X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1228
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka niemieckiego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu 2 lata i 9 miesięcy

1. Informacje personalne
Imię i nazwisko nauczyciela: Cezar Hałoń
Nauczany przedmiot: język niemiecki
Czas stażu: 1.IX.2007 – 30.V.2010
Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
Wyższe studia zawodowe, tytuł magistra, AB Bydgoszcz

2. Zadania wynikające z rozporządzenia

§8 ust 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej w wyniku
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.P.

ZADANIE/DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI
ZADAŃ/DZIAŁAŃ
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI

1.Organizacja oraz rozwój własnego warsztatu pracy
- wyszukiwanie dodatkowych pomocy dydaktycznych, które będą korzystne w lepszym i szybszym przyswajaniu nowego materiału;
- studiowanie literatury pedagogicznej oraz czasopism fachowych;
-opieka nad gabinetem języka niemieckiego, dbałość o sprzęt i wystrój Notatka, zdjęcia Na bieżąco

2.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym - korzystanie z bogatej oferty różnorodnych kursów doskonalących organizowanych przez ODN;
- aktywny udział w szkoleniach w ramach WDN;
- czynny udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- hospitacje zaplanowanych lekcji otwartych w ramach nauczanego przedmiotu;
- uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących do pełnienia funkcji egzaminatora maturalnego z języka niemieckiego organizowanych przez OKE
- zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo;
- notatki;
Okres stażu

3.Doskonalenie umiejętności wychowawczych, przeciwdziałanie uzależnieniom
- objęcie wychowawstwem nowej klasy pierwszej
-udział w wybranych szkoleniach, kursach organizowanych przez CDiDN mających na celu doskonalenie warsztatu pracy
Notatka, zaświadczenia o ukończonych kursach
Okres stażu

4.Organizowanie lub współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych oraz konkursów przedmiotowych
- wspólne wyjazdy, wycieczki (w miarę możliwości)
- organizacja wigilii klasowej, Mikołajek;
- udział w wyjeździe integracyjnym uczniów klas pierwszych;
-organizacja „Konkursu przysłów języka niemieckiego”
-organizacja „Quizu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych”
-organizacja wewnątrzszkolnej olimpiady języka niemieckiego Notatka, sprawozdanie, zdjęcia
Każdy rok
okresu stażu

5.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- dodatkowe godziny popołudniowe przeznaczone dla przyszłych maturzystów;
- godziny konsultacji dla uczniów
Dziennik
Okres stażu

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego -gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów i scenariuszy, zdjęć i innych materiałów
- świadectwa, zaświadczenia, scenariusze
Okres stażu


§8 ust 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej
- przygotowanie sprawdzianów, rozkładów materiałów, scenariuszy, wymagań edukacyjnych itp.;
Sprawdziany i itp.
W czasie stażu

2.
Nowe środki dydaktyczne
- wykorzystanie podczas zajęć komputera, projektora multimedialnego;
- przygotowanie lekcji z wykorzystaniem komputera

Scenariusze zajęć
W okresie stażu

3.
Internet
- Internet jako źródło nowych pomysłów w pracy dydaktycznej;
Przykładowe scenariusze zajęć
W czasie stażu

4.Zachęcanie uczniów do sprawnego korzystania z zasobów Internetu
- przekazywanie uczniom ciekawych stron internetowych o tematyce ściśle związanej z językiem i krajami niemieckojęzycznymi; Przykładowe adresy internetowe
W czasie stażu


§8 ust 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN
-poprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu nowatorskich metod nauczania
Sprawozdanie
Rok szkolny 2008/2009

2.
Praca w przedmiotowym zespole języków obcych nowożytnych - przygotowywanie różnych imprez szkolnych m.in. ślubowania uczniów klas pierwszych;
- przygotowywanie dokumentacji (wymagania edukacyjne, ścieżki edukacyjne itp.);
zdjęcia
Protokoły ze spotkań
Listopad 2007
Na bieżąco

3.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień doskonalenia zawodowego.
- Pełnienie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego bądź stażysty.
- Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania za okres stażu w Internecie.
Scenariusze zajęć,
potwierdzenia
W czasie stażu


§8 ust 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,


1.Opracowanie i realizacja programów, regulaminów i innych przedsięwzięć edukacyjnych
Opracowanie i realizacja:
- planu wychowawczego klasy,
- ścieżek edukacyjnych,
- wymagań edukacyjnych,
- regulaminów szkolnych konkursów przedmiotowych
-programu zajęć koła języka niemieckiego
Notatka
W czasie stażu


§8 ust 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy


1.Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
- ocenianie części zewnętrznej i wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego;
Notatka
Maj każdego roku


§8 ust 2 pkt 4d
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury

-Organizacja wyjść do kina, teatru, muzeum, wycieczek sprawozdania z imprez, zdjęcia
W czasie stażu

2. Opracowanie zestawu narzędzi do badania osiągnięć uczniów, opracowanie otrzymanych wyników - Opracowanie i przeprowadzenie sprawdzianu: badania stanu wiedzy uczniów w klasach pierwszych i drugich i egzaminu próbnego w klasach trzecich, zanalizuję wyniki i wyciągnę wnioski do dalszej pracy sprawdziany, opracowania wyników

Okres stażu


§8 ust 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w którym nauczyciel jest zatrudniony

1.
Studium przypadku
- diagnoza wybranych problemów edukacyjnych i wychowawczych
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Opis przypadku
Cały okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami


Powyższy plan może ulec modyfikacji

____________________________________ _______________________________________
podpis osoby zatwierdzającej podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.