X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11181
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Elżbieta Kociełowicz
Awans zawodowy: nauczyciel dyplomowany
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
data zakończenia stażu: 31.05.2011 r.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
2.Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
-poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
-dokumentowanie realizacji planu rozwoju
-sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
3.Zapoznanie się z dokumentami określającymi zasady funkcjonowania szkoły.
-analiza dokumentów obowiązujących w szkole (plan dydaktyczny, program wychowawczy szkoły, statut, WSO)
-plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
4.Aktywne rozwijanie zdolności uczniów.
-będę prowadziła spotkania z uczniami klas drugich, którzy wykazują się szczególnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami matematycznymi, których celem będzie przygotowanie do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
-spotkania ze zdolnymi uczniami będę prowadziła społecznie
-będę starała się rozwijać uzdolnienia uczniów w czasie zajęć lekcyjnych
-będę uczestniczyła w spotkaniach grupy nauczycieli do Wspierania Uzdolnień Uczniów
-wezmę udział w szkoleniach tematycznie związanych z uczniem zdolnym
5.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
-będę brać udział w:
-w seminariach szkoleniowych,
-warsztatach metodycznych dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej
-będę dbać o wystrój i wygląd klasy zajęć w której pracuję
6.Analiza własnych działań edukacyjnych i wykorzystanie ich w dalszej pracy
-przeprowadzę anonimowe badania ankietowe wśród rodziców dotyczące oceny pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego i wychowawcy
-będę współpracować z pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w celu podjęcia wczesnej interwencji
-wypełnianie wniosków i kierowanie na badania pedagogiczne i psychologiczne dzieci mających problemy dydaktyczno – wychowawcze
7.Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym
-wykorzystam materiały i swoją wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki w pracy z uczniem autystycznym
-będę studiować literaturę pedagogiczną na temat dziecka autystycznego w szkole; szczególną uwagę zwrócę na nowości wydawnicze
-opracuję programy nauczania z matematyki i informatyki do kl. 4, 5, 6 dla ucznia autystycznego

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Stosowanie innowacji pedagogicznych na lekcjach nauczania zintegrowanego.
-wykorzystam technologię komputerową i informacyjną w pracy z uczniami na lekcjach nauczania zintegrowanego
-będę korzystać z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
-opracuję i wykonam pomoce dydaktyczne dotyczące stosowanych innowacji pedagogicznych
-zaprojektuję wystrój klasy w której pracuję, wykonam hasła na gazetki ścienne opracowane technologią komputerową i informacyjną
-przygotuję dyplomy, sprawdziany wiadomości na potrzeby klasy
3.Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach dodatkowych.
-opracuję dla uczniów klas drugich szczególnie uzdolnionych matematycznie karty pracy
4.Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
-dokumentacja awansu zawodowego,
dokumentacja nauczyciela – wychowawcy
-sporządzanie ocen opisowych, drukowanych w arkuszach i na świadectwach szkolnych
-komputerowe opracowanie referatów na WDN i Rady Pedagogiczne
-komputerowe opracowanie sprawozdań np. z pracy grupy wiekowej Pacholąt, ze współpracy szkoły z przedszkolami w mieście
-wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia, psychologii i pedagogiki

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
-wygłoszę referaty lub przeprowadzę szkolenie zespołu nauczania zintegrowanego prezentując nowe umiejętności zdobyte na kursach metodycznych
-opracuję materiał szkoleniowy dla nauczycieli zespołu nauczania zintegrowanego na tematy: Uczeń zdolny w klasach I – III i Zdolności matematyczne u dzieci – czym są i jak je rozwijać
-przeprowadzę lekcje otwarte(dla rodziców, nauczycieli, przedszkolaków )
-przeprowadzę szkolenie dla Rady Pedagogicznej na temat Wspierania Uzdolnień Dzieci
-opracowane scenariusze zajęć i inne materiały edukacyjne opublikuję w Internecie na stronach edukacyjnych
-udostępnię swoje materiały bibliotece szkolnej
-prowadzenie i współorganizowanie imprez szkolnych, uroczystości, apeli, konkursów
2.Pedagogizacja rodziców
-prowadzenie szkoleń dla rodziców z wybranych tematów dotyczących problemów wychowawczych i dydaktycznych pojawiających się u dzieci w młodszym wieku szkolnym

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu promowanie szkoły
-współpraca z przedszkolami w mieście
2.Opracowanie i wdrożenie programu wyjazdu na Zieloną Szkołę / wycieczkę klasową.
-opracuję program wyjazdu na Zieloną Szkołę / wycieczkę klasową
-przeprowadzę ewaluację dotyczącą wyjazdu na Zieloną Szkolę / wycieczkę klasową
3.Praca w zespole nauczycieli opracowujących program Wspierania Uzdolnień Uczniów
-będę współuczestniczyć w opracowaniu i wdrażaniu programu Wspierania Uzdolnień Uczniów w szkole
4.Programy działań wychowawczych dla klas 1-3.
-opracuję własne Programy Wychowawcze dla klas 1-3 oraz Kartę Obserwacji ucznia klasy 1
5.Pełnienie opieki nad szkolną grupą uczniowską Pacholąt.
-różnorodne działania dydaktyczno - wychowawcze związane z pełnioną funkcją

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Podejmowanie działań mających na celu integrowanie zespołu klasowego, a także rozwijania współpracy z rodzicami
-zintegrowanie rodziców ze społecznością szkolną poprzez udział w imprezach, oraz uroczystościach klasowych i szkolnych
-prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami
-prowadzenie zeszytu informacyjno- korespondencyjnego dla rodziców

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.Opis i analiza dwóch przypadków pedagogicznych (np. praca z uczniem zdolnym, praca z uczniem autystycznym w szkole).
-opis przypadku wychowawczego lub edukacyjnego
-nazwa problemu
-krótka charakterystyka problemu
-opis podjętych działań
-uzyskane rezultaty
-uwagi i wnioski końcowe

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.