X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 12162
Dział: Gimnazjum

Plan pracy rewalidacyjnej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PLAN PRACY REWALIDACYJNEJ Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

KLASA ... GIMNAZJUM
ROK SZKOLNY .........

OPRACOWANIE :
MGR KATARZYNA LEŚNIAREK – CIAPUTA

1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UCZNIÓW
2.CELE PRACY :
REWALIDACYJNE
DYDAKTYCZNE
WYCHOWAWCZE
3.PLAN ĆWICZEŃ REWALIDAYCYJNYCH
4.ZASADY PRACY
5.METODY PRACY
6.FORMY PRACY

Do klasy ..... gimnazjum uczęszcza sześcioro uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Są to :
.............
.............
............
..............
..............

CHARAKTERYSTYKA UCZNIÓW

........................................
........................................
........................................
........................................


CELE PRACY:
1.REWALIDACYJNE:
Rozwijanie i usprawnianie działania zaburzonych funkcji percepcyjnych ( percepcja wzrokowa, słuchowa, słuch fonematyczny).
Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Rozwijanie i usprawnianie działania motoryki dużej i małej.
Usprawnianie funkcji uwagi dowolnej, pamięci długotrwałej oraz odpamiętywania.
Rozwijanie umiejętności racjonalnego radzenia sobie( postępowania) w sytuacjach stresujących ( wychowanie emocjonalne).

2.DYDAKTYCZNE
Utrwalanie wiadomości, pogłębianie wiedzy przedmiotowej nabytej w szkole i poza nią.
3.WYCHOWAWCZE
Wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu zajęć.
Kształtowanie postaw społecznie akceptowanych opartych o zasady życzliwości, akceptacji, zrozumienia i szacunku dla drugiej osoby.
Kształtowani zachowań ułatwiających postępowanie w sytuacjach trudnych.
Profilaktyka zaburzeń zachowania ( agresja , patologia społeczna , nałogi )


ĆWICZENIA Z ZAKRESU , KTÓRYCH ODBYWA SIĘ PRACA REWALIDACYJNO – KOMPENSACYJNA

1.Ćwiczenia percepcji wzrokowej :

Analiza i synteza wyrazów , zdań oraz dłuższych tekstów na materiale ćwiczeniowym ( specjalnie przygotowane zestawy - do wglądu u osoby prowadzącej zajęcia ) lub materiale lekcyjnym ( teksty z podręczników ) .
Identyfikowanie tych samych wyrazów w szeregu wyrazów podobnych.
Wyodrębnianie wyrazów krótszych w dłuższych .
Lokalizowanie liter w wyrazach ( na początku , w środku , na końcu ) .
Tworzenie zdań z rozsypanek wyrazowych .
Głośne i ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem .
Porównywanie sylab i wyrazów o podobnym obrazie graficznym.

2.Ćwiczenia percepcji słuchowej oraz słuchu fonematycznego:

Analiza i synteza wyrazów) , zdań .
Analiza i synteza dłuższych wypowiedzi w oparciu o tekst wygłaszany przez prowadzącą zajęcia – wyodrębnianie zdań w wypowiedzi.
Opowiadanie własnymi słowami przez ucznia treści usłyszanego opowiadania i odpowiadanie na pytania dotyczące tematyki danego tekstu .
Różnicowanie słuchowe głosek , sylab oraz wyrazów brzmiących podobnie.
Różnicowanie głosek w nagłosie , śródgłosie oraz wygłosie.

3.Koordynacja wzrokowo – ruchowa w pisaniu :

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej - pisanie w liniaturze pismem pisanym lub drukowanym ( na materiale ćwiczeniowym lub szkolnym ).
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej – np. wypełnianie krzyżówek ,uzupełnianie luk wyrazowych w tekście, łączenie kolejnych punktów ,usprawnianie umiejętności rozplanowywania tekstu na kartce papieru ( na materiale szkolnym – wszelkie zadania pisemne w zeszytach przedmiotowych ).

4.Ćwiczenia lateralizacji :

Ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną na materiale ćwiczeniowym oraz szkolnym – rozróżnianie stron , kierunków na mapie oraz kierunków pośrednich .
Ćwiczenia usprawniające umiejętności rozplanowywania prac pisemnych na kartce papieru.
Ćwiczenia usprawniające umiejętności rozumienia pojęć związanych z orientacją przestrzenną .

5.Wypowiedz słowna oraz pisemna :

Ćwiczenia kształtujące umiejętność jasnego i precyzyjnego wypowiadania się w mowie werbalnej ( np. : budowanie i wygłaszanie dłuższych i krótszych wypowiedzi na konkretny temat z użyciem odpowiednio dobranego słownictwa ).
Ćwiczenia kształtujące umiejętność jasnego i precyzyjnego wypowiadania się na piśmie ( np. : pisanie dłuższych oraz krótszych tekstów na konkretny temat z użyciem odpowiednio dobranego słownictwa ).
Ćwiczenia czytelnicze – krytyczna analiza wypowiedzi pisemnych – usprawnianie umiejętności „ wyłapywania ” błędów polegających na braku precyzyjnego wypowiadania się.
6.Umiejętności czytelnicze :

Ciche i głośne czytanie krótszych i dłuższych fragmentów tekstu poetyckiego lub pisanego prozą , połączone z opowiadaniem treści lub ich krytyczną analizą.


7.Ćwiczenia relaksacyjne , wyciszające , łagodzące napięcia emocjonalne oraz stres :

Słuchanie różnorodnych utworów muzycznych z próbą analizy ich nastrojowości.
Ćwiczenia kształtujące umiejętność wyrażania własnych emocji zgodnie z wymogami społecznymi .
Ćwiczenia kształtujące i rozwijające umiejętność empatii – „ Ja w roli innego człowieka ”.
A także :
Rozmowy terapeutyczne podnoszące samoocenę ucznia oraz jego wiarę we własne możliwości .

PROGRAM ĆWICZEŃ MA CHARAKTER OGÓLNY , JEDNOLITY I ODNOSI SIĘ DO WSZYSTKICH UCZNIÓW OBJĘTYCH REWALIDACJĄ . WSZELKIE ZMIANY , KTÓRE NASTĄPIĄ BĘDĄ WYNIKIEM MODYFIKACJI WYNIKAJĄCYCH Z INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI I PREDYSPOZYCJI UCZNIÓW.
DZIAŁANIA REWALIDACYJNE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W OPARCIU O DOSTOSOWANIE METOD I FORM PRACY ORAZ ŚRODKÓW DO DYSFUNKCJI KAŻDEGO Z UCZNIÓW.

ZASADY PRACY:
Poglądowość w działaniu.
Przystępność w działaniu ( stopniowanie trudności ).
Świadomy i aktywny udział uczniów w procesie rewalidacji .
Systematyczność w pracy .
Trwałość wykształconych umiejętności .
Wiązanie teorii z praktyką.

METODY PRACY :
Metoda objaśniająco – poglądowa.
Metoda problemowa.
Metoda badawcza.
Metoda praktycznego działania
Metody waloryzacyjne .

FORMY PRACY :
Indywidualna .
Grupowa.
W parach .
Jednolita.
Zróżnicowana

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.