nie ma zahamowań i potrafi w naturalny sposób zabrać głos w dyskusji;
♦ potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym.
♦ Ucznia zasługującego na ocenę bardzo dobrą można bez problemu zrozumieć.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość;
♦ potrafi mówić spójnie, choć z lekkim wahaniem;
♦ dysponuje zakresem słownictwa, które umożliwia mu wyrażenie pewnej myśli / idei;
♦ potrafi omawiać tematy z życia codziennego i niektóre tematy o charakterze bardziej złożonym;
♦ potrafi zabierać głos w rozmowie, choć czyni to z pewnym wahaniem;
♦ robi błędy fonetyczne, które jednak nie zaburzają prawidłowego rozumienia jego wypowiedzi.
♦ Ucznia zasługującego na ocenę dobrą można w zasadzie zrozumieć, choć mogą wystąpić fragmenty w jego wypowiedzi, które mogą sprawiać trudność w zrozumieniu.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi tylko czasami przekazać wiadomość;
♦ potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem;
♦ posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;
♦ dysponuje ograniczonym słownictwem dla wyrażania swoich myśli i sądów,
♦ rzadko próbuje zabrać glos w dyskusji / rozmowie;
♦ robi dużo błędów fonetycznych utrudniających zrozumienie wypowiedzi;
♦ potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o charakterze złożonym.
♦ Ucznia zasługującego na ocenę dostateczna można zrozumieć z pewnymi trudnościami.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który.
♦ potrafi tylko czasami przekazać wiadomość / informację i to z trudnościami przy pomocy nauczyciela / drugiej osoby);
♦ nie potrafi mówić spójnie, ma kłopoty z płynnym mówieniem;
♦ poprawnym językiem posługuje się tylko czasami, popełnia dużo rażących błędów:
♦ dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa;
♦ robi rażące błędy fonetyczne;
♦ potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko podejmuje tematy o charakterze złożonym;
♦ rzadko próbuje zabrać głos w rozmowie / dyskusji;
♦ Ucznia zasługującego na ocenę dopuszczającą można zrozumieć z trudnością.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ nie potrafi przekazać wiadomości / informacji nawet przy pomocy nauczyciela;
♦ nie potrafi mówić spójnie, nawet przy pomocy podpowiedzi;
♦ nie potrafi posługiwać się poprawnym językiem;
♦ popełnia rażące błędy fonetyczne, które uniemożliwiają zrozumienie jego wypowiedzi;
♦ nie dysponuje odpowiednim zakresem słownictwa w celu wyrażenia myśli i idei;
♦ nie próbuje zabierać głosu w dyskusji / rozmowie;
♦ Ucznia zasługującego na ocenę niedostateczną nie można w ogóle zrozumieć.

Sprawność rozumienia ze słuchu
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi zrozumieć sens różnorodnych tekstów i rozmów;
♦ potrafi zrozumieć prawie wszystkie informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach;
♦ z ciągłej wypowiedzi potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemna;
♦ potrafi rozpoznać uczucia mówiącego i odpowiednio na nie zareagować;
♦ potrafi zrozumieć różne informacje, z którymi może spotkać się w miejscach publicznych;
♦ bez problemu rozumie polecenia nauczyciela wydawane w języku obcym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych wysłuchanych tekstów i rozmów;
♦ potrafi zrozumieć istotne informacje w różnorodnych rozmowach i słuchanych tekstach;
♦ potrafi wydobyć potrzebne i istotne informacje, a następnie przekształcić je w formę pisemna;
♦ bez problemu potrafi rozpoznać uczucia mówiącego i odpowiednio zareagować;
♦ potrafi bez problemu zrozumieć różne dźwięki;
♦ bez problemu rozumie polecenia nauczyciela wydawane w języku obcym.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów (dialogów i wypowiedzi);
♦ potrafi bez problemu zrozumieć większość istotnych informacji;
♦ potrafi wydobyć większość informacji i przekształcić je w formę pisemną;
♦ potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;
♦ potrafi rozróżnić dźwięki;
♦ rozumie polecenia nauczyciela, choć czasem może mieć z tym problem.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ tylko od czasu do czasu rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów;
♦ potrafi zrozumieć sens prostych wypowiedzi np. rozmowa przez telefon, komunikat na dworcu, odpowiedź na zadane pytanie itd.;
♦ potrafi zrozumieć tylko część ważnych informacji zawartych w różnorodnych tekstach i rozmowach z kontekstu;
♦ potrafi wydobyć część informacji i ująć je w formie pisemnej;
♦ potrafi rozróżnić większość dźwięków;
♦ zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi tylko od czasu do czasu zrozumieć sens różnorodnych tekstów i rozmów;
♦ potrafi zrozumieć niewielką ilość ważnych informacji zawartych w różnorodnych tekstach i rozmowach;
♦ potrafi wydobyć niewielką ilość potrzebnych informacji i zareagować na nie;
♦ potrafi tylko czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego, przez co ma kłopoty z komunikowaniem się z innymi osobami;
♦ potrafi rozróżnić tylko niektóre dźwięki;
♦ ma kłopoty ze zrozumieniem nauczyciela i wykonaniem jego poleceń;
♦ w każdej sytuacji potrzebuje pomocy lub podpowiedzi.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ nie potrafi zrozumieć sensu żadnego tekstu, czy wypowiedzi.
♦ nie rozumie skierowanej do niego wypowiedzi;
♦ nie potrafi wydobyć żadnych informacji i przekształcić ich w formę pisemną;
♦ nie potrafi odebrać prawidłowo uczuć i reakcji mówiącego;
♦ nie potrafi rozróżnić dźwięków;
♦ nie rozumie poleceń nauczyciela nawet jeżeli są one wsparte podpowiedzią lub pomocą.

