X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10816
Przesłano:

Program profilaktyczny "Przygoda z internetem"

Program profilaktyczny
,,Przygoda z Internetem”
dostosowany do potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej nr 4

Autor: mgr Jolanta Chrzanowska

I. Wprowadzenie

Obecnie Internet stał się powszechnym narzędziem pracy dla nauczyciela i ucznia.
Ta globalna sieć komputerowa jest źródłem olbrzymiej ilości informacji, których treść może pozytywnie kształtować odbiorcę, lecz również może negatywnie działać na młodego użytkownika. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom korzystającym z Internetu stało się priorytetem w pracy wychowawczej z dziećmi. Program profilaktyczny ,,Przygoda z Internetem” dotyczy działań, jakie można podjąć na terenie szkoły, aby chronić młodych internautów przed zagrożeniami jakie niesie sieć internetowa. Są to: niepożądane treści, obrazy, informacje, niewłaściwe kontakty, cyberprzemoc, oszustwa.

II. Charakterystyka programu

Szkolna pracownia komputerowa Macintosh, zabezpieczona jest przed niewłaściwymi treściami i obrazami poprzez Program Hektor.
Program skierowany jest do uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej, nauczycieli
i rodziców. Realizowany będzie przez nauczycieli uczących w naszej szkole.

III. Cel główny

Celem nadrzędnym programu jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu.
Edukacja rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi w zakresie zasad bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

IV. Cele szczegółowe

1. Przygotowanie uczniów do rozsądnego korzystania z zasobów sieci Internet.
2. Uświadomienie całej społeczności szkolnej zagrożeń wynikających z użytkowania komputera, Internetu i telefonii.
3. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu
4. Stosownie zabezpieczeń i ograniczeń przed dostępem do niepożądanych stron w Sieci.
5. Poszanowanie własności intelektualnej i efektów cudzej pracy.
6. Kształcenie umiejętności dokonywania świadomego wyboru w trakcie korzystania z Internetu.
7. Przedstawienie możliwości szukania pomocy w różnych organizacjach zajmujących się zwalczaniem zagrożeń internetowych.
8. Poznanie możliwości eliminowania tych zagrożeń.

V. Zadania szkoły

• Umożliwienie uczniom dostępu do komputera.
• Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
• Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania

VI. Treści nauczania

1. Bezpieczne komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
2. Opracowanie za pomocą komputera tekstów, rysunków, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych dotyczących sieci Internet.
3. Rozważne wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.
4. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w sprawie użytkowania stron internetowych.
5. Wykorzystywanie komputera oraz programów, gier edukacyjnych oraz Internetu do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin, zwłaszcza swojego bezpieczeństwa.
6. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

VII. Osiągnięcia

1. Zna regulamin pracowni komputerowej oraz zasady bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu.
2. Tworzenie rysunków i motywów przy użyciu edytora grafiki.
3. Opracowywanie i redagowanie tekstów, stosując podstawowe możliwości edytora tekstu.
4. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania elektronicznej informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania.
5. Korzystanie z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych do wspomagania i wzbogacania nauki.
6. Opisywania przykładów wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym.
7. Poszanowanie własności intelektualnej, prywatności, pracy innych osób.
8. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem oraz w Internecie. Przestrzeganie zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenienie możliwych zagrożeń.
9. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej
10. Prawidłowe zapisywanie i przechowywanie wyników swojej pracy na komputerze.
11. Zna szkolny program Hektor oraz inne programy filtrujące niepożądane treści w Internecie oraz oprogramowanie antywirusowe.
12. Zna prawa użytkownika sieci oraz jakich informacji nie powinno się podawać.
13. Rozumie, że nie wszystkie informacje w sieci są prawdziwe.
14. Wybiera treści interesujące i potrzebne. Jest krytyczny względem zasobów Internetu.
15. Wie, gdzie szukać pomocy w przypadku wątpliwości lub napotkania na ataki innych użytkowników sieci.

VIII. Materiał do realizacji

Blok tematyczny Planowane działania Uwagi
Zasady bezpieczeństwa 1. Omówienie regulaminu pracowni komputerowej.
2. Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem i Internetem.
3. Opracowanie kodeksu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych.
4. Wykonanie gazetki ściennej w pracowni komputerowej na temat zasad bezpieczeństwa w Sieci. Wrzesień
Lekcje informatyki
w kl. 1 – 6

Wady i zalety Internetu 1. Przeprowadzenie lekcji o korzyściach i zagrożeniach w Internecie z wykorzystaniem materiałów multimedialnych ,,3...2...1...Internet”.
2. Zapoznanie uczniów ze stronami o tematyce bezpieczeństwa w Internecie oraz gdzie szukać pomocy w razie problemów związanych z Siecią:
www. helpline. org.pl
www. dyzurnet.pl
www. sieciaki.pl
www. saferinternetday.pl
3. Przeprowadzenie zajęć e-learningu w oparciu o stronę http://elearning.dzieckowsieci.pl/
4. Omówienie sposobów zabezpieczania dowodów przemocy wobec dzieci w Internecie.
5. Utworzenie banku stron WWW przyjaznych dzieciom. Październik-
listopad
Lekcje informatyki w kl.5-6

