X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12241
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyiela mianowanego - kierownika świetlicy

§8 ust.2 pkt1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zdiagnozowanie zjawiska agresji w świetlicy szkolnej.

2. Stworzenie kącika czytelniczego w świetlicy.

3. Opracowanie zestawu narzędzi diagnostycznych oraz wykorzystanie ich do mierzenia jakości pracy świetlicy.

4. Opracowanie zestawienie bibliograficznego dotyczącego pracy opiekuńczo- wychowawczej i edukacyjnej świetlicy.

5. Zdiagnozowanie zajęć pozalekcyjnych

6. Opracowanie regulaminów świetlicy oraz druków związanych z zarządzaniem świetlicą.

7.Zdiagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych w klasach III-VI

8. Zorganizowanie i przeprowadzenie międzyświetlicowego konkursu na „Wiem co jem”

9. Zdiagnozowanie oczekiwań uczniów i rodziców wobec świetlicy.

10.Przeprowadzenie sprawdzianu techniki czytania w klasach I


§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1.Korzystanie z zasobów internetowych w celu pozyskiwania materiałów przydatnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz w zarządzaniu świetlicą

2.Przygotowanie miesięcznych planów pracy świetlicy szkolnej.

3. Stworzenie banku prezentacji multimedialnych oraz banku scenariuszy zajęć.

3.Opracowywanie raportów, kwestionariuszy diagnostycznych.

4.Wykorzystanie skanera oraz edytorów tekstu oraz Internetu przy tworzenie gazetki świetlicowej

5.Stosowanie technik komputerowych w procesie zarządzania świetlicą.

5. Tworzenie dokumentacji związanej ze stażem.

6. Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy w świetlicy szkolnej( scenariusze zajęć, plany pracy).


§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego wychowawców świetlicy- opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień, przedstawianie wyników diagnoz.

2. Pełnienie roli opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.

3. Prowadzenie zajęć pokazowych dla nauczyciela stażysty z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy.

4. Opracowanie poradnika dla nauczycieli świetlicy pt ”Różnorodność form pracy w świetlicy szkolnej”.

5.Opracowanie i udostępnienie do wykorzystanie w świetlicy scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych, referatów oraz wyników diagnoz.

6.Publikacja materiałów dotyczących pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy.

7. Wygłoszenie referatu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej „Przyczyny niepowodzeń szkolnych w klasach I-III


8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego podnoszenia kultury osobistej wychowanków świetlicy.

2. Opracowanie poradnika dla dzieci „ABC dobrego zachowania się przy stole”.

3. Opracowanie i wdrożenie ścieżki ekologicznej „Świetliczak- ekolog”.


§ 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Opracowanie i wdrożenie programu koła redakcyjnego.

2.Organizacja konkursów, imprez świetlicowych oraz szkolnych.

3. Organizacja akcji „Zima w Mieście” oraz „Lato w Mieście”

4. Przeprowadzenie instruktażu pierwszej pomocy w klasach I-III

5. Prowadzenie kroniki szkoły.


§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywane zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

.Współpraca z:
- świetlicą socjoterapeutyczną -organizacja konkursu „Zaczarowany ogród”, turniej warcabowy
- Domem Dziecka- organizacja kiermaszów i zbiórka pieniędzy dla wychowanków Domu Dziecka
- Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży: przygotowanie prac na wystawy, udział w konkursach oraz cyklu spotkań czytelniczych organizowanych przez bibliotekę, występy artystyczne podczas „Dnia Sąsiada”
-świetlicami z innych szkół: organizacja konkursów międzyświetlicowych :konkurs plastyczny „Zaczarowany ogród”, olimpiady sportowe
- Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym- przeprowadzenie zbiórki książek dla wychowanków ośrodka


§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Dwa opracowania studium przypadku dotyczącego problemów wychowawczych, według opracowanego schematu analizy przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.