X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12135
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Opracowany na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
I. Dane osobowe:

Imię i nazwisko: Anna Hamrol
Nazwa placówki: Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim

II. Staż:
Data Rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r
Data zakończenia stażu: 31.05.2011r
Opiekun stażu: mgr Krystyna Maj

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich. Omawianie zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego wewnątrz placówki oraz samokształcenie.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA WSTĘPNE

Zadania
Działania nauczyciela
Termin
realizacji
Sposób dokumentowania

Poznanie procedur awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Wrzesień 2010 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela; Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

Wrzesień 2010
Współpraca.


ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004r

§6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym odbywa się staż
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w przedszkolu, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami. Obserwacja.

Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

Organizacja zajęć własnych.

Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku zajęć.

Plany miesięczne.

Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola:
Statut Przedszkola,
Program Wychowawczy przedszkola,
Regulamin pracy i wynagrodzenia.

Wrzesień –
Październik 2010r
Notatki własne
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu. Zapoznanie się z rodzajem i sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkola:
Dziennik zajęć,
Miesięczne plany pracy,
Arkusze obserwacji dziecka.

Cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu. Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce.

Udział w instruktażu.

Wrzesień
2010r Potwierdzenie odbycia instruktażu.
Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć.
Cały okres stażu
Teczka stażysty.

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola

Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

Do końca czerwca 2011r
Sprawozdanie z realizacji stażu.

Złożenie u Dyrektora wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Do końca czerwca 2011r
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


§6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja.
Raz w miesiącu
Arkusze obserwacji zajęć.
Wnioski z obserwacji.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, Dyrektora przedszkola.

Opracowanie scenariuszy zajęć. Konsultacja z opiekunem. Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć. Wnioski.
Raz w miesiącu

Scenariusze zajęć.
Arkusze obserwacji zajęć.
Wnioski i uwagi do realizacji.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
Wykłady, konferencje metodyczne, szkolenia.

Udział w radach szkoleniowych w ramach WDN.
Cały okres stażu

Zaświadczenia lub potwierdzenia udziału.

Wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

Studiowanie czasopism i literatury o tematyce pedagogiczno – psychologicznej.

Korzystanie z zasobów Internetu dotyczących edukacji.

Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.

Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

Redagowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań.

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Cały okres stażu

Według potrzeb
Rejestr pozycji bibliograficznych.
Notatki własne.

Skonstruowane scenariusze zajęć.

Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Pomoce wykorzystywane w zajęciach.

Wzory dyplomów, zaproszeń.

Płyta z materiałem zawartym w teczce awansu zawodowego.

Aktywny udział w życiu przedszkola poprzez realizację dodatkowych zadań w oparciu o plan roczny.

Dekoracja sali.

Realizacja zadań wynikających z kalendarza imprez w przedszkolu.
Cały okres stażu.

Dokumentacja fotograficzna.


§6 ust.2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i ich potrzeb.
Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady.
Cały okres stażu
Notatki własne

Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych.
Poszukiwania własne. Rozmowy w zespole wychowawczym.
Cały okres stażu
Notatki własne
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Czytanie lektury pedagogiczno – psychologicznej.
Cały okres stażu
Notatki własne. Rejestr pozycji.

Diagnoza

Prowadzenie kart obserwacji.
Cały okres stażu
Karty obserwacji dziecka.

Współpraca z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości przedszkolnych „Mikołaj”, „Dzień Babci i Dziadka”.
Grudzień – styczeń 2010 -2011
Dokumentacja fotograficzna.

Sprawozdania.


§6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.
Zgodnie z prowadzonymi i obserwowanymi zajęciami.
Notatki własne. Arkusze obserwacji.


Opracowała mgr Anna Hamrol.................................... .................................
Miejscowość i data podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.