X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12214
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWDOWEGO

MGR AGNIESZKA STEFAŃSKA

Nauczyciel mianowany – wychowawca świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu.

Okres stażu : 2 lata, 9 miesięcy.

& 8. ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.P.
ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI.
UWAGI I TERMIN REALIZACJI

1.
Zaktualizowanie do obecnych potrzeb i wdrożenie do realizacji regulaminu i programu wychowawczego świetlicy szkolnej oraz umieszczenie go na stronie internetowej szkoły.
Systematyczne informowanie rodziców o zasadach i formach pracy świetlicy szkolnej.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2008/2009.

2.
Badanie jakości pracy świetlicy, zainteresowań uczniów i aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo wychowawczej.
Opracowanie i przeprowadzenie wśród dzieci ankiety „Nasza świetlica”- wdrażanie nowych rozwiązań i metod pracy.
W maju każdego roku.

3.
Opracowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań „STOP AGRESJI”:
- „Jak radzić sobie ze złością?”.
- „Zamiast pięści”.
- „Jak rozwiązywać konflikty?”
- „Złość i agresja w naszym życiu”.

Przeciwdziałanie agresji w świetlicy. Zintegrowanie grup świetlicowych.
Cały okres stażu.

4.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (udział w warsztatach, szkoleniach i kursach podejmujących problematykę opieki i wychowania dzieci i młodzieży) i wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Zastosowanie zdobytych umiejętności w prowadzeniu zajęć świetlicowych.

Cały okres stażu.


& 8. ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Korzystanie ze środków audiowizualnych podczas prowadzenia zajęć świetlicowych.
Projekcja ekranizacji bajkowych i filmów na kasetach VHS i płytach DVD prezentacja baśni i bajek czytanych przez znanych aktorów na płytach CD.

Cały okres stażu.

2.
Praca z komputerem. Analiza edukacyjnych stron internetowych w celu zbierania informacji, przepisów prawnych i pomysłów metodycznych; przeglądanie stron internetowych, publikacji z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej .

Cały okres stażu

3.
Wykonanie dokumentacji rozwoju zawodowego z zastosowaniem technologii komputerowej.
Opracowanie dokumentacji świetlicy (plany, scenariusze, pomoce ).

Cały okres stażu

& 8. ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Prowadzenie otwartych zajęć świetlicowych dla zainteresowanych nauczycieli.

Ukazanie różnorodnych form zajęć świetlicowych w dużej grupie dzieci.

Cały okres stażu.

2.
Opracowanie tematyki zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz scenariuszy lub konspektów zajęć, imprez, programów, pomocy dydaktycznych i udostępnianie ich innym nauczycielom.

Cały okres stażu.

3.
Umieszczenie opracowanych scenariuszy zajęć na edukacyjnych stronach internetowych..

Cały okres stażu.

4.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo – wychowawczych.
- Aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych:
a) współpraca z pedagogiem i psychologiem,
b) współpraca z wychowawcami klas.

Cały okres stażu.


& 8. ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Przygotowanie wraz z koleżanką programu
świetlicowego kółka plastycznego „Kolorowa Świetlica”.
Wdrożenie programu w pracy z dziećmi świetlicowymi.
Realizacja programu po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną szkoły.

IX 2009 r.


& 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.
Opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć umuzykalniających „Rozśpiewana świetlica”:
- systematyczna nauka różnorodnych piosenek dziecięcych związanych z realizowanymi zagadnieniami, okolicznościowych,
- słuchanie piosenek z nagrań magnetofonowych i płyt kompaktowych,
- śpiewanie piosenek z całą grupą, w zespołach, indywidualnie,
- rozpoznawanie piosenek na podstawie fragmentu melodii,
- zachęcanie dzieci do uczestnictwa w występach publicznych na terenie szkoły i poza nią.

Cały okres stażu.

2.
Zorganizowanie zajęć pod tytułem „Bajkowe spotkania”
Rozbudzenie zainteresowań słowem pisanym:
- udział w zajęciach bibliotecznych, zabawach i quizach związanych z twórczością pisarzy,
- czytanie baśni i bajek, prezentacje audiowizualne
- codzienne czytanie uczniom przez nauczyciela w trakcie zajęć, najlepiej o tej samej porze.

-Uzupełnienie czytania domowego,
- umożliwienie zaniedbanym dzieciom szansy codziennego kontaktu ze słowem czytanym.

Cały okres stażu.
3.
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów świetlicowych:
- Kartka Bożonarodzeniowa.
- Śpiewamy polskie kolędy.
- „W krainie baśni i bajek”.

Cały okres stażu.
4.
Stworzenie GALERII PLASTYCZNEJ prac dzieci należących do kółka plastycznego „Kolorowa świetlica”.
Organizowanie tematycznych pokazów prac i autorskich wystaw dzieci.

Zaprezentowanie zdolności plastycznych dzieci i nagrodzenie wysiłków oraz systematyczności. Zachęta do rozwijania talentów.

IX 2009


& 8. ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Zaangażowanie dzieci do rywalizacji międzyszkolnej poprzez udział w konkursach i imprezach organizowanych przez Dom Kultury „Borki” oraz inne świetlice środowiskowe i szkolne.

Cały okres stażu.

2.
Zapoznanie dzieci z różnorodnymi zawodami poprzez zorganizowanie i opracowanie cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi pt.: „Ciekawe zawody – ciekawi ludzie”.

Cały okres stażu.

3.
- Zapoznanie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Zbieranie informacji o uczniach z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Cały okres stażu.


& 8. ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.

Podjęcie działań mających na celu rozpoznanie i rozwiązanie dwóch indywidualnych problemów edukacyjnych lub wychowawczych uczniów. Pisemne przedstawienie analizy i opisu wybranych przypadków.

Cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.