X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12040
Przesłano:

Zesłanie Ducha Świętego - konspekt katechezy

KONSPEKT KATECHEZY W GIMNAZJUM

Zesłanie Ducha Świętego

I. Założenia edukacyjne
1. Cel ogólny – poznanie wydarzenia Zesłania Ducha Świętego w oczekiwaniu na Jego przyjście w sakramencie bierzmowania
2. Cele szczegółowe
•Uczeń wie, że w dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na Apostołów i Maryję;
•rozumie, że Zesłanie Ducha Świętego jest początkiem Kościoła i przemiany człowieka
•potrafi opisać wydarzenie Pięćdziesiątnicy oraz modlić się do Ducha Świętego.
3. Metody: krzyżówka, rozmowa kierowana, analiza tekstu, praca w grupach, refleksja, metoda niedokończonych zdań.
4. Środki dydaktyczne: Pismo święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, płyta CD, komputer, rzutnik, ekran, krzyżówka, obraz przedstawiający Zesłanie Ducha Świętego

II. Przebieg katechezy
1. Czynności wstępne
• Przygotowanie podręczników i zeszytów
• Sprawdzenie listy obecności
• Wyciszenie – zaproszenie do wspólnej modlitwy
2. Modlitwa
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
3. Nawiązanie do poprzedniej katechezy
Katecheta sprawdza pracę domową a następnie w ramach powtórzenia materiału rozdaje krzyżówkę do rozwiązania (załącznik nr 1-2). Czas pracy 5 min.
4. Sytuacja egzystencjalna
Katecheta rozmawia z uczniami na temat obecności Ducha Świętego w życiu człowieka i Kościoła
• Kim dla ciebie jest Duch Święty?
• Czy modlisz się do Ducha Świętego?
• Jakie znasz modlitwy do Ducha Świętego
5. Wiara i życie Kościoła – Interpretacja

a) Nauczyciel prosi ucznia o uroczyste odczytanie Słowa Bożego
→ Dz 2,1-11
• Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy? (obietnica Jezusa)
• W jakich znakach objawił się Duch Święty? (wiatru i ognia)
• Jakie były skutki zstąpienia Ducha Świętego? (umiejętność rozumienia nauki Jezusa, moc i odwaga do jej głoszenia, dar języków)
Duch Święty przychodzi do Apostołów z mocą. Napełnia ich serca swoimi łaskami i je przemienia.

b) Katecheta proponuje pracę w grupach. Czas pracy 10 minut. Uczniowie szukają fragmentu i zastanawiają się na pytaniem:,
→Jakie były skutki przemiany Apostołów?
• Grupa I Dz 2,14-24 – Apostołowie przemawiają z mocą. Ich słowa przemieniają ludzkie serca
• Grupa II Dz 2,38-41 – Wzywają do nawrócenia.
• Grupa III Dz 4,1-12 – Z pokorą znoszą prześladowanie, z odwagę głoszą Jezusa.
→Jaką rolę pełni Duch Święty w Kościele?
• Grupa IV KKK 737 (załącznik nr 4)
• Grupa V Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium 4 (załącznik nr 5).
Przedstawiciele grup prezentują wnioski.
Katecheta podsumowuje: Do tej pory Apostołowie słuchali nauki Jezusa. Po wydarzeniu Pięćdziesiątnicy sami stali się świadkami Chrystusa, nie tylko głosili Jego naukę ale także żyli nią na co dzień. Duch Święty mieszka w Kościele. Jest obecny w sercach chrześcijan. Mówi do nas poprzez dobre natchnienia. Jeśli Go słuchamy, to jesteśmy świadkami Chrystusa.
6. Zastosowanie życiowe
W jaki sposób młody człowiek przygotowujący się do sakramentu bierzmowania może kontynuować misję Apostołów?
Katecheta prosi uczniów o dokończenie zdań (załącznik nr 6).
Dzięki Duchowi Świętemu poznaję Chrystusa przez czytanie.......
Jestem wierny Chrystusowi, gdy....
Cierpieć dla Chrystusa tzn. znosić ból tak jak......
Pracuje dla Chrystusa ten, kto.....
Chętni uczniowie odczytują dokończone zdania.

7. Modlitwa śródlekcyjna

Aby być apostołem Jezusa, trzeba być napełnionym Duchem Świętym, dlatego katecheta zaprasza uczniów do wspólnej modlitwy o dary Ducha Świętego.
(załącznik nr 7)

8. Podsumowanie treści
Czas Kościoła rozpoczął się wraz z zesłaniem Ducha Świętego na Apostołów, zgromadzonych w jerozolimskim wieczerniku wraz z Maryją, Matką Jezusa. Chrystus zapowiedział że, pośle Pocieszyciela i tak się stało. Duch święty objął kierownictwo, tych którzy po odejściu Pana głęboko odczuli osierocenie. Wraz z Jego przyjściem poczuli się zdolni do tego, aby wypełniać powierzone im zadania. Duch Święty działa w Kościele. Każdy z nas jest powołany do tego aby Go słuchać i iść za Jego natchnieniami.
9. Notatka
Wnioski z pracy w grupach, zdania niedokończone.
10. Praca domowa
Nauczę się na pamięć siedmiu darów Ducha Świętego.
11. Modlitwa
Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki.
Spraw abyśmy nią oświeceni mogli
Cię zawsze wielbić i wolę Twoją
wypełniać na wieki.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

