X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1122
Dział: Gimnazjum

Program szkolenia dla grup naborowych w strzelectwie sportowym

WSTĘP

Ze względu na duże zainteresowanie dziewcząt i chłopców strzelectwem sportowym w roku 2004 zgłosiłam naszą szkołę do Ligi Obrony Kraju.
Postanowiłam zostać opiekunem szkolnej grupy strzelectwa sportowego.
Zajęcia skierowane są do młodzieży klas gimnazjalnych.
Prezentowany przeze mnie program szkolenia dla grup naborowych w strzelectwie sportowym jest wstępnym etapem szkolenia.
Do sekcji strzelectwa sportowego kwalifikuję uczennice i uczniów z bardzo dobrym stanem zdrowia, odpowiedzialne, sprawne siłowo oraz posiadające zgodę rodziców.

UWAGI O REALIZACJI.

Program realizowany jest w ramach zajęć SKS. Na jego realizację przeznaczam 2 godziny tygodniowo, tj. 75 godzin w roku szkolnym. Zajęcia odbywają się w lokalu LOKU. W szkoleniu pomagają mi zatrudnieni tam pracownicy. Nauczanie obejmuje jeden etap szkolenia. Etap ten składa się z dwóch semestrów, które kończą się sprawdzianem wewnątrzszkolnym w którym wyłaniam „KRÓLA STRZELCÓW” kategorii chłopców i dziewcząt.
Najważniejszym sprawdzianem umiejętności jest uczestnictwo w ”GORZOWSKIEJ SPARTAKIADZIE MŁODZIEŻY”.
Dwa razy do roku przeprowadzam diagnozę pracy treningowej w celu określenia poziomu celności strzelania i wykluczenia przypadkowego „szczęścia”. Diagnozę przeprowadzam na podstawie własnego testu w miesiącu październiku-diagnoza wstępna i w miesiącu maju-diagnoza końcowa.
W trakcie nauczania duży nacisk kładę na kształtowanie siły względnej, siły mięśni obręczy barkowej i nóg oraz na prawidłową technikę trzymania broni. Przez cały czas dużo uwagi poświęcam sferze wychowawczej.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW.

Program mój wymaga, aby uczennice i uczniowie byli świadomi swego uczestnictwa w zajęciach, aby ambitnie dążyli do osiągania celów, poprzez zdyscyplinowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.
Rola moja nie ogranicza się tylko do nauczania. Bacznie obserwuję, doradzam, kieruję, asekuruję, dopinguję, motywuję do przezwyciężania stresu, niejednokrotnie pełnię rolę psychologa.
Dobieram metody, które pozwalają opanować podstawy celnego strzelania, budując wiarę we własne siły.
Do najczęściej stosowanych metod zaliczam:
- pokaz, obserwacja,
- metoda ścisła – zadaniowa-polega na stawianiu konkretnych zadań,
- metoda częściowa-polega na opanowaniu poszczególnych części ruchu,
- metoda stacyjna-polega wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń na wyznaczonych stacjach.
Proces nauczania najefektywniej przebiega w małych grupach. Na poprawną technikę strzelania składa się cały szereg elementów. Wraz z odpowiednią psychiką, taktyką, z dobrze wybranym i dopracowanym sprzętem stanowi ona warunek zdobycia umiejętności celnego strzelania.
Poziom umiejętności uwarunkowany jest całym szeregiem czynników, wśród których jedne są mniej, a inne bardziej istotne. Swoistą podstawą sztuki strzelania jest sposób TRZYMANIA BRONI.
Właściwe trzymanie broni jest jednym z najbardziej” koniecznych elementów” gdyż tworzy fundament do budowy pozostałych elementów techniki. Złe trzymanie broni spowoduje problemy z wyciskaniem spustu, celowaniem i koordynacją. Największą sztuką jest uzyskiwanie wysokich wyników w sposób powtarzalny a to zawsze się kłóci z błędami trzymania.
Zwracam także szczególną uwagę na dwa składniki: GEOMETRIĘ I SIŁĘ. Pierwszy z nich oznacza właściwe uchwycenie pistoletu pod względem ułożenia palców, śródręcza, i nadgarstka. Drugi natomiast to siła z jaką trzymamy broń oraz jej rozkład.

