X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11576

Program koła teatralnego

Program pracy koła teatralnego dla klas I-III
szkoły podstawowej

"Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi,
i jakimi są".

Tove Johsson

WSTĘP
Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Wzbogaca się zasób słownictwa. Dzieci chętniej sięgają po książkę. Łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania.
Dzieci bardzo lubią wszelkiego rodzaju inscenizacje, przedstawienia, gry dramowe, ponieważ są one oparte na zabawie, która jest bliska każdemu dziecku. Poprzez zabawę w aktorów zaspakajają swoje potrzeby takie jak: chęć działania, pragnienie akceptacji w grupie. Bawiąc się, odtwarzając różne role dziecko kompensuje niedostatki, w których żyje. Sztuka umożliwia mu przeniesienie się, choć na chwilę, w piękny, bajkowy świat.
Zajęcia teatralne są ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Może choć trochę oderwą dzieci od ekranu telewizyjnego i komputerowego.

CEL GŁÓWNY:
Głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, stymulowanie aktywności poprzez wzmacnianie w dziecku poczucia własnej wartości, integracja zespołu, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Zapoznanie z głównymi formami teatralnymi, słownictwem i wiadomościami dotyczącymi pojęcia „Teatr".
• Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.
• Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchu i mimiki.
• Doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanych przedstawieniach.
• Rozwijanie uzdolnień indywidualnych.
• Kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych.
• Kompensacyjna i terapeutyczna rola kółka teatralnego w stosunku do dzieci mających trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach.

METODY PRACY:
1. Podające (przyswajanie podanego tekstu).
2. Problemowe (odkrywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów).
3. Aktywizujące (przeżywanie treści i wartości).
4. Ekspresyjne ( wyrażanie uczuć, emocji, postaw, poglądów).
5. Praktyczne (zmienianie rzeczywistości i samego siebie w dramie, sztuce teatralnej, inscenizacji).

HASŁA PROGRAMOWE, DZIAŁANIA:
1. Poznajmy się
• Zabawy integracyjne.
• Zabawy ruchowe.
• Zabawy ze śpiewem.
Wykorzystanie zasobów KLANZY i własnych pomysłów.
2. Co to jest teatr?
• Zapoznanie i utrwalanie pojęć związanych z teatrem.
• Organizacja wyjazdu na przedstawienie teatralne lub do kina.
• Zorganizowanie konkursu ,,Co wiem o teatrze?”
3. Poprawnie mówimy i pięknie czytamy
• Nauka prawidłowego oddychania.
• Ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę.
• Emisja i modulacja głosu.
• Doskonalenie techniki głośnego czytania z właściwą intonacją.
• Doskonalenie umiejętności recytacji wierszy.
• Ćwiczenia pamięci.
• Słuchanie wzorcowych interpretacji w wykonaniu aktorów.
4. Zabawy w teatr
• Kalambury.
• Scenki pantomimiczne.
• Mini improwizacje.
• Ilustrowanie ruchem, opowieści muzyczne.
• Zabawy naśladowcze.
• Gry i zabawy odprężające.
5. Czy teatr to tylko aktorzy?
• Zapoznanie z różnymi wytworami plastycznymi potrzebnymi w teatrze.
• Projektowanie i wykonywanie dekoracji.
• Projektowanie kostiumów.
• Wykonanie odpowiednich rekwizytów.
• Dobieranie podkładów muzycznych do określonych scen sztuki.
• Zabawa w plastyków teatralnych
-wykonanie afiszy,
-zaproszeń i biletów wstępu.
6. Tworzymy teatr
• Przygotowanie różnych inscenizacji.
• Prezentowanie się podczas apeli, projektów i przedstawień okolicznościowych.
Nawiązanie współpracy z domem rodzinnym dziecka, przedszkolem i innymi placówkami użyteczności społecznej ( np.: szpital, dom dziennego pobytu...).
7. Poznajemy teatr
• Organizowanie wyjść i wycieczek do teatru.
• Organizowanie spotkań z aktorami.
• Poznajemy i przestrzegamy zasady kulturalnego zachowania się.

PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA
UCZEŃ:
• Posługuje się pojęciem ,,teatr” we właściwym znaczeniu.
• Zna zajęcia ludzi pracujących w teatrze.
• Zna terminy dotyczące teatru.
• Poprawnie wypowiada się i czyta z właściwą intonacją.
• Potrafi przedstawić scenki, zagadki pantomimiczne i krótkie inscenizacje.
• Szybko zapamiętuje krótkie teksty.
• Przedstawia za pomocą ruchu, mimiki, gestów różne sytuacje, uczucia.
• Wie, jak urządzić scenę i co jest do tego potrzebne.
• Wykonuje elementy dekoracji za pomocą technik plastycznych
• Projektuje kostiumy wykonuje elementy strojów teatralnych
• Potrafi wykonać proste rekwizyty.
• Określa nastrój słuchanego utworu.
• Potrafi zaprojektować i wykonać afisz, zaproszenia i bilety wstępu.
• Pokonuje tremę. Prezentuje swoje umiejętności.
• Współpracuje w grupie.
• Kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych.

EWALUACJA

Ewaluację programu stanowią wspólne rozmowy, dyskusje, próby oceny pracy po zajęciach, próbach, przedstawieniach. Doskonałą oceną są opinie rodziców, nauczycieli i innych dzieci zaproszonych na przedstawienia. Najczęściej oceny najbliższych są bardzo pochlebne, co umożliwia dzieciom przeżycie sukcesu i bardziej mobilizuje je do pracy. Inną formą ewaluacji jest przygotowanie wystawki fotograficznej, prowadzenie kroniki czy publikacje na stronie internetowej szkoły.
UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU

Program jest przewidziany do realizacji podczas zajęć koła zainteresowań, więc już z założenia przeznaczony jest dla chętnych dzieci. Może być realizowany przez trzy kolejne etapy edukacji, ponieważ zagadnienia mogą być rozszerzane, modyfikowane i dostosowywane do aktualnym możliwości i zainteresowań dzieci.
Zajęcia odbywają się jedną godzinę tygodniowo.

mgr Bożena Kołodziejczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.