X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 11955
Przesłano:

Przedsiębiorczy matematyk - program koła matematycznego

Program koła matematycznego z elementami przedsiębiorczości przeznaczony dla uczniów szczególnie uzdolnionych klas 4-6.
Różnorodność metod i form pracy proponowanych w programie ma na celu rozbudzić zainteresowanie matematyką wśród szerokiego grona uczniów, jak również rozwijać ich uzdolnienia matematyczne. Program oferuje uczniom odmienne sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy niż te, które są zazwyczaj stosowane na lekcjach. Zdecydowanie większy nacisk postawiony jest na aktywizowanie uczniów i stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych, by uczeń mógł samodzielnie pokonywać trudności i odczuwać satysfakcję z osiągniętego sukcesu.

STRUKTURA PROGRAMU
1. Cele ogólne
2. Cele szczegółowe
3. Cele wycowawcze
4. Treści nauczania
5. Metody i formy pracy
6. Środki dydaktyczne
7. Przewidywane osiągnięcia ucznia
8. Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym

I. CELE OGÓLNE
rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia,
przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania zadań, problemów z różnych dziedzin życia szkolnego i codziennego
rozwijanie uzdolnień ucznia,
aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
kształtowanie postaw prospołecznych
.rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego

II. CELE SZCZEGÓŁOWE
uważnie analizować treść zadania oraz poszukiwać różnych, nietypowych rozwiązań,
czytać ze zrozumieniem tekst matematyczny,
korzystać z tabel, wykresów, diagramów, instrukcji oraz tekstów użytkowych,
interpretować informacje, wyciągać wnioski poparte poprawnym rozumowaniem,
rozwiązywać problemy praktyczne,
dostrzegać zależności matematyczne w otaczającym świecie,
współpracować w grupie,
prezentować rozwiązania zadań i problemów w sposób zrozumiały i czytelny,
sprawdzać otrzymane wyniki i korygować błędy,
rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego

III. CELE WYCHOWAWCZE

IV. TREŚCI NAUCZANIA

1. CZŁOWIEK – ISTOTA PRZEDSIĘBIORCZA- 12 GODZ
poznawanie siebie
podzaje potrzeb i ich hierarchia
przygotowanie się do autoprezentacji
struktura wypowiedzi, postawa, sposób mówienia
treści przekazywane podczas autoprezentacji
asertywność i twórcze myślenie
komunikacja interpresonalna
rozwiązywanie konfliktów
role społeczne i organizacyjne

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RODZINIE- 15 GODZ
zachowanie rodziny na rynku
proces przepływu pieniądza
dochody ze świadczeń
dochody z kapitału- lokaty, inwestycje
wydatki rodziny
budżet rodziny- racjonalne gospodarowanie pieniędzmi
wizyta w lokalnym sklepie i centrum handlowym

3. PROCENTY- 15 GODZ
przeglądając gazetę: polityka, gospodarka i społeczeństwo
ceny
płace
lokaty i kredyty
VAT i inne podatki
w kuchni i laboratorium

4. STATYSTYKA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO- 9 GODZ
odczytywanie danych statystycznych
zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
zdarzenia losowe

5. INFORMACJA I OBRAZ- 9 GODZ
wykresy
tabele i diagramy
mapy

V. METODY I FORMY PRACY
wykład połączony z pokazem, prezentacją multimedialną
obserwacja - zadaniem ucznia jest analizowanie szczegółowych operacji
pogadanka ucząca samodzielnego i prawidłowego pod względem logicznym myślenia uczniów, sterowane przez nauczyciela poprzez zadawanie odpowiednich pytań.
analiza wyników obserwacji - w wyniku obserwacji uczeń jest zdolny wytworzyć swoją wizję modelu czy procesu
projektowanie
sporządzanie planu rozumowania - stwarzanie uczniom możliwości wielokierunkowego myślenia
nauczanie problemowe - wykorzystywanie rozwiązania jednego problemu do tworzenia i rozwiązywania innych.

VI. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

zbiory zadań
komputery z dostępem do sieci internet
kalkulatory
tablica interaktywna
rzutnik
ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela
mini wykłady przygotowane przez nauczyciela
gazety (informacje dot. kursu walut, inwestycje)
foldery reklamowe z banków dotyczące lokat, kont
gazetki z centrum handlowego dotyczące promocji, obniżek cen, posezonowych wyprzedaży

VII. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Uczeń powinien:
pogłębić swoją wiedzę w zakresie matematyki oraz swoje zainteresowania
chętnie uczestniczyć w zajęciach
wykorzystać posiadaną wiedzę programową do rozwiązywania problemów
szukać różnych sposobów rozwiązania problemu
systematycznie realizować zadania o różnym charakterze
wybierać metody właściwe do rozwiązania zadania
przedstawić własne rozwiązanie zadania w sposób jasny i czytelny
analizować treść zadania
funkcjonować w sytuacji współzawodnictwa
rozwijać swoje zainteresowania matematyczne
wykorzystywać komputer i kalkulator w celu nauki matematyki
korzystać z różnych źródeł informacji w czasie uczenia się
umieć pracować w zespole, skutecznie komunikować się i negocjować
znać mechanizm przepływu pieniądza
dokonać wyboru korzystniejszej oferty bankowej-wybór lokaty, konta oszczędnościowego
śledzić kurs akcji na giełdzie
dokonać korzystnych zakupów
zaplanować budżet domowy o określonych cechach
rozwiązywać konflikty
znać swoje mocne i słabe strony, potrzeby
działać asertywnie
dokonać autoprezentacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.