EWALUACJA

Ewaluacja, podobnie jak planowanie i realizacja stały się integralną częścią mojej pracy. Oprócz skupienia uwagi na rezultat kształcenia, zwracam większą uwagę na poważne traktowanie zajęć, poczucie odpowiedzialności, organizację zajęć i dyscyplinę. Tym, którzy podchodzą do zajęć nieodpowiedzialnie odmawiam dalszej współpracy. Dokonuję także selekcji pod względem liczebności i umiejętności. Dzięki temu szybciej osiągam rezultaty i łatwiej jest utrzymać dyscyplinę i bezpieczeństwo.
Planując zajęcia ciągle obserwuję i analizuję. Bieżąca ewaluacja pozwala mi krytycznie spojrzeć na mój warsztat pracy. Dostarcza mi ważnych wskazówek do lepszego wpływania na skuteczność moich przedsięwzięć.
Najważniejszą miarą osiągania sukcesu jest dla mnie zaangażowanie uczniów osiągnięcie zamierzonego celu ich możliwości.
SAMOEWALUACJĄ dla zawodników jest udział w zawodach.


CELE:

Celem głównym jest opanowanie podstawowej techniki strzelania.
Cele szczegółowe:
- kształtowanie odpowiedzialności i psychiki,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, siły i synchronizacji ruchów,
- kształtowanie właściwej postawy strzeleckiej; poprawnego oddechu i koncentracji,
- osiągnięcie sukcesu poprzez udział w zawodach strzeleckich.


WNIOSKI:

- dokładnie zaplanować cykl szkoleniowy,
- przeprowadzać selekcję w celu usprawnienia pracy i nauczania,
- przeprowadzać diagnozę pracy treningowej w celu określenia celności strzelania,
- wdrażać do dyscypliny, samokontroli i poczucia obowiązku,
- umożliwienie udziału w zawodach strzeleckich wszystkim, którzy osiągnęli poziom podstawowy;
- stosować sprawdziany, aby wykluczyć przypadkowość celności oraz określić poziom umiejętności,
- stwarzać przyjemną atmosferę na zajęciach.PROGRAM SZKOLENIA DLA GRUP NABOROWYCH W STRZELECTWIE SPORTOWYM W ZESPOLE SZKÓŁ NR. 21 W GORZOWIE WLKP.


ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

- Strzelectwo sportowe jest sportem, z którym się wiąże duża odpowiedzialność.
- Strzelectwo sportowe mogą uprawiać tylko osoby z odpowiednią psychiką.
- Strzelectwo sportowe kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową, siłę, synchronizację ruchów, właściwą postawę strzelecką, poprawny oddech, koncentrację.
- Zajęcia strzelectwa sportowego muszą być prowadzone w odpowiednim do tego celu miejscu, w którym spełnione są wszystkie warunki BHP.
- Udział w zajęciach i zawodach strzelectwa sportowego daje wiele satysfakcji.


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

Cel główny: opanowanie podstawowej techniki strzelania, która ma największe znaczenie i wpływ na celność strzelania.

Zadania:
1.Zapoznanie się z przepisami BHP.
2.Zapoznanie się z rodzajami i budową broni.
3.Nauka trzymania broni jako podstawa sztuki strzelania.
4.Nauka prawidłowej postawy strzeleckiej.
5.Nauka szybkiego celowania w ograniczonym czasie.
6.Umiejętność analizy rozrzutu broni i czynników wpływających na jego
zmniejszenie.

Cele z zakresu kształtowania cech motorycznych:
- siła względna
- siła poszczególnych partii mięśniowych{brzucha, kręgosłupa, ramion i obręczy barkowej, nóg i pasa biodrowego, nadgarstka}

Cele z zakresu cech psychofizycznych:
- kształtowanie psychiki
- kształtowanie odpowiedzialności
- kształtowanie umiejętności ponoszeni porażek


UMIEJĘTNOŚCI:


1.Nauka trzymania broni.
2.Nauka prawidłowego ściągania języczka spustowego.
3.Nauka szybkiego celowania w ograniczonym czasie.
4.Nauka techniki zmniejszającej rozrzut w poziomie.
- trzymania łokcia lewej ręki pod bronią
- jednakowego trzymania broni na dłoni (a nie na palcach) lewej ręki
- pionowego nacisku kości policzkowej na górną część kolby
- trzymania (w postawie klęczącej) lewego kolana pod bronią
- prostopadłego ściągania języczka spustowego
5.Nauka techniki zmniejszającej rozrzut w pionie.
· Nauka zachowania jednakowego:
- położenia prawego ramienia
- położenia broni na lewej dłoni
- trzymania kolby przy ramieniu
- niezmiennej odległości oczu od szczerbiny
- nacisku kości policzkowej na górną część kolby
- oddawania strzału na wydechu
6.Nauka techniki zmniejszającej rozrzut w pionie i poziomie.
- ogólnego rozluźnienia mięśni
- trzymania broni z jednolitą siłą
- koncentracji na wybranych przyrządach celowniczych
- zachowania niezmiennego rozkroku w postawie stojącej
- płynnego ściągania języczka spustowego


