X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 12242
Przesłano:

"Obycie ułatwia życie" - program do realizacji w świetlicy szkolnej

Obycie ułatwia życie” to program poświęcony zasadom savoir- vivre w różnych sytuacjach. Został stworzony, aby przekazać uczniom pewne minimum dotyczące kultury życia codziennego.

CELE GŁÓWNE:
1. Podnoszenie kultury osobistej uczniów.
2.Wpajanie zasad poszanowania mienia społecznego.
3. Wyrabianie szacunku dla siebie i innych.
4.Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w świetlicy szkolnej (uczniowie z klas I-III). Program „Obycie ułatwia życie ” będzie realizujemy w przekonaniu, że nasze działania będą miały pozytywne odzwierciedlenie w życiu naszej szkoły i podniosą poziom kultury osobistej naszych uczniów, to natomiast pozytywnie wpłynie na zmniejszenie przejawów niewłaściwych zachowań.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE DOTYCZĄCE KULTURY OSOBISTEJ:
1. Kultura osobista w życiu codziennym –uprzejmość i życzliwość w kontaktach międzyludzkich.
2. Kultura w szkole.
3.Kultura spożywania posiłków.
4.Mój wygląd świadczy o mnie.
5.Kultura w miejscach publicznych.
6.Kultura zachowania w różnych sytuacjach.

ZADANIA:
1. Zapoznanie uczniów z pojęciem kultury osobistej - wyjaśnienie pojęć: kultura, dobre wychowanie, bon ton, savoir- vivre.
2. Ćwiczenie prawidłowych zachowań ucznia w grupie rówieśniczej, zapoznanie z regułami dobrego wychowania
3. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi i egzekwowanie ich na co dzień.
4. Przekazywanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.
5. Bezinteresowna praca ucznia na rzecz innej osoby.
6. Ćwiczenie z uczniami prawidłowych reakcji w sytuacjach konfliktowych.
7. Promowanie tolerancyjności i uczynności.
8. Promowanie prawidłowych zachowań wobec osób starszych.
9. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.
10. Uświadamianie konieczności właściwego doboru stroju w zależności od okoliczności (strój galowy, sportowy)
11.Propagowanie zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

GŁÓWNE SPOSOBY REALIZACJI

1.Przestrzeganie regulaminu świetlicy.
2. Przypomnienie Kodeksu Kulturalnego Świetliczaka , wyeksponowanie go w sali świetlicowej i egzekwowanie go.
3. Częste przypominanie regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej i egzekwowanie zasad w nim zawartych.
4. Stworzenie systemu oceniania zachowania Świetliczakow podczas pobytu w stołówce i wdrożenie go.
5.Zapoznanie uczniów z zasadami zawartymi w poradniku„Jak kulturalnie zachować się przy stole”
6. Zorganizowanie Tygodnia Kultury w ramach którego odbędą się m.in:
* zajęcia w poszczególnych grupach na temat „Savoir vivre dla każdego” połączone z prezentacją multimedialną
* konkurs plastyczny – grupowe wykonanie plakat „Kulturalny Świetliczak”
* inscenizacja pt.: „SAVOIR VIVRE NA CO DZIEŃ” podczas kórej uczniowie zaprezentują wiersze, przedstawią złote zasady zachowania oraz odgrywają scenki pokazujące dobre i złe zachowanie się w różnych sytuacjach
* konkurs wiedzy wyłaniający Mistrza Dobrych Manier
Na tablicy przygotowana zostanie gazetka pt.: „MISTRZ DOBRYCH MANIER”, na której uczniowie mogli znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kulturalnych nawyków i kulturalnego stylu życia.
7. Ankieta „Czy jesteśmy kulturalni?”
8. Pogadanki na temat higieny osobistej i schludnego wyglądu.
9. Pogadanki, prezentacje na temat higieny żywienia, estetyki spożywania posiłków, degustacja zdrowej żywności.
10. Samodzielne przygotowanie oraz kulturalna degustacja posiłku.
11. Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie wobec osób starszych.
12. Rozwijanie samopomocy koleżeńskiej.
13. Pełnienie roli świetlicowych dyżurnych oraz „asystentów” uczniów klas pierwszych.
14. Przygotowanie broszurki poświęconej kulturze osobistej i zasadom właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
15. Wykonywanie prac porządkowych w świetlicy, dbanie o jej estetykę
16. Wnikliwa obserwacja dzieci i doraźne reagowanie w sytuacjach konfliktowych.
17.Przeprowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących wyrażania uczuć i emocji.
18. Organizowanie zawodów i gier zespołowych.
19.Praktyczne stosowanie zasad kultury osobistej poprzez stawianie ucznia w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, (odgrywanie scenek, zabawy, metoda dramy).
20. Nagradzanie zachowań pozytywnych.

REALIZUJĄC SZCZEGÓŁOWO POWYŻSZE ZAGADNIENIA KAŻDY NAUCZYCIEL BĘDZIE SWOBODNIE DOBIERAŁ METODY, FORMY PRACY ORAZ ŚRODKI DYDAKTYCZNE.

OCZEKIWANE REZULTATY

Uczeń :
1. Szanuje wartości : dobro , prawdę , uczciwość , życzliwość.
2. Dostrzega i rozumie potrzeby innych.
3. Przestrzega zasad zgodnego współdziałania w grupie.
4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych , używa zwrotów grzecznościowych.
5 Przestrzega zasad postępowania wobec ludzi starszych
6. Potrafi nazywać ,wyrażać i kontrolować swoje emocje.
7. Potrafi prawidłowo i kulturalnie zachowywać się przy stole, w miejscach publicznych.
8. Dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

EWALUACJA PROGRAMU:
Ewaluacja dotyczyć będzie refleksji na temat jakości proponowanych działań, oszacowania, w jakim stopniu został zrealizowany, uświadomienia przeszkód do pełnego osiągnięcia celów Będzie miała formę obserwacji zachowania uczniów oraz przeprowadzonej ankiety na koniec roku szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.