X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11359
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty – mgr Anna Sirota
Wykształcenie- wyższe magisterskie
Placówka oświatowa: ZSP im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim
Staż pracy: 4 lata
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010- 31.05.2013)

( Zastrzega się możliwość modyfikacji PRZ w trakcie trwania stażu)

Chełmsko Śląskie 10.09.2010r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
UWAGI

1.Poznanie procedur awansu zawo-dowego.

-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego ( Karta Nauczyciela , Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe, „Głos Nauczycielski” )

IX.2010

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.


2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.

-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
-Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
-Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego;
-Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;
-Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.


IX.2010
IX.2010

IX.2010
IX.2010
2 x w roku
szkolnym
2 x w roku szkolnym
Według harmonogramu
Na bieżąco
Na bieżąco

VI.2013

Wniosek
Kontrakt.

Plan rozwoju zawodowego.
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć, wnioski.

Scenariusze zajęć, wnioski.

Scenariusze zajęć, wnioski.

Notatki.
Scenariusze, zaświadczenia, pomoce, notatki.
Sprawozdanie.

3.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

-Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- rady szkoleniowe;
-Udział w warsztatach metodycznych- konferencje – według potrzeb własnych i placówki;
-Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali;
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
- Udział w warsztatach „ Nauczyciel kontraktowy w awansie”

Według harmonogramu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Notatki, zaświadczenia.

Zaświadczenia, notatki.
Materiały, pomoce, zdjęcia.

Scenariusze zajęć.

Zaświadczenie

4.Doskonalenie warsztatu pracy.
prowadzenie zajęć otwartych
prowadzenie zajęć w ramach WDN

-Realizowanie elementów następujących programów:
* program „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
* pedagogiki zabawy Klanza;
* Metod gimnastyki twórczej Labana, Orffa, Sherborne.
* korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, poświęconych awansowi zawodowemu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.

5.Wykorzystywanie nowatorskich form pracy.

-Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
-Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych na terenie ZSP
-Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach,, spartakiadach.

Okres stażu

Okres stażu.
Okres stażu

Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zdjęcia.
Zaświadczenia.

6.Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja.

-Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
-Opracowanie pomocy dydaktycznych;
-Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu;
-Udział w konkursach plastycznych regionalnych i ogólnopolskich
-Zorganizowanie konkursu plastycznego w przedszkolu
- Publikowanie własnych prac : opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
- udostepnienie nauczycielom scenariuszy zajęć

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Według potrzeb

Scenariusze zajęć.
Materiały, pomoce, notatki.
Scenariusze, zdjęcia.
Zaświadczenia.
Zaświadczenia.

7.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

-Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
-Założenie i prowadzenie teczek współpracy z rodzicami;
-Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka;
-Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej.
- Prowadzenie kroniki przedszkolnej
- Przygotowanie indywidualnego programu pracy gimnastyki korekcyjnej

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Dziennik zajęć.
Teczka współpracy.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.

Plan pracy

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
UWAGI

1.Współpraca z rodzicami.

-Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;
-Konsultacje indywidualne z rodzicami – stworzenie punktu konsultacyjnego
-Zajęcia otwarte dla rodziców;
-Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń;
-Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych ( dekoracje, ubiór na przedstawienia, zbiórka książek i przekazanie ich dzieciom z domu dziecka )
-Pedagogizacja rodziców;
-Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców „Przedszkole mojego dziecka?”

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Notatki,
lista obecności.
Notatki,
lista obecności.
Scenariusze,
lista obecności.
Notatki.

Scenariusze, zdjęcia.

Notatki.
Ankieta, opracowanie ankiety.

2.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

-Obserwacja dzieci na tle grupy; opracowanie jednorodnego arkusza obserwacji
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;
-Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
- Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu między grupowego ;

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Teczka obserwacji, notatki.
Notatki.
Scenariusze zajęć.

3.Praca z dziećmi z trudnościami.

-Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
- opracowanie scenariuszy zajęć z dziećmi nieśmiałymi

Okres stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika.

4.Zajęcia dodatkowe

-Zorganizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ramach godzin pozaetatowych ( wolontariat)
- Opracowanie harmonogramu pracy w przedszkolu

2010\2011

Plan pracy na cały rok

5.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

-Organizowanie wycieczek do Straży pożarnej, Muzeum Tkaczy Chełmskich;

-Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
-Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i przedszkola.
- Nawiązanie współpracy z tv kablową w Kamiennej Górze – zaproszenie na wybrane imprezy okolicznościowe

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu.

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku.

Plany współpracy z instytut-cjami.
Plany współpracy z instytut-cjami.
Podziękowania.

6.Wspólpraca z innymi nauczycielami.

- Wdrażanie pomysłów zajęć zaczerpniętych w trakcie rozmów z innymi nauczycielami; wymiana scenariuszy;
-Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek;
-Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Okres stażu
Okres stażu

Notatki, wpisy do dziennika, podziękowania.

7.Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.

-Studiowanie literatury pedagogicznej;
-Udział w warsztatach doskonalących.

Okres stażu Okres stażu

Notatki.
Zaświadczenia, notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
UWAGI

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

-Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
-Opracowanie dokumentów, dyplomów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu;
-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
-Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe , pozyskiwanie ciekawych informacji

Okres stażu
Na bieżąco

Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Zdjęcia, pomoce.
Dokumentacja.

Dokumentacja.
Notatki.
Notatki.
Notatki.

Notatki, potwierdzenia.

2.Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych

-Zamieszczenie planu na stronie internetowej
- Umieszczenie ciekawych scenariuszy zajęć

Okres stażu

Zaświadczenie.

3.Umieszczanie na tablicy ciekawych artykułów dla rodziców.

-Prezentacja wybranych artykułów dotyczących problemów w wychowaniu dzieci,

Okres stażu

Artykuły dla rodziców

4.Utworzenie i prowadzenie strony internetowej przedszkola.
-Współredagowanie , publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej.

Na bieżąco

Strona internetowa, zdjęcia.

5. Wykorzystanie w trakcie zajęć technologii komputerowej
- Wprowadzenie elementów świata komputerowego w życie grupy- zapoznanie dzieci z obsługą komputera i programów dostosowanych do wieku dzieci „Sokrates” , „Gratka”

Okres stażu

Scenariusze zajęć , zapisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
UWAGI

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.

-Aktualizacja wiedzy i gromadzenie fachowej literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
-Samokształcenie się- zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

Okres stażu

Okres stażu

Zaświadczenia, notatki.

Wykaz lektur, notatki.

2.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.

-Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Okres stażu

Notatki.

3.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

-Opracowanie arkusza obserwacji dzieci oraz zbieranie informacji na temat wychowanków.
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
-Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka.

Na bieżąco

Okres stażu
Na bieżąco

Arkusz obserwacji, notatki.

Notatki.
Notatki.

4.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących proble-mów.

-Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.

Na bieżąco

Wpisy do dziennika, notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOKUMENTACJA
UWAGI

1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

-Analiza dokumentacji:
* Ustawa o systemie oświaty;
* Karta Nauczyciela;
* Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
* Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej;
* Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania;
*Konwencja o Prawach Dziecka;
-Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet);
-Udział w konferencjach o systemie oświaty;
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat;
-Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego;
-Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz- przedszkolne).
- Znajomość przepisów współorganizacji wycieczek, wyjść dzieci z placówki


Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Akty prawne, notatki.

Notatki.

Notatki, potwierdzenia.
Notatki, potwierdzenia.
Notatki.
Dokumentacja.

2.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowa-wczych i opiekuńczych.

-Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;

-Współpraca z gronem pedagogicznym.

Według harmonogramu
Na bieżąco

Notatki.

Notatki.

PODPIS:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.