X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11415
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZASZYNIE

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

Cel podstawowy stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

BOŻENA OSENKOWSKA – RAJCHEL ANNA HAŃCZUK
(imię i nazwisko nauczyciela) (imię i nazwisko opiekuna stażu)

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ODBYWAJĄCEGO STAŻ BOŻENA OSENKOWSKA - RAJCHEL
NAZWA I ADRES PLACÓWKI SZKOŁA PODSTAWOWA CZASZYN 191
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU ANNA HAŃCZUK
CZSA TRWANIA STAŻU 01.09.2010 – 31.05.2011
PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
OSOBY WSPÓŁPACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji z internetu i prasy poświęconej oświacie
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu wrzesień 2010
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej współpracy
-potwierdzony przez dyrektora
planu rozwoju zawodowego - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna
stażu. Opiekun stażu wrzesień 2010 i na bieżąco przez okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły - analiza dokumentacji szkoły
* Statut szkoły
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników i konspektów
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
- sporządzenie dokumentacji szkoły
- czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze Od września do maja
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce - poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i innych programów nauczania.
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu

opiekun stażu wrzesień 2010
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły
- analiza regulaminu BHP - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
wrzesień 2010
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji
- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- opracowywanie planów tygodniowych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań z rodzicami - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów tygodniowych, protokołów
Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.

Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2010

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów tygodniowych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym
- tworzenie tygodniowych planów dydaktyczno- wychowawczych - plan pracy zatwierdzony do realizacji
Okres stażu

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu Systematycznie przez cały rok

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
- zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu

Współpraca z logopedą - rozmowa z logopedą szkolnym - pomoc dzieciom w korygowaniu wad wymowy
- potwierdzenie logopedy Na bieżąco cały rok

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem.
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie i opracowywanie swoich artykułów,
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych.
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne Cały rok

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych ze stron internetowych - pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów Cały rok

Uczestnictwo w wewnątrz
szkolnych formach doskonalenia
- hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w konferencjach szkoleniowych, zespole samokształceniowym
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - zeszyt hospitacji
- referat Okres stażu
Tworzenie kroniki - wykonywanie zdjęć uwieczniających ważne momenty z życia Cały rok

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe - poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- korzyści materialne dla grupy - zeszyt wychowawcy grupy Od września do maja

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- zaświadczenia o ukończonych kursach - notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia Okres stażu
Udział w konkursach i uroczystościach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych

- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych i szkolnych
-udział w wycieczkach szkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami,
- integracja grup - potwierdzenie n-la współpracującego
- zdjęcia
- prasa, media Nauczyciel prowadzący Okres stażu
Współpraca z biblioteką szkolną i wiejską
- zajęcia w bibliotece
- przygotowanie dziecka do korzystania z różnych form zdobywania wiedzy - zdobycie nowych doświadczeń - potwierdzenie pracownika biblioteki
Pracownik biblioteki Cały rok
Współpraca z różnymi instytucjami życia społecznego np.: policją - spotkania w szkole z przedstawicielami różnych instytucji - zaznajomienie się z różnymi instytucjami i ich organizacją
Scenariusze zajęć Np.: Policja Cały rok
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Diagnoza Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Wyniki w nauce uczniów - karty pracy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
- arkusze obserwacji Pedagog szkolny Cały rok

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

- przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- pokorne przyjmowanie uwag
- scenariusze zajęć Opiekun stażu Przez cały rok

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

- obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji Okres stażu

........................................ ........................................
Miejscowość i data Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.