X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10888
Dział: Gimnazjum

Plan rozowju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Jolanta Hanus

Nazwa szkoły , w której nauczyciel odbywa staż: Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach ul. Powstańców Śl. 41 44-186 Gierałtowice


Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2007r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.

I. Zadania ogólne
1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
Formy/metody realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

2. Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły.
Formy/metody realizacji: Analiza dokumentów obowiązujących w szkole.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy/metody realizacji: Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, konspektów, itp.

4. Przygotowanie projektu sprawozdania.
Formy/metody realizacji: Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju.

II. (§ 8 ust.2 pkt 1) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Wstępna ocena własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego.
Formy/metody realizacji: Dobór zadań adekwatnych do potrzeb szkoły i środowiska.

2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły.
Formy/metody realizacji: Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
klasyfikacyjnych, szkoleniowo–informacyjnych, problemowych.

3. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Formy/metody realizacji: Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

4. Analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego.
Formy/metody realizacji: Praca w zespole matematyczno-przyrodniczym. Opracowywanie wyników egzaminu, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Formy/metody realizacji: Udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

6. Doskonalenie i analizowanie własnej pracy.
Formy/metody realizacji: Hospitowanie zajęć przez dyrektora.

III. (§ 8 ust.2 pkt 2) Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Stosowanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
Formy/metody realizacji: Korzystanie z:
- komputerowych programów edukacyjnych,
- oprawy internetowej podręcznika „Matematyka Wokół Nas”,
- portali edukacyjnych
Przekazywanie informacji uczniom, rodzicom oraz innym zainteresowanym osobom poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły.
Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej w formie elektronicznej.

2. Podnoszenie jakości swojej pracy zawodowej.
Formy/metody realizacji: Praca na lekcji metodami aktywnymi, prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej, korzystanie z programów multimedialnych.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych.
Formy/metody realizacji: Wykonywanie pomocy dydaktycznych na komputerze.

IV. (§ 8 ust.2 pkt 3) Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Formy/metody realizacji: Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli. Przeprowadzenie szkolenia koleżeńskiego – obsługa pracowni komputerowej typu Macintosh.

2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Formy/metody realizacji: Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
Współpraca metodologiczna i merytoryczna.

3. Opieka nad praktykantem.
Formy/metody realizacji: Prowadzenie zajęć w obecności praktykanta. Pomoc w przygotowywaniu zajęć prowadzonych przez niego oraz omawianie tych zajęć.

4. Udostępnienie swojego planu rozwoju zawodowego innym nauczycielom.
Formy/metody realizacji: Publikacja materiałów w Internecie.

V. (§ 8 ust.2 pkt 4b) Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

1. Uzyskanie uprawnień na egzaminatora OKE
Formy/metody realizacji: Podjęcie pracy w zespole egzaminacyjnym.

VI. (§ 8 ust.2 pkt 4c) poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Rozpoznanie potrzeb i problemów środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Formy/metody realizacji: Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Integracja zespołu klasowego. Udział w akcjach „Sprzątanie Świata” itp. Przeprowadzenie programu profilaktycznego „Siedem kroków” mającego na celu zapobieganie uzależnieniom.

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych.
Formy/metody realizacji: Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

3. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Formy/metody realizacji: Współpraca przy organizacji imprez lokalnych oraz umieszczanie wiadomości o imprezach na stronie internetowej szkoły.

4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych.
Formy/metody realizacji: Realizacja zadań wypływających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
Organizacja wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.

VII. (§ 8 ust.2 pkt 4f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć zawodowych
1. Organizacja „Maratonu matematycznego”.
Formy/metody realizacji: Przeprowadzenie spotkania, na którym uczniowie rozwiązują zadania z matematyki celem lepszego przygotowania ich do egzaminu gimnazjalnego.

2. Utworzenie działu w bibliotece z materiałami przydatnymi do wykonywanej pracy.
Formy/metody realizacji: Udostępnienie testów, krzyżówek, zestawów sprawdzających wiadomości z poszczególnych poziomów nauczania oraz ankiet dydaktycznych i wychowawczych w bibliotece szkolnej.

3. Opracowanie i realizacja planu pracy koła informatycznego.
Formy/metody realizacji: Zachęcanie młodzieży do rozszerzania swoich zainteresowań oraz nabywania nowych umiejętności związanych z informatyką.

4. Współorganizowanie akademii środowiskowych i imprez szkolnych.
Formy/metody realizacji: Zachęcanie młodzieży do udziału w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i lokalnych.

5. Prowadzenie strony internetowej szkoły.
Formy/metody realizacji: Umieszczanie bieżących informacji, zdjęć z ważnych wydarzeń szkolnych na stronie internetowej.

6. Prowadzenie elektronicznego dzienniczka ucznia na stronie internetowej szkoły.
Formy/metody realizacji: Aktualizowanie ocen w elektronicznym dzienniczku ucznia.

VIII. (§ 8 ust.2 pkt 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Indywidualizacja nauczania zgodnie z potrzebami uczniów.
Formy/metody realizacji: Prowadzenie zajęć wyrównawczych. Przygotowywanie uczniów uzdolnionych do konkursów przedmiotowych.

2. Diagnozowanie i uzupełnianie braków edukacyjnych.
Formy/metody realizacji: Przeprowadzanie tzw. „badania na wejściu” oraz badania wyników nauczania z matematyki.

3. Diagnozowanie problemów wychowawczych.
Formy/metody realizacji: Prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych.
Pedagogizacja rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.