III. Materiały źródłowe i pomocnicze.
Pismo Święte
Katechizm Kościoła Katolickiego
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium
Jan Paweł II Dominum et vivificantem
*
Książka Przyjdź Duchu Święty. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Załącznik nr 1
1. Ojczyzna Jezusa *PALESTYNA
2. Przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus .................... człowieka *ODKUPIL
3. Imię proroka, które z hebr. Mika oznacza „Kto jest jak Jahwe?” *MICHEASZ
4. Autor pieśni Sługi Jahwe *IZAJASZ
5. Jeden z Ewangelistów *MATEUSZ
6. Treść Kazania na Górze *BLOGOSLAWIENSTWA
7. Jezus miał dwie natury: *LUDZKA
boską i ..............
8. Matka Jezusa *MARYJA
9. Zapowiedź przyszłego wydarzenia *PROROCTWO
10. Konieczna do zbawienia *WIARA
11. Dziesięć przykazań *DEKALOG
12. Podstawowe źródło o Jezusie *BIBLIA

HASLO POCIESZYCIEL

Załącznik nr 2
KATECHIYM KOSCIOLA KATOLICKIEGO
737 Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, Ciele Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego. To wspólne posłanie włącza już idących za Chrystusem do Jego komunii z Ojcem w Duchu Świętym: Duch przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa. On ukazuje im zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego słowa i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstania. Uobecnia im misterium Chrystusa, szczególnie w Eucharystii, aby pojednać ich z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim, aby przynosili "obfity owoc" (J 15, 5. 8. 16).

Załącznik nr 3
Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium 4
Kiedy zaś dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi (por. J 17,4), zesłany został w dzień Zielonych Świąt Duch święty, aby Kościół ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca (por. Ef 2,18). On to właśnie jest Duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny (por. J 4,14, 7,38-39), przez Niego Ojciec ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie (por. Rz 8,10-11). Duch mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych jak w świątyni (por. 1 Kor 3,16, 6,19), w nich przemawia i daje świadectwo przybrania za synów (por. Gal 4,6, Rz 8, 15-16 i 26). Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy (por. J 16,13) i jednoczenie we wspólnocie (in communione) i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne, i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami swoimi go przyozdabia (por. Ef 4,11-12, 1 Kor 12,4, Gal 5,22). Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem prowadzi. Albowiem Duch i Oblubienica mówią do Pana Jezusa Przyjdź! (por. Ap 22,17).
Tak to cały Kościół okazuje się jako "lud zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

Załącznik nr 4
Dzięki Duchowi Świętemu poznaję Chrystusa przez czytanie..................
Jestem wierny Chrystusowi, gdy....................
Cierpieć dla Chrystusa tzn. znosić ból tak jak......
Pracuje dla Chrystusa ten, kto........................

Dzięki Duchowi Świętemu poznaję Chrystusa przez czytanie..................
Jestem wierny Chrystusowi, gdy....................
Cierpieć dla Chrystusa tzn. znosić ból tak jak......
Pracuje dla Chrystusa ten, kto........................

Dzięki Duchowi Świętemu poznaję Chrystusa przez czytanie..................
Jestem wierny Chrystusowi, gdy....................
Cierpieć dla Chrystusa tzn. znosić ból tak jak......
Pracuje dla Chrystusa ten, kto........................

Dzięki Duchowi Świętemu poznaję Chrystusa przez czytanie..................
Jestem wierny Chrystusowi, gdy....................
Cierpieć dla Chrystusa tzn. znosić ból tak jak......
Pracuje dla Chrystusa ten, kto........................

Dzięki Duchowi Świętemu poznaję Chrystusa przez czytanie..................
Jestem wierny Chrystusowi, gdy....................
Cierpieć dla Chrystusa tzn. znosić ból tak jak......
Pracuje dla Chrystusa ten, kto........................

Dzięki Duchowi Świętemu poznaję Chrystusa przez czytanie..................
Jestem wierny Chrystusowi, gdy....................
Cierpieć dla Chrystusa tzn. znosić ból tak jak......
Pracuje dla Chrystusa ten, kto........................

Dzięki Duchowi Świętemu poznaję Chrystusa przez czytanie..................
Jestem wierny Chrystusowi, gdy....................
Cierpieć dla Chrystusa tzn. znosić ból tak jak......
Pracuje dla Chrystusa ten, kto........................

Dzięki Duchowi Świętemu poznaję Chrystusa przez czytanie..................
Jestem wierny Chrystusowi, gdy....................
Cierpieć dla Chrystusa tzn. znosić ból tak jak......
Pracuje dla Chrystusa ten, kto........................

Załącznik nr 5
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.