Sprawność czytania ze zrozumieniem
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
♦ przeczyta prawidłowo pod względem fonetycznym i zrozumie każdy nowy tekst;
♦ potrafi streścić dłuższe r bardziej złożone teksty narracyjne;
♦ z długiego tekstu potrafi wyszukać potrzebą informację;
♦ rozumie teksty autentyczne np. instrukcje obsługi, ogłoszenia itd.;
♦ rozumie skróty zawarte w tekstach.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ bez problemu, choć z niewielkimi problemami fonetycznymi przeczyta każdy nowy tekst i go
zrozumie;
♦ potrafi napisać streszczenie dłuższego tekstu;
♦ z długiego tekstu potrafi wyszukać potrzebną informację;
♦ rozumie teksty autentyczne np. instrukcje obsługi, ogłoszenia itd.;
♦ rozumie tylko część skrótów zawartych w tekstach
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ przeczyta każdy nowy tekst robią przy tym błędy fonetyczne w nowym słownictwie;
♦ rozumie ogólny sens obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu;
♦ potrafi wyszukać żądaną informację lub szczegół z częściowo nie zrozumiałego tekstu;
♦ czyta ze zrozumieniem proste materiały autentyczne dla uzyskania informacji i zinterpretowania różnić kulturowych;
♦ rozumie tylko część skrótów zawartych w tekstach.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ rozumie tylko prosty tekst narracyjny;
♦ w czasie czytania robi dużo błędów fonetycznych;
♦ potrafi wyszukać tylko niektóre potrzebne informacje zawarte w tekście;
♦ rozumie tylko ogólny sens tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe;
♦ rozumie tylko pojedyncze skróty zawarte w tekstach.
Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:
♦ rozumie tylko fragmenty prostego tekstu narracyjne;
♦ w czasie czytania robi bardzo dużo błędów fonetycznych, które często powodują niezrozumienie tekstu;
♦ potrafi wyszukać tylko niektóre potrzebne informacje zawarte w tekście nie rozumie żadnych skrótów zawartych w tekstach;
♦ ma problemy ze zrozumieniem tekstów autentycznych;
♦ nie potrafi napisać streszczenia prostego tekstu narracyjnego.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ nie rozumie nawet prostego tekstu narracyjnego;
♦ w czasie czytania robi bardzo dużo błędów fonetycznych, które całkowicie uniemożliwiają zrozumienie tekstu;
♦ nie potrafi wyszukać w tekście żadnych informacji;
♦ nie rozumie tekstów autentycznych;
♦ nie potrafi napisać streszczenia nawet najprostszego tekstu narracyjnego;
♦ nie rozumie żadnych skrótów zawartych w tekście.