Klasy 1-6

Kontrola dostępu do Internetu.
Antywirus – co to jest? 1. Omówienie zasad działania szkolnego programu Hektor, chroniącego użytkowników przed ,,nieodpowiednimi” stronami w Internecie.
2. Przedstawienie uczniom bazy programów antywirusowych. Grudzień
Lekcje informatyki w klasach 6
Szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. 1. Konkurs grafiki komputerowej na logo Dnia Bezpiecznego Internetu.
2. Konkurs na szybkie pisanie na klawiaturze.
3. Konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną poruszającą problematykę cyberprzestrzeni.
4. Wypowiedzi pisemne o tematyce internetowej:
,,Moja przygoda z Internetem”,
,,Internet – wiele możliwości, wiele niebezpieczeństw”.
Układanie wierszyków, rebusów, krzyżówek, rymowanek.
5. Poznanie słownictwa związanego z komputerem i Internetem: www.childnet.com
6. Wykonanie dyplomów dla zwycięzców konkursów.
7. Wykonanie prac plastycznych ,,Bawmy się bezpiecznie w Internecie”.
8. Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej. Publikacja wywiadu z koordynatorem akcji DBI w szkole i wybranych prac uczniowskich.
9. Przygotowanie apelu szkolnego ,,Dzień Bezpiecznego Internetu”.
10. Wykonanie folderów informacyjnych o DBI oraz poradnika dla rodziców, jak ustrzec dziecko przed niebezpieczeństwami czyhającymi w Sieci.
11. Pedagogizacja rodziców na zebraniach podsumowujących semestr I: prezentacja multimedialna ,,Twoje dziecko bezpieczne w Internecie”, zawarcie umowy z dzieckiem o bezpiecznym użytkowaniu Internetu oraz rozdanie materiałów dydaktycznych.
http://www.microsoft.com/poland/protect/default.mspx
12. Współpraca z Policją w ramach działań profilaktycznych i eliminacji problemów związanych z Internetem. Szkolenie uczniów przez funkcjonariuszy Policji z Wydziałów ds. Nieletnich.
13. Udział w akcjach, programach, kampaniach edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa w Sieci (inicjatywa DBI 2011 – www.saferinternet.pl)
14. Umieszczenie informacji na temat obchodów DBI na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej gazecie.
15. Wyeksponowanie na terenie szkoły prac uczniowskich wykonanych w ramach szkolnych obchodów DBI. Styczeń - luty
kl. 4-6 i Koło Komputerowe
Godzina wychowawcza
Lekcje języka polskiego
Lekcje języka angielskiego
Koło Komp.
Lekcje plastyki
Koło Komputerowe
Koordynator
Koło Komputerowe
Zebrania z rodzicami
klas 4-6
Koordynator
Koordynator
Koordynator
Koordynator
Bezpieczeństwo w Sieci 1. Ubieganie się o prestiżowy certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu pod patronatem Fundacji Kidprotect.
2. Szkolenie Rady Pedagogicznej – prezentacja serwisów internetowych związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.
3. Przedstawienie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli do wykorzystania podczas spotkań z rodzicami (prezentacja multimedialna i ulotki informacyjne) Rok szkolny 2010/11
2011/12

IX. Warunki realizacji programu

Realizowany on będzie podczas lekcji informatyki oraz na godzinach wychowawczych, jak również podczas spotkań z rodzicami. W założeniach programu jest również przeprowadzenie spotkania z nauczycielami w celu przedstawienia problemu bezpieczeństwa w sieci oraz zorganizowanie w szkole Dnia Bezpiecznego Internetu.
Termin realizacji: rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012.
Niniejszy program własny uwzględnia różne warunki, które sprzyjają jego realizacji. Działania ujęte w programie są w SP nr 4 niezbędne, gdyż szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową składające się z 10 stanowisk komputerowych. Uczniowie podczas większości zajęć, odbywających się w pracowni, podzieleni są na grupy, co sprzyja pracy z komputerem. Nasza placówka posiada zestaw multimedialny, dzięki któremu możliwe jest przedstawianie różnych treści w postaci prezentacji multimedialnych.
Większość pracowników szkoły posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Uczniowie już w klasach I uczą się jak korzystać z komputera. W związku z tak częstym kontaktem dzieci z siecią bardzo ważne jest propagowanie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Szkoła widzi potrzebę szerzenia wiedzy wśród uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa w Internecie. Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych wychowanków ma dostęp do sieci również poza zajęciami edukacyjnymi i pozalekcyjnymi. Szkoła udostępniła stanowiska komputerowe w czytelni do dyspozycji uczniów. Wielu z nich korzysta z sieci w domu, często bez nadzoru osób starszych. Dlatego tak ważne jest dla nas, aby nasi wychowankowie i ich opiekunowie zdawali sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie Internet oraz potrafili rozmawiać o problemach z tym związanych.
Dzięki nadzorowaniu pracy uczniów na zajęciach, dzieci często same zgłaszają problemy zaistniałe podczas pracy z komputerem.

X. Ewaluacja programu

Przeprowadzenie ewaluacji ma na celu określenie wartości i przydatności programu przez jego odbiorców: uczniów, nauczycieli, rodziców w celu podejmowania decyzji o modyfikacji, kontynuacji lub zmian w programie.
Źródłem informacji o programie są jego uczestnicy. Cenne będą opinie formułowane przez nich, a dotyczące skuteczności, użyteczności i atrakcyjności ze względu na zawartość tematyczną. Pod uwagę będą brane również osiągnięcia uczniów, ich postępy oraz jakość wykonywanych prac. Do ewaluacji programu posłuży także obserwacja zachowań uczniów podczas korzystania
z komputerów i Internetu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.