OSIĄGNIĘCIA:

Podstawowe:
- opanował technikę prawidłowego trzymania broni oraz pozostałe elementy techniczne w stopniu zadowalającym,
- strzela celnie na poziomie dobrym,

Ponadpodstawowe:
- opanował w stopniu bardzo dobrym technikę celnego strzelania,
-zdobywa wysokie noty, punktowane miejsca na różnego rodzaju zawodach strzeleckich.


OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMU ZAJĘĆ Z STRZELECTWA SPORTOWEGO.


Przedstawiony „Program nauczania strzelectwa sportowego” obejmuje jeden rok szkolenia.
Program ten przeznaczony jest dla dziewcząt i chłopców klas gimnazjalnych.
Przez ten rok duży nacisk kładę na opanowanie poprawnej techniki strzelania.
Szczególną uwagę zwracam na psychikę, odpowiednią taktykę, na dobrze wybrany i dopasowany sprzęt gdyż to wszystko stanowi warunek zdobycia umiejętności celnego strzelania.
Szkolenie zaczynam od zapoznania młodzieży z przepisami BHP oraz z budową broni i jej rodzajami.
W pierwszym etapie kształcenia dużo uwagi poświęcam odpowiedniemu trzymaniu broni, ponieważ jest ono niezwykle ważnym czynnikiem, który wraz z odpowiednią postawą tworzy pewien fundament.
W nauce odpowiedniego trzymania broni szczególnie uwrażliwiam na dwa składniki: geometrię i siłę. Pierwszy z nich oznacza właściwe uchwycenie pistoletu pod względem ułożenia palców, śródręcza i nadgarstka, czego efektem jest poprawnie uformowana rękojeść. Drugi natomiast stanowi siłę, z jaką trzymamy broń oraz jej rozkład gdyż nie wywieramy równomiernego nacisku wszystkimi częściami dłoni.
W trakcie nauczania poprawnego trzymania broni cały czas kontroluję właściwą postawę strzelecką
Po wyuczeniu wyżej wymienionych elementów uczę szybkiego celowania w ograniczonym czasie oraz umiejętności analizy rozrzutu broni i czynników wpływających na jego zmniejszenie.
Przed każdymi zajęciami a szczególnie przed zawodami sprawdzam stan techniczny broni gdyż wszelakie zużycie broni, uszkodzenie lufy, zły stan amunicji lub inne niesprawności mają wpływ na celność strzelania.
Przez cały okres szkolenia bezwzględnie przestrzegam przepisów BHP.
Nieodzowną rolę w mojej pracy odgrywa „Sfera Wychowawcza i Duchowa” bez której nie można liczyć na osiągnięcia nawet u bardzo zdolnych uczniów.
Po pierwszym półroczu, jeżeli sytuacja tego wymaga dokonuję selekcji chcąc pracować tylko z uczniami świadomymi swego uczestnictwa w zajęciach.
Dwa razy w roku przeprowadzam diagnozę pracy treningowej: wstępną i końcową w celu określenia poziomu celności strzelania.
Każdy rok szkolenia zakończam wewnątrzszkolnymi zawodami strzeleckimi w których wyłaniam „Króla strzelców” w kategorii dziewcząt i chłopców. Program zawodów opracowałam samodzielnie.
Zawsze trzymam się zasady, że nie wolno „dopasowywać się do pistoletu” tylko „dopasowujemy” pistolet „nas”.
W ramach zajęć rekreacji ruchowej podnoszę sprawność uczniów poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy. Szczególnie zwracam uwagę na siłę mięśni rąk, obręczy barkowej i nóg.
W pracy swojej uwzględniam System Oceniania zgodny z przepisami sędziowania Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Dokonuję bieżącej ewaluacji, która pozwala mi krytycznie spojrzeć na mój warsztat pracy.
Uczniowie dokonują końcowej samoewaluacji uczestnicząc w zawodach strzeleckich.
Załączony program został przekonsultowany z pracownikami LOKU w szczególności z panią Sylwią


WNIOSKI:

Strzelectwo sportowe:
- uczy odpowiedzialności,
- kształtuje psychikę,
- daje wiele satysfakcji poprzez udział w zajęciach i zawodach,
- mobilizuje do dbania o ogólną sprawność fizyczną,
- uczy umiejętności ponoszenia porażek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.