X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11649
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Autor: Karolina Rybarczyk, Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593).
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).

§7 ust.2 pkt1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadanie do realizacji:
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. (Dz.U. z 2003r. Nr 118,poz.1112 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 260, poz..2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 214, poz. 1580).
- publikacje interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego, strony internetowe: www.codn.edu.pl, www.men.waw.pl oraz publikacje w prasie oświatowej.
Termin: wrzesień 2010 rok.
Dowody realizacji: wszczęcie postępowania: wniosek i plan rozwoju zawodowego.

Zadanie do realizacji:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji:
- omówienie zasad współpracy;
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- ustalenie terminów spotkań;
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
– konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza,
- współpraca w ramach organizowania imprez wewnątrzszkolnych;
- dostosowywanie się do uwag i zaleceń opiekuna.
Termin: wrzesień 2010, cały okres stażu.
Dowody realizacji: terminarz spotkań, arkusze obserwacji, scenariusze zajęć, arkusze uroczystości szkolnych.

Zadanie do realizacji:
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
Formy realizacji:
- aktywny udział w formach doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli;
- udział w pracach Rady Pedagogicznej;
- współpraca z gronem pedagogicznym;
- kontynuacja studiów podyplomowych – Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli (AWF Poznań);
- zdobycie kwalifikacji z zakresu pracy metodą Weroniki Sherborn;
Termin: cały okres stażu, wrzesień 2010 – styczeń 2011, 2012.
Dowody realizacji: lista obecności, dokument ukończenia studiów, praca dyplomowa, dokument ukończenia kursu.

Zadanie do realizacji:
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Formy realizacji:
- analiza dokumentacji szkolnej;
- opracowywanie indywidualnych programów edukacyjnych;
- przygotowanie i realizacja planów wynikowych;
- coroczna diagnoza klasy w zakresie ewaluacji oddziaływań wychowawczych;
- stosowanie aktywnych metod nauczania;
- opracowywanie pomocy dydaktycznych;
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania;
- przygotowywanie gazetek tematycznych i okolicznościowych.
Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: indywidualne programy edukacyjne; plany wynikowe, wpisy w dziennikach; sprawozdania;
pomoce dydaktyczne; arkusze testów, zadań.

Zadanie do realizacji:
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Formy realizacji:
- dzienniki lekcyjne;
- dziennik zajęć Koła Rękodzieła Artystycznego;
- arkusze ocen;
- diagramy rozwoju ucznia.
Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: wpisy w dziennikach; wpisy w arkuszach ocen; uzupełnione diagramy.

Zadanie do realizacji:
Wymiana i dzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniami.
Formy realizacji:
- organizacja i udział w lekcjach otwartych;
- przeprowadzenie spotkania z gronem pedagogicznym w ramach ćwiczeń z zakresu choreoterapii;
- przedstawienie ćwiczeń z zakresu pracy metodami Weroniki Sherborne na forum grona pedagogicznego.
Termin: zgodnie z harmonogramem; luty/marzec 2011; luty/marzec 2013.
Dowody realizacji: scenariusze zajęć, arkusze obserwacji.

Zadanie do realizacji:
Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań zawodowych.
Formy realizacji:
- analizowanie i omawianie z opiekunem stażu poczynionych działań;
- autoanaliza własnych dokonań;
- wprowadzanie stosownych korekt;
- przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego;
- formułowanie wniosków do dalszej pracy.
Termin: cały okres stażu; koniec każdego półrocza i roku szkolnego.
Dowody realizacji: sprawozdania.

§7 ust.2 pkt2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;


Zadanie do realizacji:
Wskazywanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Formy realizacji:
- prowadzenie zajęć w ramach Koła Rękodzieła Artystycznego;
- organizowanie okazjonalnych wystaw prac uczniów;
- przygotowywanie dekoracji okolicznościowych;
- udzielanie pomocy i zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych oraz międzyszkolnych;
- organizacja i współorganizacja imprez szkolnych;
- udział i współorganizacja imprez sportowych;
- przygotowywanie uczniów do wystąpień podczas szkolnych uroczystości;
Termin: cały okres stażu; podczas szkolnych uroczystości; według harmonogramu.
Dowody realizacji: wpisy w dzienniku; dokumentacja fotograficzna; wytwory prac.

Zadanie do realizacji:
Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych.
Formy realizacji:
- rozpoznawanie i udzielanie pomocy uczniom w sytuacjach trudnych;
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
- spotkania z rodzicami;
- uwzględnianie w pracy wychowawczej potrzeb i zainteresowań uczniów;
- organizacja imprez klasowych: Andrzejki, Wigilia, urodziny;
- przygotowywanie gazetek ściennych o różnorodnej tematyce;
- współorganizowanie i sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych;
- organizowanie konkursów i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach;
Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: wpisy w dzienniku.

