X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12056
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego przyrody ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

(plan sporządzono w formie tabeli - dop.red. )
LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI I UWAGI

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalającego ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego(Karta nauczyciela, rozporządzenia MENiS) Wrzesień 2008
Czerwiec 2011 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu

2. Pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania szkoły - Pogłębianie i modyfikowanie regulaminów oraz programów Według potrzeb Regulaminy programy

3. Opracowanie procedur zapewnienia jakości pracy szkoły - Praca w zespole wychowawczym szkoły
- Praca w zespole przedmiotowym
Okres stażu Dokumentacja szkoły

4. Promocja szkoły - Organizowanie konkursów szkolnych
- Przygotowanie i udział uczniów w konkursach przyrodniczych
- Przygotowanie programów oraz scenariuszy akademii Okres stażu Scenariusze, zdjęcia, regulaminy i wyniki konkursów

5. Doskonalenie warsztatu pracy - Udział w kursach doskonalących, warsztatach metodycznych, konferencjach
- Udział w WDN
- Stosowanie aktywizujących metod nauczania
- Praca z uczniem zdolnym
- Praca z uczniem słabym lub posiadającym opinię PPP
- Opracowanie planów pracy dydaktycznej w oparciu o wybrane programy edukacyjne oraz podstawy programowe
- Opracowanie planu pracy nauczania indywidualnego
- Tworzenie testów diagnozujących z przyrody dla klas IV-VI
- Doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania

- Przygotowanie gazetek tematycznych, pomocy dydaktycznych zgodnie z potrzebami pracy pedagogicznej(foliogramy, prezentacje multimedialne) Okres stażu

Sierpień 2008
Sierpień 2009
Sierpień 2010

Okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty,

spis metod,
opis pracy,

plany wynikowe,

plan pracy

testy

kryteria wymagań na poszczególne oceny z przyrody
pomoce dydaktyczne, dokumentacja fotograficzna
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - Organizacja warsztatu pracy przy udziale dostępnych technik komputerowych(dokumenty, testy, sprawdziany)
- Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych oraz dostępnych programów edukacyjnych Okres stażu Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne

2. Stosowanie i wykorzystanie Internetu - Prenumerata biuletynów informacyjnych wydawanych przez portale edukacyjne
- Udział w forach dyskusyjnych
- śledzenie stron o tematyce przyrodniczej
- Opublikowanie planu rozwoju w Internecie

Okres stażu Notatki, strony internetowe

Potwierdzenie publikacji
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz ich promocja - Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców
- Prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
- Współpraca z innymi nauczycielami poprzez przeprowadzenie wspólnych akcji, opracowanie scenariuszy zajęć, uroczystaści itp. Okres stażu Scenariusz zajęć

Potwierdzenia

Potwierdzenia, scenariusze
2. Pedagogizacja rodziców Zebrania dla rodziców

Okres stażu Scenariusze,

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania - Opracowanie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych w ramach koła przyrodniczego
- Opracowanie programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- Opracowanie wymagań z przyrody dla ucznia opóźnionego w stopniu lekkim posiadającego orzeczenie PPP
- Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu ukierunkowanego na promocję zdrowia

Okres stażu Program koła, program zajęć

Wymagania

program
§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystujących różnorakie formy działalności pozalekcyjnej uczniów Praca metodą projektu „Stan zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w moim najbliższym otoczeniu” O kres stażu Opracowanie pisemne, wyniki pomiarów czystości środowiska, dokumentacja fotograficzna

2. Organizowanie wypoczynku dla dzieci Wycieczki przedmiotowe i integracyjne, zielona szkoła Okres stażu Program wycieczki

3. Zorganizowanie i tworzenie własnych pomysłów dydaktyczno- wychowawczych Organizowanie spotkań z leśnikiem Okres stażu Fotografie, plan spotkania

4. Współpraca z rodzicami Indywidualne spotkania z rodzicami (porady, rozmowy służące pogłębianiu wiedzy o sytuacji rodzinnej uczniów, przekazywanie na bieżąco informacji na temat postępów edukacyjnych i zachowania).
Zaangażowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły. Okres stażu Plan spotkań

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z pedagogiem - Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce, sprawiających problemy wychowawcze
- Wspólne rozmowy z uczniem Okres stażu Potwierdzenie pedagoga
2. Współpraca ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną - Udział w warsztatach dotyczących promocji zdrowia Okres stażu Potwierdzenie
3. Współpraca z CEE - Udział w lekcjach organizowanych w CEE Okres stażu Potwiedzenie

4. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia - Zaproszenie pielęgniarki szkolnej na pogadankę Okres stażu potwierdzenie

5. Współpraca z PTTK i PTSM - Udział w rajdach pieszych Okres stażu Podziękowania, potwierdzenia

6. Współpraca z instytucjami działającymi na terenie miasta - Organizacja akcji charytatywnych lub innych

7. Współpraca z CdiE itp. - Praca w komisji konkursu przyrodniczego organizowanego przez CdiE
- Organizowanie konkursu ogólnopolskiego OLIMPUS, EKOPLANETA Okres stażu podziękowania

8. Nawiązanie współpracy z zakładami Anwil, MPWiK, SANIKO - Wycieczki tematyczne do wymienionych zakładów
Okres stażu

Program wycieczki, potwierdzenia
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Opis i analiza przypadku wychowawczego.

Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Okres stażu Opis i analiza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.