X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 11328

Radzę sobie coraz lepiej - plan pracy wyrównawczej i wspomagającej w grupie dzieci 6 - letnich

Opracowała:
Jolanta Czyż

„RADZĘ SOBIE CORAZ LEPIEJ”
-plan pracy wyrównawczej i wspomagającej
dla dzieci 6- letnich

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”.

Janusz Korczak

Wprowadzenie:

Zajęcia wyrównawcze w klasie pierwszej przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.
Źródła tych potrzeb to:
- fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe,
- deficyty rozwojowe,
- zaniedbania środowiskowe,
- częste nieobecności w szkole spowodowane chorobami.

Na zajęcia wyrównawcze przewidziano jedną godzinę tygodniowo.

Cele ogólne:

- eliminacja niepowodzeń szkolnych,
- wyrównywanie istniejących braków,
- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego
dziecka na miarę indywidualnych możliwości.

Cele szczegółowe:

1.Mówienie i słuchanie:
- uczeń umie komunikatywnie i poprawnie wypowiadać się.

2.Czytanie:
- uczeń rozpoznaje litery, odczytuje słowa i kojarzy je z desygnatem,
- uczeń czyta tekst i rozumie jego treść.

3.Pisanie:
- uczeń odwzoruje i przepisze tekst.
- uczeń uzupełni, zmodyfikuje i stworzy tekst.

4.Stosowanie wiedzy i umiejętności:
- uczeń zna podstawowe zasady gramatyki i ortografii i stosuje je w praktyce.
– uczeń orientuje się w przestrzeni,
– uczeń odczytuje godziny na zegarze,
– uczeń dodaje i odejmuje w zakresie 20 z przekroczeniem i bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

Procedury osiągania celów:

Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka.
Indywidualizacja ta polega na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań.
Punktem wyjścia jest dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych
uczestników zajęć. Układy ćwiczeń, o różnym stopniu trudności, poprzedzone są krótką i jasną instrukcją. Dzieci w czasie zajęć powinny czuć się odprężone, spokojne. Bardzo ważne, więc jest ocenianie postępów wzmacnianiem pozytywnym.
Zajęcia często mają charakter zabawowy. Metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Ewaluacja:

1. Sposoby ewaluacji:
- diagnoza wstępna - rozpoznanie stanu wiedzy i możliwości oraz specyficznych potrzeb
edukacyjnych uczestników zajęć,
- diagnoza bieżąca - szczegółowe rozpoznawanie osiągnięć,
- diagnoza sumująca - pomiar osiągnięć ucznia.
2. Badanie osiągnięć uczniów:
- prowadzenie dokumentacji,
- materiały pracy indywidualnej,
- rozmowy z nauczycielami uczącymi, rodzicami.


Program pracy

Tematyka zajęć Uwagi
EDUKACJA POLONISTYCZNA

Mówienie i słuchanie

Ćwiczenia słuchu fonematycznego:
-podział wyrazów na sylaby,
-liczenie sylab,
-tworzenie sylab otwartych,
-tworzenie sylab z podaną głoską,
-segregowanie według głosek,
-wydzielanie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową:
-dzielenie zdań na wyrazy
-wyodrębnianie samogłosek w nagłosie i wygłosie
-rozpoznawanie spółgłosek w nagłosie i wygłosie
-rozpoznawanie głosek i liter w wyrazach.

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne:
-przeprowadzanie ćwiczeń usprawniających język,
-przeprowadzanie ćwiczeń usprawniających wargi.

Ćwiczenia w mówieniu:
-odpowiadanie na pytania nauczyciela,
-opisywanie obrazka,
-opowiadanie treści krótkiej historyjki obrazkowej,
-układanie i wypowiadanie krótkich zdań.

Pisanie

Ćwiczenia usprawniające funkcje manualne:
-lepienie kulek z plasteliny,
-układanie wzorów,
-uzupełnianie szablonów,
-odwzorowywanie elementów literopodobnych,
-odwzorowywanie liter według wzorów.

Ćwiczenia wdrażające do samodzielnego pisania wyrazów:
-odwzorowywanie wyrazów,
-przepisywanie wyrazów,
-uzupełnianie wyrazów brakującą literą lub sylabą,
-prawidłowe łączenie liter w wyrazach,
-właściwe stosowanie dwuznaków i liter specyficznych dla języka polskiego,
-prawidłowa pisownia wyrazów z „ą” i „ę” oraz zmiękczeń,
-pisanie ze słuchu i z pamięci,
-pisownia wyrazów wielką literą.

Czytanie

-ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową,
-ćwiczenia w czytaniu krótkich wyrazów (literowanie, głoskowanie, sylabizowanie),
-czytanie wyrazów z grupami spółgłoskowymi i z dwuznakami,
-czytanie krótkich tekstów.

Stosowanie wiedzy i umiejętności

-układanie wyrazów z rozsypanek literowych i sylabowych,
-układanie zdań z rozsypanek wyrazowych,
-dobieranie podpisów do obrazków,
-uzupełnianie luk w zdaniach,
-segregowanie historyjek obrazkowych według logicznej kolejności.

EDUKACJA MATEMATYCZNA
- Określanie i przedstawianie wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie
i w przestrzeni.
- Porównywanie i porządkowanie przedmiotów.
- Rozpoznawanie figur geometrycznych.
- Klasyfikacja przedmiotów według podanej cechy, przeliczanie elementów zbiorów i porównywanie ich.
- Liczenie przedmiotów w zakresie 0 - 20.
- Zapisywanie liczb od 0 - 20 cyframi i odczytywanie ich.
- Dopełnianie do pełnej dziesiątki.
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
- Odczytywanie godzin na zegarze.
- Dni tygodnia, ich nazwy oraz kolejność.
- Porównywanie liczebności zbiorów.
- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem i bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
- Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100, liczenie dziesiątkami, porównywanie liczb dwucyfrowych.
- Wiadomości praktyczne: dni tygodnia; liczenie pieniędzy (zł, gr.); jednostki długości (cm, m); jednostki wagi (dag, kg); jednostki pojemności (l).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.