§7 ust.2 pkt3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Zadanie do realizacji:
Stosowanie technologii komputerowej w dokumentacji.
Formy realizacji:
- opracowywanie rocznych planów wynikowych, kryteriów i wymagań edukacyjnych, konspektów i scenariuszy zajęć, indywidualnych programów edukacyjnych oraz sprawozdań przy pomocy komputera;
- materiały do realizacji zajęć, zaproszenia, dyplomy;
- przygotowywanie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów z historii oraz wiedzy o społeczeństwie;
- sporządzanie pomocy dydaktycznych do zajęć;
- pozyskiwanie informacji zamieszczonych na stronach www.
- opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”;
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych wykorzystywanych podczas lekcji oraz uroczystości szkolnych;
Terminy realizacji: cały okres stażu; wrzesień 2010; według harmonogramu.
Dowody realizacji: dokumentacja piśmiennicza, płyty CD.

Zadanie do realizacji:
Stosowanie technologii komputerowej w pracy z uczniami.
Formy realizacji:
- prowadzenie zajęć w pracowni multimedialnej z wykorzystaniem edukacyjnych gier i programów komputerowych;
- nauka umiejętnego pozyskiwania informacji za pomocą internetu;
Terminy realizacji: zgodnie z planem wynikowym.
Dowody realizacji: wpisy w dziennikach.

Zadanie do realizacji:
Oddziaływanie na zmysły.
Formy realizacji:
- korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video;
- prowadzenie zajęć w Sali Doświadczania Świata;
Termin: zgodnie z planem wynikowym.
Dowody realizacji: wpisy w dziennikach.


§7 ust.2 pkt4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Zadanie do realizacji:
Zapoznanie z dokumentacją szkoły.
Formy realizacji:
- analiza Orzeczeń Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych;
- analiza indywidualnych programów edukacyjnych;
- zapoznanie z pozostałą dokumentacją dotyczącą uczniów naszej szkoły.
Termin: na bieżąco.

Zadanie do realizacji:
Obserwacja zachowań uczniów.
Formy realizacji:
- konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
- indywidualne rozmowy z uczniami;
- coroczna diagnoza oddziaływań wychowawczych;
- kontakty z rodzicami i opiekunami uczniów;
- systematyczna kontrola zachowania wychowanków.
Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: wpisy w dzienniku.

Zadanie do realizacji:
Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.
Formy realizacji:
- samodzielne studiowanie literatury;
- udział w spotkaniach, kursach, szkoleniach;
- korzystanie z publikacji zamieszczonych na stronach www;
- wykorzystanie wiedzy pozyskanej podczas studiów podyplomowych.
Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: lista obecności, zaświadczenia.

§7 ust.2 pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadanie do realizacji:
Gromadzenie wybranych przepisów prawa oświatowego, pomocy społecznej postępowania w sprawach nieletnich.
Formy realizacji:
- analiza aktów prawnych, dzienników urzędowych, dzienników ustaw;
- śledzenie zmian w przepisach prawnych;
- zapoznanie z zasadami przyznawania uczniom stypendiów socjalnych.
Termin: na bieżąco.
Dowody realizacji: kserokopie wybranych aktów prawnych oraz dokumentów.

Zadanie do realizacji:
Zapoznanie się z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego.
Formy realizacji:
- analiza Statut Szkoły, ZWO, programów oraz regulaminów obowiązujących w szkole (kodeks pracy), sposobów prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji (dzienniki, arkusze ocen);
Termin: wrzesień 2010, na bieżąco.

Zadanie do realizacji:
Aktywny udział w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji dokumentacji szkolnej.
Formy realizacji:
- przygotowywanie sprawozdań i opracowań na posiedzenia Rady Pedagogicznej;
- prace w zespołach;
Termin: na bieżąco.
Dowody realizacji: dokumentacja piśmiennicza.

Zadanie do realizacji:
Analizowanie znajomości przepisów prawnych i rozporządzeń dotyczących szkolnictwa specjalnego.
Formy realizacji:
- systematyczne śledzenie zmian odnoszących się do funkcjonowania placówek szkolnictwa specjalnego;
Termin: na bieżąco.
Dowody realizacji: kserokopie dokumentów.

Zadanie do realizacji:
Przestrzeganie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:
- skrupulatne realizowanie planu rozwoju zawodowego;
- systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej stażu;
- sporządzanie sprawozdań.
Termin: na bieżąco, cały okres stażu.
Dowody realizacji: teczka z dokumentacją.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.