Sprawność pisania
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi napisać zdanie zawierające bardzo złożone struktury gramatyczne zróżnicowane pod względem morfologicznym, syntaktycznym i leksykalnym;
♦ w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty podane w temacie lub poleceniu;
♦ pisze teksty o odpowiedniej długości (w zależności od zaleceń);
♦ używa prawidłowej interpunkcji, nie robi błędów ortograficznych, stylistycznych, językowych i innych;
♦ potrafi dokonywać streszczeń tekstów autentycznych korzystając jedynie sporadycznie ze słowników
i innych wydawnictw encyklopedycznych;
♦ pisze prace wyróżniające się wszechstronnością ujęcia tematu, inwencją stylistyczną i / lub
oryginalnością.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi napisać zdania zawierające złożone struktury i bogate słownictwo;
♦ umie napisać tekst stanowiący pewna całość konsekwentnie realizujący zamysł;
♦ w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty podane w temacie, lub poleceniu;
♦ pisze teksty o odpowiedniej długości (w zależności od zaleceń);
♦ pisząc skomplikowane prace pisemne potrafi prawidłowo korzystać ze słowników i innych wydawnictw encyklopedycznych;
♦ nie robi błędów ortograficznych jedynie sporadycznie błędy interpunkcyjne.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi sformułować i zapisać własny, jak również otrzymany komunikat / informację;
♦ próbuje pisać zadania zawierające bardziej złożone struktury gramatyczne i leksykalne;
♦ pisze teksty na ogół dobrze skonstruowane i spójne;
♦ w swoich pracach stara się zawrzeć wszystkie istotne punkty, ale niektórym poświęca zbyt mało miejsca;
♦ pisze teksty nieco dłuższe lub nieco krótsze od wymaganej ilości;
♦ sporadycznie robi błędy ortograficzne i interpunkcyjne;
♦ w pracach stosuje nieliczne powtórzenia słownictwa i konstrukcji;
♦ w napisanych pracach wykazuje niewielkie uchybienia w doborze słownictwa, struktur gramatycznych i / lub stylu wobec wymogów tematu / formy wypowiedzi.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ próbuje napisać zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo na poziomie podstawowym;
♦ pisze teksty nie będące w pełni spójnymi, wypowiedzi są w części zgodne z tematem;
♦ często pisze teksty znacznie dłuższe lub znacznie krótsze od wymaganej długości;
♦ używa nie prawidłowej pisowni i robi dość liczne błędy interpunkcyjne;
♦ pisząc pracę wykazuje znaczne uchybienia w doborze właściwego słownictwa i struktur
gramatycznych;
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
♦ ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury gramatyczne o słownictwo;
♦ pisze prace będące w dużym stopniu niespójne, wykazujące brak konsekwencji i nielogiczne;
♦ w swoich pracach zawiera jedynie niektóre istotne punkty;
♦ pisze teksty nawet o 50% dłuższe lub krótsze od zalecanych;
♦ niewłaściwie dobiera słownictwo, co zakłóca komunikację;
♦ robi liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ nie potrafi wykonać zadania zawierającego pełne 2dania, proste struktury i słownictwo, nawet przy pomocy nauczyciela;
♦ pisze teksty niespójne, w których brak myśli przewodniej lub nawiązania do tematu;
♦ w swoich pracach przekracza o ponad 50% zaleconą długość (za krótkie, lub za długie);
♦ w swoich wypowiedziach wykazuje bardzo liczne powtórzenia leksyki i składni;
♦ stosuje bardzo skromne struktury gramatyczne;
♦ robi bardzo liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne;
♦ przypadkowo dobiera słownictwo i / lub struktury gramatyczne nie mające związku z wymogami tematu / formy wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi prawidłowo operować zarówno strukturami złożonymi, jak i prostymi;
♦ potrafi budować spójne zdania;
♦ stosuje bardzo szeroki zakres słownictwa;
♦ używa w wypowiedziach różnorodnych wyrażeń idiomatycznych;
♦ prawidłowo stosuje zasady rekcji czasowników i przymiotników;
♦ używa poprawnie słownictwa o charakterze złożonym / abstrakcyjnym;
♦ posiada bogate słownictwo daleko wykraczające poza program szkolny.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi poprawnie operować strukturami zarówno prostymi jak i złożonymi;
♦ potrafi budować spójne zdania;
♦ stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania;
♦ używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym;
♦ używa w wypowiedziach wyrażeń idiomatycznych;
♦ bardzo dobrze opanował zakres słownictwa ujęty w programie nauczania;
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych;
♦ potrafi poprawnie budować zdania w większości wypadków spójne;
♦ zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania;
♦ używa niewielką ilość wyrażeń idiomatycznych;
♦ ma niewielkie problemy z prawidłowym stosowaniem rekcji czasownika i przymiotnika;
♦ nie opanował całości słownictwa objętego programem nauczania na danym poziomie.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi poprawnie operować prostymi strukturami i tylko niektórymi złożonymi;
♦ buduje zdania, które często są niespójne;
♦ na ogół używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania, choć ma z tym niekiedy problemy;
♦ sporadycznie używa słownictwa o charakterze złożonym / abstrakcyjnym;
♦ sporadycznie używa wyrażeń idiomatycznych;
♦ ma duże kłopoty z prawidłowym użyciem rekcji czasownika i przymiotnika;
♦ nie opanował słownictwa objętego programem nauczania na danym poziomie i w związku z tym jego wypowiedź jest często niejasna.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
♦ potrafi poprawnie operować jedynie strukturami prostymi;
♦ buduje zdania, ale są one w większości przypadków niespójne;
♦ dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa, stąd częste problemy ze zrozumieniem i komunikatywnością;
♦ czasami używa codziennego słownictwa w sposób niepoprawny, co powoduje, że jest nie można go zrozumieć;
♦ w minimalnym stopniu opanował słownictwo objęte programem nauczania na danym poziomie
nauczania.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
♦ nie opanował prawidłowo żadnych struktur, ani prostych, ani złożonych;
♦ nie potrafi zbudować prawidłowego zdania;
♦ dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa, stąd nie może się z nikim porozumieć;
♦ nie potrafi zastosować prawidłowych struktur i prawidłowego słownictwa, nawet z pomocą
nauczyciela, bądź słownika.

