X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11319
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel: mgr Agata Rusiłowicz
Przedmiot: wychowanie fizyczne
Miejsce odbywania stażu: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2011, 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Penar

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a. Wewnątrzszkolnych,
b. Pozaszkolnych,
c. Samokształcenia.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole (§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1*)

1. Zadanie: Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy i rozporządzenia). Osoby wspierające: Opiekun stażu. Sposób dokumentowania: Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego. Termin: wrzesień 2010.
2. Zadanie: Poznanie oświatowych akt prawnych: Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS. Formy realizacji: Analiza dokumentacji. Osoby wspierające: Dyrektor, opiekun stażu, bibliotekarz. Sposób dokumentowania: Notatki własne Termin: wrzesień 2010.
3. Zadanie: Zapoznanie z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Formy realizacji: Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami. Osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor, Inni nauczyciele Sposób dokumentowania: Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Termin: wrzesień 2010.
4. Zadanie: Poznanie: dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, WSO, Plan WDN, Program Wychowawczy i Profilaktyki, Regulaminem prowadzenia dokumentacji szkolnej, innymi regulaminami m.in. regulaminem dyżurów szkolnych, opracowanie planu pracy na rok szkolny 2010/2011. Formy realizacji:Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników Osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor Sposób dokumentowania: Wpisy w dziennikach, plan pracy na rok 2010/2011 Termin: wrzesień / październik 2010.
5. Zadanie: Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Formy realizacji: Udział w Radach Pedagogicznych
i zespole ds. wychowania fizycznego, organizowanie uroczystości szkolnych. Osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor szkoły, Nauczyciele Sposób dokumentowania: Lista obecności na Radach Pedagogicznych i spotkaniach zespołu ds. wychowania fizycznego. Termin: Na bieżąco.
6. Zadanie: Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole. Formy realizacji: Udział w szkoleniu wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych. Osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor Sposób dokumentowania: Lektura obowiązujących przepisów. Termin: wrzesień / październik 2010.

II. Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków, umiejętność omawiania obserwowanych zajęć (§6 ust. 1 pkt 2, §6 ust.2 pkt 4*)

1. Zadanie: Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Formy realizacji: Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem. Osoby wspierające: Opiekun stażu Sposób dokumentowania: Opracowanie zasad współpracy, karta kontraktu. Termin: wrzesień 2010.
2. Zadanie: Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Formy realizacji: Opracowanie zakresu i tematów zajęć. Osoby wspierające: Opiekun stażu Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. Termin: wrzesień 2010.
3. Zadanie: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Formy realizacji: Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun stażu, Nauczyciele Sposób dokumentowania: Wnioski z obserwacji i hospitacji. Termin: Raz w miesiącu.
4. Zadanie: Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. Formy realizacji: Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp. Osoby wspierające: Opiekun stażu Dyrektor szkoły. Sposób dokumentowania: Wspomniane dokumenty, sprawozdania z realizacji zadań. Termin: Na bieżąco.

III. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły (§6 ust. 1 pkt 3, §6 ust.2 pkt 4*)

1. Zadanie: Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron. Formy realizacji: Działanie autorefleksyjne. Osoby wspierające: Opiekun stażu Sposób dokumentowania: Samoocena i wnioski do dalszej pracy. Termin: Na bieżąco.
2. Zadanie: Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora. Formy realizacji: Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun stażu, Nauczyciele Sposób dokumentowania: Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji. Termin: Raz w miesiącu.
3. Zadanie: Analiza i samoocena swojej pracy. Formy realizacji: Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych. Osoby wspierające: Opiekun stażu Sposób dokumentowania: Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy. Termin: Na bieżąco.
4. Zadanie: Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów pragnących rozwijać swoje umiejętności. Formy realizacji: Zajęcia z art. 42 KN (SKS). Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun stażu. Sposób dokumentowania: Dziennik zajęć pozalekcyjnych. Termin: Okres stażu.

IV. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (§6 ust. 1 pkt 4*)

1. Zadanie: Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. Formy realizacji: Udział w kursach, szkoleniach i konferencjach. Osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor, Nauczyciele, bibliotekarze Sposób dokumentowania: Zaświadczenie, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Termin: W trakcie stażu.
2. Zadanie: Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Formy realizacji: Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism i książek pedagogicznych, psychologicznych i specjalistycznych, aktywny udział w: WDN, Radach szkoleniowych, Zespole ds. wychowania fizycznego. Osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor Sposób dokumentowania: Pisemne omówienie tematyki wybranych numerów czasopism, dokumentacji własna, zaświadczenia, protokoły, listy obecności. Termin: W trakcie stażu.
3. Zadanie: Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Formy realizacji: Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera. Opracowywanie materiałów do umieszczenia na stronie szkoły dot. sportowego życia szkoły. Osoby wspierające: Opiekun stażu, Nauczyciel informatyki Sposób dokumentowania: Teczka stażysty. Termin: W trakcie stażu.

V. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3*)

1. Zadanie: Zapoznanie z Programem Wychowawczym Szkoły oraz związaną z nim dokumentacją. Formy realizacji: Rozmowa ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji. Analiza Programu Wychowawczego. Troska o dobry kontakt z rodzicami. Osoby wspierające: Dyrektor, Opiekun stażu, Inni nauczyciele, Pedagog, Psycholog Sposób dokumentowania: Notatki z przeprowadzonych rozmów. Termin: W trakcie stażu.
2. Zadanie: Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym. Formy realizacji: Kontakty z pedagogiem i psychologiem szkolnym, realizacja zadań programu wychowawczego, współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami. Osoby wspierające: Opiekun stażu, Inni nauczyciele, Pedagog, Psycholog Sposób dokumentowania: Notatki z przeprowadzonych rozmów. Termin: W trakcie stażu.
3. Zadanie: Współpraca ze środowiskiem uczniów. Formy realizacji: Promowanie imprez sportowych organizowanych przez Grupę Trefl, współpraca z koordynatorem programów edukacyjnych Grupy Trefl. Organizacja imprezy rekreacyjnej Szkolny Marszobieg na Orientację. Osoby wspierające: Opiekun stażu Sposób dokumentowania: Teczka stażysty. Termin: Na bieżąco.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. nr 118 poz. 1112, z późn. zm.)

Niniejszy plan rozwoju zawodowego jest dokumentem otwartym i w trakcie jego realizacji mogą być naniesione zmiany.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.