KLASY PIERWSZE

PODRĘCZNIK Z ĆWICZENIAMI DLA
GIMNAZJUM
„AHA NEU” 1A KURS PODSTAWOWY
AUTORZY: ANNA POTAPOWICZ, KRZYSZTOF TKACZYK
NUMER DOPUSZCZENIA :13/1/2009

W bieżącym roku szkolnym na lekcjach języka niemieckiego uczeń będzie:
1. Poznawał słownictwo związane z następującymi kręgami tematycznymi:
• mapa Niemiec
• formy powitania i pożegnania
• dane personalne (imię, wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania oraz
zainteresowania)
• opis osoby z uwzględnieniem jej cech charakteru i wyglądu
• członkowie rodziny i zawody
• zwierzęta, opis ich wyglądu i zachowania
• dni tygodnia, przedmioty szkolne, plan lekcji
• przebieg lekcji
• oceny i przybory szkolne
2. Ćwiczył umiejętność:
• prowadzenia dialogów,
• uzyskiwania i udzielania informacji
• relacjonowania
• pisania listu
• pisania tekstu e-mail w odpowiedzi na ogłoszenie internetowe
• chronologicznego porządkowania czynności
• negocjowania
• sporządzania klasowej statystyki i jej interpretacji
• wyrażania aprobaty i dezaprobaty
• analizy dłuższego tekstu niemieckiego i zatytułowania jego akapitów
• opowiadania o sobie, o koledze/koleżance, rodzinie, zwierzętach, szkole i lekcjach

3. Kształcił umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów:
• prosty tekst czytany
• prosty tekst słuchany
• dialog
• list
• plan lekcji
• świadectwo szkolne
• ogłoszenie internetowe
• wywiad

4.Zdobywał podstawowe informacje dotyczące Niemiec.

5. Ćwiczył umiejętność posługiwania się następującymi strukturami gramatycznymi:
• rodzajniki określone i nieokreślone
• przeczenie nicht, kein
• rzeczowniki w mianowniku, i bierniku we wszystkich rodzajach, w liczbie
pojedynczej i mnogiej
• zaimki osobowe
• zaimki dzierżawcze
• liczebniki główne
• czasowniki regularne,
• tryb oznajmujący
• prosty i przestawny szyk wyrazów w zdaniu
• zdania pytające

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.